Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Kategorie gospodarki towaro- wo-pienieznej w

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Kategorie gospodarki towaro- wo-pieniężnej w kapitalizmie związane są- z wyzykiem pra- cy najemnej. W socjalizmie kategorie towarowo-pienie- żne- służą efektywnemu gospodarowaniu posiadanymi za- sobami. 4. Zasady tworzenia cen w gospodarce socjalistycznej Cena jest pieniężnym wyrażeniem wartości towaru. Skła- da się, ona zawsze z dwóch elementów: kosztów produk- cji oraz pewnej nadwyżki ponad te koszty. System .cen ro- zumiany jako sposób kształtowania i funkcjonowania ogółu cen w danym państwie zależy zawsze od stosunków społecz- nych, a także od specyfiki organizacyjnych form nadbudowy politycznej, zwłaszcza zaś od systemu planowania, i zarzą- dzania gospodarką riarodową. System cen jest więc różny w poszczególnych krajach przy danym poziomie rozwoju sił wytwórczych. Na temat roli systemu cen oraz podstaw kształtowania poziomu cen istnieją w teorii ekonomii politycznej poważne rozbieżności. Przedstawimy tu w skrócie najczęściej wysu- wane w teorii założenia systemu cen w gospodarce socjali- stycznej. , System cen powinien spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi umożliwiać dokonywanie racjonalnej alo- kacji zasobów, jakimi dysponuje dane społeczeństwo. Kry- terium optymalnej -alokacji jest funkcją celu gospodarewa- nia w socjalizmie (minimalizacja nakładów pracy społecz- nej na wytworzenie założonej wielkości dochodu narodowe- go lub jego maksymalizacja przy danych nakładach pracy społecznej we wszystkich dziedzinach produkcji społecznej), Przyjęcie tego kryterium oznacza, że jedynie taki rozdział zasobów, który gwarantuje minimalizację nakładów pracy na wytworzenie pożądanej ilości dóbr ekonomicznych, bę- dzie uznany za optymalny, gdyż tylko wtedy można najpeł- niej zaspokoić potrzeby materialne i kulturalne, całego spo- łeczeństwa przy danym poziomie sił wytwórczych., Aby system cen mógł zapewnić racjonalną alokację za- sobów, musi uwzględniać, jako podstawę poziomu ceny, spo- łecznie ‘niezbędne nakłady pracy tworzące wartość produk- tów, gdyż tylko ceny oparte na takiej podstawie zapewnia- ją postęp ekonomiczny i wzrost zaspokojenia .potrzeb spo- feczeństwa. Wynika to z faktu, że oszczędność pracy zosta- nie, najpełniej uwzględniona, jeżeli minimalizowaną funk- cję celu stanowić, będą łączne nakłady pracy na wytworze-, nie potrzebnej produkcji w całej gospodarce narodowej. [przypisy: , rusztowania warszawa, szyny prądowe, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Kategorie gospodarki towaro- wo-pienieznej w

