Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne Kraków’

W porównaniu z niewolniczym sposobem

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

W porównaniu z niewolniczym sposobem produkcji rozwój sil wytwórczych w feudalnym sposobie produkcji osiągnął wyższy poziom. Znaczny był postęp techniki, a wraz z nim wzrost kwalifikacji, szczególnie pod koniec średniowiecza. Był on znaczny zarówno w produkeji rolniczej, jak i poza rolnic- twem, zwłaszcza zaś w rzemiośle. Rozwijał się społeczny po- dział pracy, co sprzyjało wzrostowi efektywności pracy ludz- kiej. Wielkie odkrycia geograficzne przyspieszyły rozwój han- dlu. Obejmował on coraz większe regiony świata oraz coraz większą ilość produktów pracy ludzkiej. Rozwój sił wytwórczych .i społecznego podziału pracy w feudalizmie prowadził nie tylko do wzrostu produkcji w ogóle, ale i do rozwoju Produkcji towarowej, tj. do wytwarzania produktów przeznaczonych do wymiany, na rynek. Produk- cja towarowa rozwijała .się zarówno na wsi, jak i w mieście. W mieście było to wynikiem zwiększania się liczby zakładów rzemieślniczych i wzrostu ilości sprzedawanych przez nie pro– duktów. Prowadziło to do łamania dawnych ograniczeń ce- ł chowych, do powstawania i rozwoju konkurencji oraz do ży- wiołowego wzrostu znaczenia silniejszych zakładów rzemieśl- niczych i bogacenia się ich właścicieli. Różnicowanie i rozwarstwianie się producentów pod ko- niec średniowiecza prowadziło do tego, że niewielka ich część gromadziła coraz większe bogactwa, a większość dotychczas samodzielnych producentów traciła posiadane środki produk- cji I. W ramach feudalnego sposobu produkcji narastały ele- menty nowego, kapitalistycznego sposobu produkcji. Kapitalizm powstawał w różnych krajach w różnych okre- sach oraz przy różnym poziomie sił wytwórczych i w zróżni- cowanych warunkach kulturalnych, społecznych i politycz- nych. Dlatego oprócz podstawowych ,cech wspólnych ma on w różnych krajach cechy specyficzne. [podobne: , kawa do ekspresów, nagrzewnice powietrza, drzwi wewnętrzne Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne Kraków’

W porównaniu z niewolniczym sposobem

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Pierwotna akumulacja kapitału dokonywała się m.in. przez: 1) wywłaszczanie chłopów z ziemi, 2) system kolonialny, 3) wojny hanlowe, 4) pożyczki państwowe, 5) system podatko- wy, 6) system protekcjonizmu .celnego. Wszystkie te formy akumulacji pierwotnej stosowane były z pomocą władzy pań- stw.owej i opierały się na przymusie. Wywłaszczanie chłopów z ziemi prowadziło do powstania wolnej, najemnej siły robocze) – proletariatu. Wywłaszczany z ziemi chłop stawał się „wolny” nie tylko w sensie prawnym, lecz i „wolny” od posiadania środków produkcji. Aby żyć, musiał sprzedawać swoją zdolność do pracy kapitaliście. Oznaczało to podporządkowanie ekonomiczne proletariatu ka- pitaliście i kapitałowi, zastępujące dawne podporządkowanie ,prawne (w niewolnictwie i feudalizmie). Całkowite wywłaszczenie chłopów miało miejsce w Wielkiej Bry- tanii. Był to proces długotrwały: od końca XV w. do początków-XX w. W rezultacie chłopstwo w Wielkiej Brytanii przestało istnieć. Ziemia przeszła na własność właścicieli feudalnych, którzy wydzierżawiali ją kapitalistycznym przedsiębiorcom. W innych krajach Europy wywła- szczanie chłopów z ziemi nie miało tak klasycznego przebiegu, a zie- mia odbierana chłopom i przyłączana do majątków feudalnych nie była tak masowo wydzierżawiana przedsiębiorcom kapitalistycznym. Takie kra- je jak Hiszpania, Portugalia, Niderlandy, Wielka Brytania czy Francja grabiły w okresie powstawania i rozwoju kapita- lizmu Amerykę, kraje Azji (w tym zwłasecza Indie) i Afrykę. Grabież, a tym samym i akumulacja, dokonywane były dwie- ma metodami: a) przez bezpośredni rabunek bogactw nagro- madzonych przez tysiąclecia w tych rejonach; b) przez handel ‘kolonialny (roczne zyski ówczesnych kompanii – handlowych sięgały niejednokrotnie 400 – 600% wyłożonego kapitału). In- tratnym procederem był też handel niewolnikami. Rabunek dóbr i bogactw Ameryki, Azji i Afryki okazał się szcze- gólnie intratny dla krajów europejskich, które w tzw. woj- nach handlowych o kolonie (dotyczy to szczególnie ,Wielkiej Brytanii) odniosły zwycięstwo i na długi czas zapewniły sobie zyski. [hasła pokrewne: , olej kokosowy, torby papierowe z nadrukiem, drzwi wewnętrzne Kraków ]

Comments Off