Posts Tagged ‘Drabiny magazynowe’

W czasie podzialu bezplciowego kazda

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W czasie podziału bezpłciowego każda komórka Oltmannsiella dzieli sie POczątkowo podłużnie. Potem obie komórki potomne pwzekręcają sie 0 900 i następny podział prowadzi do powstania 4-komórkowej nitkowatej kolonii (ryc. 362). U Gonium przez wielokrotne podziały powstaje 2—16 zoospor (ryc. 367), które w komórce macierzystej ułożone są w p osła ci k u b k a, a podczas opuszczania jej nie wypływają pojedynczo, lecz złączone razem w ró wną pkytkę. U Pan— dorina występują takie same podziały i ułożenie komórek, ale „kubek” wywraca się jak rękawiczka na lew ą str on e tworząc kule, tak że wici wydostają się na jej zewnętrzną stronę. U Eudorina 32 komórki są złączone w określony spoRyc. 368. Pandorina morum (Volvoccles). cej) komórek tworzy wypełnioną śluzem kulę widoczną gołym okiem. Każda komórka ma 2 wici, plamkę oczną i chloroplast. Są one połączone mostk ami p la z ma— t y cz n y mi (ryc. 369 E, F). Ponadto daje się u nich zauważyć pewien p o d z i al p r a c y oraz pewną biegunowość w rozmieszczeniu komórek rozrodczych w obrębie kuli; d la tego nale ży k ule Volvox u w a ż a ć za wielokomórkowe osobn iki, a nie za kol onie. Połączenia plazmatyczne powstają w czas podziałów komórek pełnie zostają rozłączone.
Podczas rozmnażania bezpłciowego dzielą się tylko poszczególne komórki, tworząc kule potomne. Początkowo i tu tworzy się płytka komórek, która następnie staje się kubkowatym tworem. Twór ten, podobnie jak u Pandorina, wywraca się na drugą stronę, wpada do pustej przestrzeni kuli macierzystej i w niej wyrasta (ryc. 369 A), Kule potomne uwalniają się dopiero po rozpadnięciu sie kuli macierzystej. R OZ m nażan i e pł ci o w e u Volvo.r (i u Eudorina) odbywa się przez oog a m i ę. Zielone jaja powstają pojedynczo wskutek powiększania się komórek wegetatywnych (ryc. 369 B o). [podobne: , uprawnienia sep, kurs prawa jazdy, Drabiny magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Drabiny magazynowe’

W czasie podzialu bezplciowego kazda

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Po wprowadzeniu wielkich organizacji gospodarczych do struk- tury, organizacyjnej zjednoczenia zostałyby przekształcone w pełnoprawne przedsiębiorstwa, co w konsekwencji ozna- czałoby likwidację jednego ogniwa w. zarządzaniu przemy- słem. Reforma zarządzania przemysłem znajduje się w toku rea- lizacji, a powołanie wielkich organizacji gospodarczych jest jedną z propozycji. Niezależnie od poszukiwania nowych roz- wiązań trwa proces doskonalenia dotychczas istniejących j struktur organizacyjnych. Wyrazem tego procesu jest zwięk- szanie się uprawnień dyrektorów państwowych przedsię- biorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń. Zasadnicze znaczęnie ma decyzja o wprowa- dzeniu nowych co do charakteru wskaźników dyrektywnycH i ograniczeniu ich liczby. Wskaźniki te, obowiązujące zjedno- czenia przy ustalaniu ich planów rocznych,’ ustala minister, któremu podlega dane zjednoczenie. Są one następujące: 1) wartość dostaw na rynek na’ zaopatrzenie ludności, 2) wartość eksportu w złotych dewizowych z podziałem na obszary płatnicze, 3) w szczególnych przypadkach wielkość produkcji, skupu lub dostaw wyrażona w jednostkach naturalnych iub w war- tości, 4) limit lub normatyw funduszu płac, 5) środki na inwestycje branżowe, 6) wskażnik wyniku finansowego, , 7) wartość importu w złotych dewizowych z podziałem ńa obszary płatnicze, 8) normy finansowe wynikające z systemu finansowego. Przyjmuje się założenie, że w uzasadnionych przypadkach minister może zmniejszyć liczbę wskaźników’ dyrektywnych (od 1 do 6), ale nie może jej zwiększać. Zmniejszenie liczby wskaźników dyrektywnych oraz ich syntetyczny, charakter już obecnie pozwalają na’ poważne zwiększenie samodziel- ności przedsiębiorstw i zjednoczeń, Równocześnie zjednoczenia i przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego użyskują szereg -nowych uprawnień,’ które do- tychczas należały do jednostek wyższych szczebli zarządza- nia, w .zakresie ustalania cen, rachunkowości wewnętrznej, handlu zagranicznego, regulowania czasu pracy, inwestycji oraz poziomu wynagrodzeń i systemów płac. [hasła pokrewne: , Drabiny magazynowe, lampy ogrodowe, obróbka skrawaniem ]

Comments Off