Posts Tagged ‘dostawcy silników elektrycznych w Polsce’

Ceny normalne powinny tez uwzgledniac

Posted in Uncategorized  by admin
February 11th, 2018

Ceny normalne powinny też uwzględniać potrzeby równowagi popytu i podaży w długich okresach. W dysku- sjach na temat kształtowania cen (w Polsce, ZSRR i w in- nych krajach socjalistycznych) wysuwano różne propozycje konstruowania ceny normalnej jako- podstawy ceny rynko- wej. ‘Przedstawimy tu najczęściej wysuwane koncepcje ce- ny normalnej: gdzie: Pl – cena oparta na wartości; c – koszt środków produkcji; V -:- koszt płac na jednostkę produktu; M – produkt dodatkowy w go- spodarce narodowej; V – fundusz płac w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej. Jest to formuła, która ma zapewnić kształ- towanie się cen dóbr ekonomicznych zgodnie z ich wartością. Druga koncepcja sugeruje oparcie cen na cenie produkcji. Cena danego produktu składałaby się z kosztów produkcji plus narzut aku- mulacji wynikający z relacji wartości. środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa do globalnej wartości tych środków w gospodarce na- rodowej. Pamiętarny, że cena każdego dobra składa się z kosztu jego wy- tworzenia oraz z pewnej nadwyżki. Istotnym problemem polityki cen jest właściwa redystrybucja produktu dodatkowego (M). między po- szczeg6lne działy i gałęzie gospodarki narodowej. Wymaga to uwzględ- nienia w cenie normalnej (wyjściowej) części wytworzonego w gospo- darce narodowej produktu dodatkowego stanowiącej nadwyżkę ponad koszty produkcji. Jeżeli za podstawę ustalania cen przyjmuje się war- tość produktów i usług, to narzut produktu dodatkowego (M) dokony- wany jest proporcjonalnie do udziału płacy (‘V) w koszcie danego produktu, w stosunku do’ ogólnej sumy płac (V) wydatkowanej w sfe- rze produkcji materialnej w całej gospodarce narodowej. Można to zapisać: Pl = c+V+M•V c+v pz = c+v+M, C+V gdzie: Z – cena oparta na cenie produkcji (pozostałe oznaczenia jak we wzorze Trzecia koncepcja proponuje kształtowanie cen zgodnie z zasadą jcosztu krańcowego. Jako koszt krańcowy proponuje się przyjąć śred- I ni koszt zmienny w grupie przedsiębiorstw produkujących najdrożej. . Można to ująć w formułę: Ps = k+K, gdzie: Ps – cena normalna oparta na-koszcie krańcowym; k. – średni koszt zmienny danego wyrobu w grupie naj droższych producentów; K. -suma kosztów zmiennych w gospodarce narodowej; K. – suma kosztów stałych w gospodarce narodowej. [przypisy: , dostawcy silników elektrycznych w Polsce, schody magazynowe, tanie odbitki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dostawcy silników elektrycznych w Polsce’

Ceny normalne powinny tez uwzgledniac

Posted in Uncategorized  by admin
February 11th, 2018

Układ gospodarczy jako całość. przy ustalaniu zadań kie- ruje się określonymi preferencjami społeczno-ekonomiczny- mi. Mogą one dotyczyć m.in. struktury produkcji, postępu technicznego, dynamiki gospodarczej. Preferencje te dociera- ją do przedsiębiorstwa za pośrednictwem systemu dyrektyw i systemu pobudzania parametrycznego, a mogą również do- cierać w systemie mobilizacji politycznej. Najogólniej biorąc, takimi drogami dochodzi do ustalenia zadań jednostek gospo- darujących. Działalność gospodarcza to, jak wiadomo, wytwarzanie produktów lub usług oraz ich zbywanie (realizacja). Jeśli tak rozumiane pojęcie działalności gospodarczej odniesiemy do przedsiębiorstwa, to wynikną z tego. ważne wnioski dla bar- dziej precyzyjnego określenia jego celu. Cel ten nie może się ograniczać do wykonywania zadań planu produkcji. Zna- na jest z doświadczenia “produkcja na plan”, tzn. sytuacja, kiedy potrzeby społeczne już się zmieniły, a przedsiębior- stwo nie korygowało własnych zadań co do- rodzaju i asorty- mentu wytwarzanych wyrobów. Społeczeństwo interesuje się tylko taką produkcją, która jest mu potrzebna, niezależ- nie od jej rzeczowej postaci, a więc niezależnie od tego, czy to są środki produkcji, czy artykuły konsumpcyjne. Przed- siębiorstwo zatem wykona swoje zadanie tylko wtedy, gdy jego wytwory zostaną społecznie zaakceptowane. Celem przedsiębiorstwa powinno być wytwarzanie dóbr i. usług oraz ich realizacja. Planowanie produkcji minimalizuje niepew- ność zbytu, ale nie przesądza o wykonaniu zadań zgodnie z wymaganiami odbiorców (świadczy o tym tzw. “produkcja na. magazyn” oraz występowanie nadmiernych zapasów wy- rob ów ‘gotowych i półfabrykatów). Przedsiębiorstwo powin- no być zatem oceniane nie według tego, co i ile wytworzyło, ale według tego, czy sprzedało (zrealizowało) wytworzoną produkcję. Społeczeństwu socjalistycznemu jako’ całości nie może być obojętne, jakim nakładem środków, które ma do dyspozycji, przedsiębiorstwo zrealizowało swoje zadania, innymi słowy, jaki rozmiar kosztów towarzyszy zrealizowanej skali produk- cji. [podobne: , dostawcy silników elektrycznych w Polsce, skoki spadochronowe, materiały tapicerskie ]

Comments Off

« Previous Entries