Posts Tagged ‘drzwi stalowe’

Rola planowania centralnego polega miedzy

Posted in Uncategorized  by admin
February 3rd, 2018

Rola planowania centralnego polega między innymi na zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów material- nych i ludzkich, a w tym nauki i postępu technicznego, w oparciu o kryterium interesu ogólnospołecznego. Dzięki planowaniu centralnemu inwestycje nie są pozostawione czynnikom samowywoławczym. W planie tym znajdują od- zwierciedlenie prawidłowości i perspektywy rozwojowe gos- podarki. Te ogólne funkcje planu centralnego zachowują trwały charakter w procesach doskonalenia planowania i zarządza- nia gospodarką socjalistyczną w ZSRR i w europejskich krajach demokracji ludowej. Wyjątek stanowi Jugosławia, ale i tam od pewnego czasu pobudzane są procesy wewnętrz- nej integracji gospodarczej, a w polityce coraz częściej poja- wia się postulat przyjęcia zasady planowania w skali makro- ekonomicznej, Centralny plan- nie przewiduje, że wszystkie decyzje gos- podarcze ma podejmować centrala i to zarówno w fazie two- rzenia planu, jak i w fazie jego wykonywania. W budowie planu aktywnie uczestniczą jego przyszli wykonawcy – podmioty gospodarujące. Ponieważ zasadniczą wagę przy- wiązuje się do metod zapewnienia realności planu, plan bu- dowany jest w oparciu o uzgodnienia nie tylko w układzie pionowym, ale i w układzie poziomym, gdyż trzeba zbilan- sować zapotrzebowanie na poszczególne wyroby z mocami wytwórczymi. W fazie budowy planu zmierza się do tego, aby przedsiębiorstwa były zainteresowane w pełnym wyko- rzystywaniu mocy wytwórczych oraz wdrażaniu postępu technicznego i innowacji. Doskonalone są metody pobudza- nia wykonawców planu: zmniejsza się zakres .wskaźników dyrektywnych, a te, które się stosuje, stale się zmieniają; za- miast wskaźników ilościowych wprowadza się wskaźniki syntetyczne, wywodzące się z kategorii towarowo-pienięż- nych. Podstawowym celem reform gospodarczych jest umocnie- nie centralnego planowania i kierowania gospodarką l, nato- miast poszukiwania i nowe rozwiązania dotyczą wyboru me- tod i dróg, które prowadzą do tego celu. W rezultacie tworzy się systemy gospodarowania polegające na różnych kombi- nacjach dyrektywno-parametrycznych metod kierowania gospodarką. [hasła pokrewne: , drabiny aluminiowe, drzwi stalowe, hurtownia szkła ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi stalowe’

Rola planowania centralnego polega miedzy

Posted in Uncategorized  by admin
February 3rd, 2018

Podstawą obliczania funduszu płac przedsiębiorstwa jest, pracochłonność jednostki wyrobu określająca możliwości pro- dukcyjne przy danym zatrudnieniu lub wielkość zatrudnie- nia przy danej produkcji. Sama pracochłonność również się zmienia pod wpływem zmian w technice i organizacji pro- dukcji, w intensywności pracy itp. Kolejnym czynnikiem, od którego zależy fundusz płac, jest wielkość produkcji. Mno- żąc ilość produkowanych wyrobów przez wskaźnik praco- chłonności ustala się czas pracy potrzebny do wykonania za- dania produkcyjnego. Gdyby wszyscy pracownicy otrzymywali jednakowe pła- ce, to wysokość fundusżu płac w przedsiębiorstwie można by ustalać mnożąc wskaźnik pracochłonności przez wielkość płacy godzinowej. Płace są jednak zróżnicowane stosownie do przyjętej struktury zatrudnienia. Jeśli jednak struktura zatrudnienia nie ulega zmianie, fundusz płac powinien być proporcjonalny do zmian pracochłonności. Pracownicy wynagradzani są w różny sposób, a .nie tylko za czas pracy. Gdyby obowiązywała wyłącznie zasada wy- nagradzania za czas pracy, to wielkość funduszu płac zale- żałaby od ogólnej pracochłonności i struktury płac. w rze- czywistości wielkości te określają tylko wysokość funduszu płac na płace podstawowe, a cały fundusz płac musi również uwzględnić płace z tytułu premii, godzin nadliczbowych, szkodliwości pracy itp. W naszym kraju i w wielu innych krajach socjalistycz- nych stosuje się na ogół takie właśnie ogólne zasady ustala- nia funduszu płac w przedsiębiorstwie. Szczegółowe zasady mogą się opierać na różnych założeniach w zależności od spe- cyfiki danego przedsiębiorstwa i ogólnych tendencji w kie- rowaniu -gospodarką, W wyżej przedstawionej koncepcji wy- chodzi się od dwóch kryteriów: 1) nakładów pracy żywej, 2) wyników pracy przedsiębiorstwa. W planowaniu funduszu płac w• przedsiębiorstwie trzeba wyjść od ustalania kosztów robocizny. Mamy tu więc do czy- nienia z kosztową funkcją płacy, która w pewnym sensie. “przeciwstawia” się jej funkcji dochodowej. [przypisy: , nagrzewnice powietrza, drzwi stalowe, podłogi drewniane ]

Comments Off