Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Uwzglednianie tych wskazan pozwoli na

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Uwzględnianie tych wskazań pozwoli na to, aby każdy system cen spełniał pod- stawową funkcję – prowadził do racjonalnej alokacji po- siadanych zasobów. RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI WYBORU TECHNIKI PRODUKCJI l. Rola i rodzaje rachunku ekonomicznego W procesie gospodarowania podmioty gospodarcze – produ- cenci, konsumenci lub przedsiębiorstwa jako wyodrębnione jednostki gospodarcze – muszą podejmować różnorodne de- cyzje. Decyzje mogą dotyczyć celu. działalności gospodarczej, a także zastosowania odpowiednich środków i metod jego re- alizacji. Działanie w warunkach ograniczeń materialnych lub społecznych i wielości możliwych celów, często konkuren- cyjnych, wymaga stałego dokonywania wyboru podejmowa- nia odpowiednich decyzji. Akty wyboru są skomplikowane, muszą bowiem obejmować skalę celów, preferencji, motywa- cji .przy danych zasobach i warunkach ich życia, a również . uwzględniać wiele możliwych metod realizacji danych celów. Swiadoma działalność- człowieka zmierza do takiego zasto- sowania dostępnych środków, aby osiągnąć zamierzony cel. Zasadą postępowania w działaniu, a zarazem kryterium ra- cjonalności, jest zasada minimalizacji środków (zasada oszczędności) przy realizacji danych celów. Określa się ją jako zasadę racjonalnego gospodarowania. Nie sposób w tym miejscu rozważyć wszystkie problemy związane z racjonalnym postępowaniem (szczegółowo zajmuje się nimi prakseologia), trzeba tu jednak zwrócić uwagę na to, że racjonalność może być subiektywna lub obiektywna. Z ra- . cjonalnością subiektywną mamy do czynienia wówczas, gdy podmiot gospodarczy podejmuje decyzje na podstawie włas- nych bezpośrednich pojęć o celach i środkach oraz metod Zasada ta znana jest też jako zasada maksymalizacji celu (zasada wydajności) przy danych środkach. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji znanych sobie z doświadczenia życiowego. Racjonalność obiektywna lub zobiektywizowana to postępowanie w opar- ciu o wiedzę naukową klasyfikującą cele, środki i metody. Podstawą obiektywizacji racjonalnego gospodarowania są między innymi nauki ekonomiczne. [więcej w: , drzwi wewnętrzne, siłowniki hydrauliczne, podłogi drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Uwzglednianie tych wskazan pozwoli na

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Wyszczególniając wszystkie rodzaje prac występujących w danym procesie produkcji 1, 2, … , n, ustalamy elementy zbioru Z, które można zapisać jako ZIt Zz, … , Zn Tak samo przyjmujemy, że w zbiorze C wszystkie środki produkcji użyte w danym procesie produkcji wynoszą 1, 2, … , m i za- pisujemy Cli Cz, … , Cm> co oznacza jednostkowy nakład i tego czynnika Relacje ilościowe w procesie produkcji Aby móc prześledzić, jakie są relacje nakładów różnych czymuików w poszczególnych technikach. wygodnie jest ze- stawiać je z jednostką otrzymywanego w danym procesie efektu. Oznaczamy go przez P i traktujemy jako produkt jed- norodny. A więc mamy: ZI . Zz . CI . Cz p. P -p, p- Nakłady czynników typu Z i C zestawione z wielkością uzyskanego w wyniku ich zastosowa- nia efektu P będziemy nazywać nakładami jednostkowymi albo technicznymi współczynnikami produkcji . Wyrażając różnorodność procesów technicznych za pomocą technicznych współczynników produkcji otrzymaliśmy ma- cierz technik produkcji. W macierzy technik produkcji, która odzwierciedla ilościowe charakterystyki znanych lub stoso- wanych technik, mogą znaleźć się takie, które w wyniku ana- lizy porównawczej mogą się okazać niesprawne. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji wszystkich czynników są większe niż w jakimkolwiek innym procesie lub jeśli w danym procesie’ nakład jednostkowy co najmniej jednego czynnika jest większy, a żadnego innego czynnika nie jest mniejszy. W macierzy technik produkcji mogą też znaleźć się procesy techniczne o identycznych tech- nicznych współczynnikach produkcji. Wówczas można je traktować jako procesy techniczne równoważne. , Po skreśleniu odpowiednich kolumn charakteryzujących techniki niesprawne i równoważne (z wyjątkiem jednej) otrzymamy efektywną macierz technik produkcji. Racjonal- nego wyboru techniki produkcji można dokonać tylko spo- śród sprawnych procesów technicznych składających się na efektywną macierz technik produkcji. [więcej w: , nagrzewnice powietrza, drzwi wewnętrzne, tanie odbitki ]

Comments Off

« Previous Entries