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Biorąc pod uwagę skalę czasową, przestrzenną i zakres działalności gospodarczej możemy rozróżnić rachunek ma- kroekonomiczny i mikroekonomiczny, długookresowy i krót- kookresowy. Rachunek ekonomiczny może mieć charak- ter względny.Tub bezwzględny. Względny albo porównaw- czy jest wówczas, gdy stosuje się go do porównywania róż- nych wariantów działalności jednorodnej lub o dających się porównywać efektach, charakter bezwzględny (absolutny) zaś ma wówczas, gdy porównuje się nakłady i efekty w różnych dziedzinach, które można porównać ze sobą tylko w formie pieniężnej. Stosunek nakładów do efektów albo dla całego systemu gospodarczego, albo dla jego podsystemów (przedsiębiorstw, zjednoczeń, gałęzi itp.) określa się jako efektywność ekono- miczną pod warunkiem, że zamierzony efekt realizuje dany cel gospodarczy. Jeśli natomiast uzyskuje się samą poprawę efektu, a nie zwiększa stopnia gospodarności, można mówić o wzroście sprawności. Na przykład wzrost wydajności i przy- rost produkcji może być dowodem wzrostu sprawnośCi działa- nia, ale jeśli przyrost produkcji przekracza zapotrzebowanie, to nie daje efektu gospodarczego w postaci wzrostu stopnia zaspokojenia potrzeb. Wszelkie działanie musi więc być i sprawne, i efektywne. Efektywność ekonomiczna jest, wyrazem realizacji zasady racjonalnego gospodarowania, a rachunek ekonomiczny efek- tywności jest metodą mierzenia efektywności. W rozwoju me- tod rachunku ekonomicznego obok ekonomii politycznej waż- ną rolę odgyrwają: teoria informacji cybernetyka, nowo- czesne metody rachunku prawdopodobieństwa, teorie syste- mów, elektroniczna technika obliczeniowa. ‘ Ze względu na konieczność liczenia w skali całej gospo- darki, a również na podmiotową strukturę produkcji, rachu- nek ekonomiczny w gospodarce socjalistycznej ma układ hie- rarchiczny. Hierarchiczna struktura podejmowania decyzji wymaga odpowiedniego rozwiązania problemu dostarczania informacji, a także odpowiedniej oceny wyników pracy każ- dego niższego szczebla. Wszystkie szczeble podejmowania de- cyzji muszą przeprowadzać odpowiedni rachunek. Program działania w skali ogólnogospodarcze] po uwzględ- nieniu kryteriów społeczno-politycznych powinien być rezul- tatem decyzji podjętych na podstawie wielu szczegółowych odmian rachunku ekonomicznego (rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji, rachunek efektywności handlu za- granicznego, rachunek modernizacji i rozwoju branży, lokali- zacji i rozbudowy kompleksów przemysłowych). [hasła pokrewne: , cegła na ścianę, budowa stoisk targowych, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Kategorie gospodarki towaro- wo-pienieznej w

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Zmiany w warunkach pracy zjednoczeń i przedsiębiorstw powinny w konsekwencji doprowadzić do faktycznej. zmiany roli ministerstw i innych jednostek wyższych szczebli. Bez takich zmian wprowadzana reforma byłaby skazana na nie- powodzenie, jak już było w latach ubiegłych. Zasadnicza zmiana pozycji ministerstw będzie polegała na tym, że sta- ną się one reprezentantami pańshwa W stosunku do organi- zacji gospodarczych, a bezpośrednie funkcje zarządzania przemysłem w zakresie działań’ operatywnych i rozwojowych będą należeć do kompetencji podukładu nazwanego “zarzą- dem gospodarczym” Sformułowanie celu działalności gospodarczej socjalistycz- nego przedsiębiorstwawyrnaga uwzględnienia, z jednej stro- ny, przesłanek ustrojowych, a z drugiej – zharmonizowanej z nimi zasady gospodarności. Całe socjalistyczne gospodar- stwo społeczne -działa na podstawie planu ogólnego, który określa cele, środki i metody realizacji zadań ogólnogospodar- czych. Dlatego, w pierwszym przybliżeniu, cel przedsiębior- stwa można zdefiniować następująco: mając udział w środ- kach, stosując się do określonych w planie metod działalności gospodarcze]. wykonuje cząstkę zadania przypadającą mu z planu ogólnego. Podobnie jak cała gospodarka’ przedsiębiorstwo działa w oparciu o plan. Buduje swój. plan określając swoje możli- wości wytwórcze w odniesieniu do skali zadań planu ogólne go W danej dziedzinie. Rolę przedsiębiorstwa w ustalaniu za- dań planu trzeba ujmować dwojako. Po pierwsze, chodzi o to, jaki ma ono wpływ na ustalanie własnych zadań. W litera- turze najczęściej nazywa się to zakresem samodzielności przedsiębiorstwa. Jednocześnie jednak w ramach ogólnych warunków gospodarowania to, co dla jednego przedsiębior- stwa. jest celem, dla innego będzie warunkiem czy środkiem wykonania jego zadań. Dlatego, po drugie, przedsiębiorstwo musi być zainteresowane w ustalaniu zadań innych przed- siębiorstw: tj. w formułowaniu zadań planu ogólnego. Jego samodzielność wyboru ekonomicznego jest uwarunkowana jego działaniem w ramach całej gospodarki narodowej. Za- kres samodzielności przedsiębiorstwa socjalistycznego nie może być kształtowany dowolnie. [hasła pokrewne: , odzież robocza, Domy z drewna, parapety granitowe ]

Comments Off