Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Uwzglednianie tych wskazan pozwoli na

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Uwzględnianie tych wskazań pozwoli na to, aby każdy system cen spełniał pod- stawową funkcję – prowadził do racjonalnej alokacji po- siadanych zasobów. RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI WYBORU TECHNIKI PRODUKCJI l. Rola i rodzaje rachunku ekonomicznego W procesie gospodarowania podmioty gospodarcze – produ- cenci, konsumenci lub przedsiębiorstwa jako wyodrębnione jednostki gospodarcze – muszą podejmować różnorodne de- cyzje. Decyzje mogą dotyczyć celu. działalności gospodarczej, a także zastosowania odpowiednich środków i metod jego re- alizacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Uwzglednianie tych wskazan pozwoli na

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Wyszczególniając wszystkie rodzaje prac występujących w danym procesie produkcji 1, 2, … , n, ustalamy elementy zbioru Z, które można zapisać jako ZIt Zz, … , Zn Tak samo przyjmujemy, że w zbiorze C wszystkie środki produkcji użyte w danym procesie produkcji wynoszą 1, 2, … , m i za- pisujemy Cli Cz, … , Cm> co oznacza jednostkowy nakład i tego czynnika Relacje ilościowe w procesie produkcji Aby móc prześledzić, jakie są relacje nakładów różnych czymuików w poszczególnych technikach. wygodnie jest ze- stawiać je z jednostką otrzymywanego w danym procesie efektu. Oznaczamy go przez P i traktujemy jako produkt jed- norodny. A więc mamy: ZI . Zz . CI . Cz p. P -p, p- Nakłady czynników typu Z i C zestawione z wielkością uzyskanego w wyniku ich zastosowa- nia efektu P będziemy nazywać nakładami jednostkowymi albo technicznymi współczynnikami produkcji . Wyrażając różnorodność procesów technicznych za pomocą technicznych współczynników produkcji otrzymaliśmy ma- cierz technik produkcji. W macierzy technik produkcji, która odzwierciedla ilościowe charakterystyki znanych lub stoso- wanych technik, mogą znaleźć się takie, które w wyniku ana- lizy porównawczej mogą się okazać niesprawne. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji wszystkich czynników są większe niż w jakimkolwiek innym procesie lub jeśli w danym procesie’ nakład jednostkowy co najmniej jednego czynnika jest większy, a żadnego innego czynnika nie jest mniejszy. W macierzy technik produkcji mogą też znaleźć się procesy techniczne o identycznych tech- nicznych współczynnikach produkcji. Wówczas można je traktować jako procesy techniczne równoważne. , Po skreśleniu odpowiednich kolumn charakteryzujących techniki niesprawne i równoważne (z wyjątkiem jednej) otrzymamy efektywną macierz technik produkcji. Racjonal- nego wyboru techniki produkcji można dokonać tylko spo- śród sprawnych procesów technicznych składających się na efektywną macierz technik produkcji. [więcej w: , nagrzewnice powietrza, drzwi wewnętrzne, tanie odbitki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Uwzglednianie tych wskazan pozwoli na

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

W miarę przechodzenia od technik typu A w kierunku tech- nik typu B praca żywa jest zastępowana pracą uprzedmio- towioną, tj. maleje zatrudnienie, a rośnie ilość maszyn i urzą- dzeń pochodzących z nakładów inwestycyjnych. Kształt krzy- wej określają warunki substytucji. Ekonomiczna efektywność wyboru techriiki produkcji Warunki substytucji określają też czas zwrotu dodatko- wycłi’ nakładów inwestycyjnych, LlIl i LlI2, w wyniku osiąga- nych mi skutek tych nakładów obniżek kcsztów eksploatacji LlZl i LlZ2 Trygonometryczną miarą czasu zwrotu jest, tan- gens kąta bl i 62, Z faktu, że stopa substytucji rośnie w miarę przechodzenia od technik typu A do technik typu B, wynikają ważne wnios- ki dla analizy ekonomicznej dotyczącej wyboru techniki pro- dukcji. Stosowanie technik bardziej kapitałochłonnych i pra- cooszczędnych może prowadzić do takiej sytuacji, że. nowe obiekty będą reprezentowały wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji przy jednoczesnym występowaniu bezrobocia i eksploatacji przestarzałych zakładów produkcyjnych. Za- kładów takich ze względu na niezbędny poziom produktu glo- balnego ani nie można wycofać, ani zastąpić nowymi z po- wodu braku środków inwestycyjnych. Aby do takjej sy- tuacji nie doszło, konieczne jest wyznaczenie normatywnej stopy substytucji w skali makroekoriomicznej w postaci gra- nicznego okresu zwrotu lub stopy oprocentowania kredytów na inwestycje, modernizację lub inne zamierzenia rozwojowe i wyznaczenie tym samym obszaru dopuszczalnej kapitało- chłonności w projektowanych technikach. Sens i. rolę takie- go postępowania można wykazać na przykładzie wyboru tech- .nik w poniższej analizie makroekonomicznej. Zadania planowe na dany okres przewidują wytworzenie w pro- jektowanych obiektach produkcyjnych’ dochodu narodowego w okre- ślonej wielkości (.!ID) i określonej strukturze rzeczowej. Znając bilans siły roboczej (Z) oraz ustalony w ostatecznym podziale dochodu naro- dowego nieprzekraczalny fundusz Inwestycji produkcyjnych (I’) zapro- ponowano taką przeciętną agregatową metodę wytwarzania (punkt A na rys. 27), przy której zbilansowane zostały czynniki produkcji, tj. za- soby siły roboczej równe odcinkowi OZl i środki inwestycyjne równe odcinkowi Olt. (Zaproponowana technika nie uwzględnia wszystkich kryteriów analizy.) [podobne: , drzwi wewnętrzne, łóżka drewniane, podłoga drewniana ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Uwzglednianie tych wskazan pozwoli na

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji Wybór innej techniki produkcji i zdecydowanie się w no- wych obiektach na niższą kapitałochłonność (przesunięcie z punktu A do punktu B na izokwancie z rys. 28) może wy- tworzyć dwojaką sytuację: LII = Llim, LII > zlirn , co znaczy, że zwolniony fundusz inwestycyjny w Wysokości LII może być równy (lub większy) nakładowi na modernizację Lfim niezbędnemu do zwolnienia siły roboczej odpowiadającej rozmiarom wytworzonego deficytu siły roboczej LlZ (na sku- tek przejścia w nowych obiektach do rozwiązań mniej kapi- tałochłonnych, a więc bardziej pracochłonnych). Jeśli nazwiemy oszczędność (LII) funduszu 011 przeznaczo- nego na realizację celu o rozmiarach ,1 D oszczędnością brut- to, to różnicę Llin = LII – Lfim można określić jako oszczęd- ność netto, tj. fundusz nie obciążony nakładami na finanso- wanie likwidacji deficytu siły roboczej. Jeśli w wyniku reali- zacji technik o niższej kapitałochłonności LII = Lfim, to nie maksymalizujemy celu, gdyż przy danych środkach (011 i OZI) uzyskujemy ten sam efekt LlD, pozostając na tej samej izokwancie. Read the rest of this entry »

Comments Off