Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Szeregi rozwojowe glonów pochodne wiciowców Wiciowce

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Szeregi rozwojowe glonów pochodne wiciowców Wiciowce wykazują już wielką różnorodność. W żadnej z wymienionych grup nie występują jednak gatunki pierwotne, lecz nawet te najpierwotniej wyglądające są widocznie j uż f i I o g e n e t y c z n i e p o c h o d n y m i f o r m a m i wymarłych prostszych gatunków. Prawie ze wszystkich grup wiciowców rozwinęły sie wyżej uorganizowane szeregi. Z rzędami wiciowców dającymi się ująć jako „Monadales” (tzn- jednokornórkowce o b d nrzo nŔ t Ale h u oraz wytworzone przez nie ruchliwe kolonie lub wielokomórkowce) można powiązać pewne formy przedstawiające wyższy stopień rozwojowy; brak im jest wici (zanikły też u nich plamka oczna oraz kurczliwe wakuole), są to zatem komórki nieruchliwe. Te Coccales mogą żyć jako wolne jednokomórkowce (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Szeregi rozwojowe glonów pochodne wiciowców Wiciowce

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

W niektórych gałęziach gospodarki narodowej, np. w górnictwie, gdzie warunki obiektywne powodują duże zróżnicowanie kosztów własnych, prowadzi się rachunek wyrównawczy cen. Z jego funkcjo: nowaniem ,związane są zróżnicowane ceny rozliczeniowe. Ceny takie stosuje się w celu wyrównywania rentowności przedsiębiorstw, po- nieważ przy istnieniu trwałych różnic w kosztach własnych ustala- nie cen na podstawie przeciętnych gałęziowych kosztów produkcji stworzyłoby niejednakową sytuację dla poszeżególnych przedsiębiorstw. Część ‘przedsiębiorstw pracujących w lepszych warunkach otrzymała- by stosunkowo duże zyski, część mających obiektywnie gorsze warun- ki (a więc wyższe koszty) byłaby nie rentowna nie ze swojej winy. Podstawą ceny rozliczeniowej są koszty w danej grupie przedsię- biorstw lub w pojedynczym przedsiębiorstwie. W cenie rozliczenio- wej uwzględnia się zysk w formie kwoty zysku na jednostkę produk- tu, która w przypadku przedsiębiorstwo wysokich kosztach jed- nostkowych nie może być większa od kwoty zysku na jednostkę pro- duktu w przedsiębiorstwach o niskich kosztach produkcji. Tak utworzona cena -służy do rozliczania się przedsiębiorstwa ze źjedno- czeniem. Na tym szczeblu prowadzi się rachunek wyrównawczy cen – jedne przedsiębiorstwa otrzymują od zjednoczenia dopłaty wy- równujące różnice między ustaloną dla nich ceną fabryczną, inne wpłacają na rachunek wyrównawczy nadwyżki powstałe na skutek ustalania dla nich ceny rozliczeniowej ‘niższej od ceny fabrycznej. Stosowanie cen rozliczeniowych, i rachunku wyr6wnawczego umożliwia zastosowanie jednolitej ceny fabrycznej jako podstawy wszystkich innych rodzajów cen, w tym i ceny zbytu. Ceny rozli- czeniowe mają też ujemne strony. Jeteli stosuje się jel do przedsię- biorstw, W których wysokie koszty produkcji są wynikiem nieges- podarności, prowadzą one do utrwalania istniejącego stanu rzeczy. System cen fabrycznych niejednokrotnie korygowano w celu wy- eliminowania jego ujemnych skutków. Główną ujemną cechą obli- czania zysku jako procentu całości kosztów było dążenie do ich za- wyżania. [hasła pokrewne: , Usługi brukarskie Warszawa, drabiny aluminiowe, Firmy kurierskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny aluminiowe’

Szeregi rozwojowe glonów pochodne wiciowców Wiciowce

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Rola planowania centralnego polega między innymi na zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów material- nych i ludzkich, a w tym nauki i postępu technicznego, w oparciu o kryterium interesu ogólnospołecznego. Dzięki planowaniu centralnemu inwestycje nie są pozostawione czynnikom samowywoławczym. W planie tym znajdują od- zwierciedlenie prawidłowości i perspektywy rozwojowe gos- podarki. Te ogólne funkcje planu centralnego zachowują trwały charakter w procesach doskonalenia planowania i zarządza- nia gospodarką socjalistyczną w ZSRR i w europejskich krajach demokracji ludowej. Wyjątek stanowi Jugosławia, ale i tam od pewnego czasu pobudzane są procesy wewnętrz- nej integracji gospodarczej, a w polityce coraz częściej poja- wia się postulat przyjęcia zasady planowania w skali makro- ekonomicznej, Centralny plan- nie przewiduje, że wszystkie decyzje gos- podarcze ma podejmować centrala i to zarówno w fazie two- rzenia planu, jak i w fazie jego wykonywania. Read the rest of this entry »

Comments Off