Posts Tagged ‘elewacje drewniane’

Nalezy podkreslic, ze powazny wplyw

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Należy podkreślić, że poważny wpływ na przyspieszenie re- wolucji naukowo-technicznej ma pokojowe współzawodnictwo między socjalizmem i kapitalizmem, a zwłaszcza między ZSRR i USA. A oto podstawowe cechy współczesnej rewolucji naukowo- technicznej : l. Zmiany w maszynie narzędziowej stwarzają nowy układ, którego istotą jest zespolony, ciągły proces produkcji, oparty na samoregulacji i samosterowaniu dzięki zastosowaniu sprzę- żenia zwrotnego. 2. Zastosowanie energii jądrowej, co – zdaniem wielu uczo- nych – ma większe znaczenie niż wszystkie dotychczasowe odkrycia dotyczące źródeł energii. 3 .. Zastosowanie nowych przedmiotów pracy, a zwłaszcza uranu, nowe zastosowania węgla jako surowca w przemyśle chemicznym oraz masowe stosowanie surowców syntetycz- nych. Rozwój sił wytwórczych w kapitalizmie pociąga za sobą zmiany społeczno-ekonomiczne. Zmiany te nie naruszają Jed- nak istoty stosunków produkcji, będących stosunkami wyzys- ku opierającymi się na prywatnej własności środków produk- cji, czy współcześnie – w pewnych granicach – na kolekty- wnj własności burżuazji jako klasy. Zmiany społeczno-eko- nomiczne w kapitalizmie, jak się wydaje, dokonują się obecnie szybciej niż w przeszłości. Wynika to, z jednej strony, ze współczesnej rewolucji naukowo-techniczne] oraz z drugiej – ze współistnienia i współzawodnictwa ekonomicznego socja- lizmu z kapitalizmem. Współczesna rewolucja naukowo-tech- niczna przyspiesza zmiany zarówno ekonomiczne, jak i spo- łeczne w skali całej gospodarki światowej. W kapitalizmie w szybkim tempie zwiększa się rola kapitalizmu państwowe- go i interwencjonizmu państwa. Pod wpływem rozwoju sił wytwórczych zmieniał się me- chanizm działania gospodarki kapitalistycznej. Z tego punktu widzenia rozwój kapitalizmu można podzielić na dwa: 1) kapitalizm wolnokonkurencyjny, 2) kapitalizm monopoli- styczny. Podział ten nie uwzględnia tego, że w okresie powstawania kapitalizmu, szczególnie w okresie pierwotnej akumulacji, dużą rolę w gospodarce odgrywało państwo, dlatego nie był to jeszcze kapitalizm wolnokonkurencyjny. Podobnie w sta- dium kapitałizmu monopolistycznego, szczególnie w ciągu ostatnich 30 lat, pojawiają się nowe zjawiska związane z roz- wojem interwencjonizmu gospodarczego państwa i z rozwo- jem kapitalizmu państwowego. [przypisy: , dezynsekcja warszawa, krzesła obrotowe, elewacje drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘elewacje drewniane’

Nalezy podkreslic, ze powazny wplyw

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Kierownik powi- nien odpowiadać za całość zadań powierzonej mu organizacji gospodarczej, za jej bieżącą działalność i rozwój w przyszłoś- ci. Poziom zarobków kadry kierowniczej musi, więc odpowia- dać randze zadań, jakie spełnia. Z finansowego i podatkowego punktu widzenia można roz- różnić płacę brutto i płacę netto. Płaca netto to zarobek, któ- ry pracownik otrzymuje po potrąceniu od płacy brutto podatku od wynagrodzeń. Skala podatkowa jest często zróżnicowana w zależności od poziomu płac. Również i ona’ musi być” zgodna’ z całokształ-’ tern zasad różnicowania płac. Sama instytucja opodatkowania płac jest jednak zagadnieniem dyskusyjnym. Na przykład pewne podwyżki płac wprowadza się zmniejszając lub likwi- dując podatek od wynagrodzeń. To, co powiedzieliśmy wyżej, nie wyczerpuje złożonej pro- blematyki struktury i proporcji płac. Na razie zapoznamy się z organizacją płacy jako zespołu narzędzi, za pomocą któ- rych urzeczywistnia się prawo podziału indywidualnego fu n- duszu spożycia według ilości i jakości świadczonej pracy. Prawo podziału według pracy: stanowi najogólniejszą teore- tyczną przesłankę .kształtowania struktury płac. Urzeczywist- nienie jej przez politykę płacową wymaga zastosowania od- powiedniego systemu organizacyjnego w tej dziedzinie. Organizacja płac obejmuje’ szeroki krąg specyficznych pro- blemów technicznych, ekonomicznych; społecznych. Tutaj zajmiemy się przede wszystkim jej aspektami ekonomiczny- mi i częściowo technicznymi. W dziedzinie organizacji płac najważniejsze są takie zagadnienia, jak mierzenie wkładu lub efektu pracy, wiązanie pracy z płacą, ustalanie sposobu wy- nagradzania, kryteria i czynniki wyboru form i systemów Zagadnieniem wyjściowym systemu płac jest mierzenie samej pracy. Dokładność każdego pomiaru, a więc i mierzenia pracy wkładu pracy, zależy w znacznym stopniu od tego, jaką za- stosujemy jednostkę miary. Nie udało się ustalić jednostki, która mogłaby służyć do mierzenia wkładu pracy bezpośred- nio .i w pełni umożliwiała porównywalność wyników pomia- ru. Wkład pracy mierzy ,się w sposób pośredni, za pomocą czasu trwania pracy, produktu pracy lub z uwzględnieniem cech osobowych pracownika. [przypisy: , elewacje drewniane, tworzywa sztuczne, wkładki sfp ]

Comments Off