Posts Tagged ‘drzwi stalowe’

Rola planowania centralnego polega miedzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2018

Rola planowania centralnego polega między innymi na zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów material- nych i ludzkich, a w tym nauki i postępu technicznego, w oparciu o kryterium interesu ogólnospołecznego. Dzięki planowaniu centralnemu inwestycje nie są pozostawione czynnikom samowywoławczym. W planie tym znajdują od- zwierciedlenie prawidłowości i perspektywy rozwojowe gos- podarki. Te ogólne funkcje planu centralnego zachowują trwały charakter w procesach doskonalenia planowania i zarządza- nia gospodarką socjalistyczną w ZSRR i w europejskich krajach demokracji ludowej. Wyjątek stanowi Jugosławia, ale i tam od pewnego czasu pobudzane są procesy wewnętrz- nej integracji gospodarczej, a w polityce coraz częściej poja- wia się postulat przyjęcia zasady planowania w skali makro- ekonomicznej, Centralny plan- nie przewiduje, że wszystkie decyzje gos- podarcze ma podejmować centrala i to zarówno w fazie two- rzenia planu, jak i w fazie jego wykonywania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi stalowe’

Rola planowania centralnego polega miedzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2018

Podstawą obliczania funduszu płac przedsiębiorstwa jest, pracochłonność jednostki wyrobu określająca możliwości pro- dukcyjne przy danym zatrudnieniu lub wielkość zatrudnie- nia przy danej produkcji. Sama pracochłonność również się zmienia pod wpływem zmian w technice i organizacji pro- dukcji, w intensywności pracy itp. Kolejnym czynnikiem, od którego zależy fundusz płac, jest wielkość produkcji. Mno- żąc ilość produkowanych wyrobów przez wskaźnik praco- chłonności ustala się czas pracy potrzebny do wykonania za- dania produkcyjnego. Gdyby wszyscy pracownicy otrzymywali jednakowe pła- ce, to wysokość fundusżu płac w przedsiębiorstwie można by ustalać mnożąc wskaźnik pracochłonności przez wielkość płacy godzinowej. Read the rest of this entry »

Comments Off