Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Szeregi rozwojowe glonów pochodne wiciowców Wiciowce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szeregi rozwojowe glonów pochodne wiciowców Wiciowce wykazują już wielką różnorodność. W żadnej z wymienionych grup nie występują jednak gatunki pierwotne, lecz nawet te najpierwotniej wyglądające są widocznie j uż f i I o g e n e t y c z n i e p o c h o d n y m i f o r m a m i wymarłych prostszych gatunków. Prawie ze wszystkich grup wiciowców rozwinęły sie wyżej uorganizowane szeregi. Z rzędami wiciowców dającymi się ująć jako „Monadales” (tzn- jednokornórkowce o b d nrzo nŔ t Ale h u oraz wytworzone przez nie ruchliwe kolonie lub wielokomórkowce) można powiązać pewne formy przedstawiające wyższy stopień rozwojowy; brak im jest wici (zanikły też u nich plamka oczna oraz kurczliwe wakuole), są to zatem komórki nieruchliwe. Te Coccales mogą żyć jako wolne jednokomórkowce (ryc. 382) albo też połączone w kolo— nie (ryc. 384). Z nich wreszcie powstały Trichales, których nieruchliwe, obłonione komórki zespolone są w proste lub rozgałęzione nici (ryc. 387; 391) albo też połączone są w jeszcze wyżej uorganizowane zespoły tka— nek (ryc. 388). Poza tym w niektórych grupach występuje wyraźna forma siphonalis, u której plecha pęcherzowata lub rurowata, bez błon poprzecznych, jest wielojądrowa (ryc. 372 A; 400 D). Wszystkie te pochodne formy nazywamy glo nami. P omi ę d zy glonami a wiciowcami nie ma wyraźnych granic. Wiciowce są najniższym stopniem organizacyjnym glonów. Dlatego też można przeprowadzić rozdział między wiciowcami i glonami w różnych miejscach. Tak więc zupełnie zielone Chlamydomonadaceae i Volvocaceae zaliczane są często do glonów. Szczególnie Volvocaceae z rodzajem VOIcox tworzącym kolonie składające się z tysięcy komórek połączonych plazmodesmami, wykazujące biegunowość i podział pracy, mogą być Słusznie uważane za •prawdziwe glony. Większość glonów pozostała w wodzie; część z nich zaś przeszłg do życia lądowego. Nieliczne żyją na wiecznym śniegu, inne w gorących Źródłach. Glony planktonowe odgrywają ważną rolę jako podstawowy pokarm zwierząt żyjących w morzach. [patrz też: , drabiny aluminiowe, organizacja imprez, tłumaczenia przysięgłe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Szeregi rozwojowe glonów pochodne wiciowców Wiciowce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W niektórych gałęziach gospodarki narodowej, np. w górnictwie, gdzie warunki obiektywne powodują duże zróżnicowanie kosztów własnych, prowadzi się rachunek wyrównawczy cen. Z jego funkcjo: nowaniem ,związane są zróżnicowane ceny rozliczeniowe. Ceny takie stosuje się w celu wyrównywania rentowności przedsiębiorstw, po- nieważ przy istnieniu trwałych różnic w kosztach własnych ustala- nie cen na podstawie przeciętnych gałęziowych kosztów produkcji stworzyłoby niejednakową sytuację dla poszeżególnych przedsiębiorstw. Część ‘przedsiębiorstw pracujących w lepszych warunkach otrzymała- by stosunkowo duże zyski, część mających obiektywnie gorsze warun- ki (a więc wyższe koszty) byłaby nie rentowna nie ze swojej winy. Podstawą ceny rozliczeniowej są koszty w danej grupie przedsię- biorstw lub w pojedynczym przedsiębiorstwie. W cenie rozliczenio- wej uwzględnia się zysk w formie kwoty zysku na jednostkę produk- tu, która w przypadku przedsiębiorstwo wysokich kosztach jed- nostkowych nie może być większa od kwoty zysku na jednostkę pro- duktu w przedsiębiorstwach o niskich kosztach produkcji. Tak utworzona cena -służy do rozliczania się przedsiębiorstwa ze źjedno- czeniem. Na tym szczeblu prowadzi się rachunek wyrównawczy cen – jedne przedsiębiorstwa otrzymują od zjednoczenia dopłaty wy- równujące różnice między ustaloną dla nich ceną fabryczną, inne wpłacają na rachunek wyrównawczy nadwyżki powstałe na skutek ustalania dla nich ceny rozliczeniowej ‘niższej od ceny fabrycznej. Stosowanie cen rozliczeniowych, i rachunku wyr6wnawczego umożliwia zastosowanie jednolitej ceny fabrycznej jako podstawy wszystkich innych rodzajów cen, w tym i ceny zbytu. Ceny rozli- czeniowe mają też ujemne strony. Jeteli stosuje się jel do przedsię- biorstw, W których wysokie koszty produkcji są wynikiem nieges- podarności, prowadzą one do utrwalania istniejącego stanu rzeczy. System cen fabrycznych niejednokrotnie korygowano w celu wy- eliminowania jego ujemnych skutków. Główną ujemną cechą obli- czania zysku jako procentu całości kosztów było dążenie do ich za- wyżania. [hasła pokrewne: , Usługi brukarskie Warszawa, drabiny aluminiowe, Firmy kurierskie ]

Comments Off

« Previous Entries