Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Ekonomia polityczna nie zajmuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
February 9th, 2018

Ekonomia polityczna nie zajmuje się indywidualnymi ,ak- tarni wyboru celów, środków i metod, lecz aktami wyboru ty- powymi dla danego systemu podmiotów gospodarczych jako całości. Bada też wpływ stosunków społecznych na metody gospodarowania, gdyż racjonalność gospodarowania jest uwa- runkowana społecznie. W inny sposób wyznacza się cele gospodarowania, gdy do- minuje prywatna własność środków produkcji, inaczej też wydatkowane są ogólnospołeczne zasoby środków. Na przy- kład w kapitalizmie celem Jest .mekeymaltzacja zysku i przed- siębiorca kapitalistyczny może realizować swój cel w warun- kach niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych i zaso- bów. W świetle przyjętych w kapitalizmie kryteriów metody postępowania są racjonalne wtedy, gdy zapewniają realizację celu przy minimalnych własnych środkach (w tym przypad- ku idzie o nakład kapitału). Nawet jeśli w działaniu opierano się na nauce w celu obiektywizacji tej kapitalistycznej racjo- nalności, to w praktyce nieosiągalna jest racjonalność global- na, tj. w skali całej gospodarki narodowej. Podstawową przy- czyną tego jest prywatnokapitalistyczne dysponowanie środ- kami na użytek własnych celów kapitalistów. W gospodarce socjalistycznej ogólnospołeczne dysponowa- nie środkami produkcji zmienia zarówno cele, jak i skalę gos- podarowania. Zwiększa. się stopień trudności dokonywania wyboru i ilość wariantów możliwych rozwiązań i dlatego od nauk ekonomicznych wymaga się, aby pełniej i precyzyjniej formułowały zobiektywizowane kryteria oceny celów i sposo- bów ich realizacji. Analiza ekonomiczna staje się przeto pod- . stawowym składnikiem przygotowywania racjonalnych decy- zji, rachunek ekonomiczny zaś instrumentem takiej. analizy. Rachunek ekonomiczny zapewnia ścisłość i wymierność wielkości ekonomicznych będących przedmiotem decyzji. Z rachunkiem mamy więc do czynienia wówczas, kiedy przedstawiamy w postaci ilościowej cel, tj. zamierzony efekt i nakłady środków. Racnumek ekonomiczny jest to system metod potrzebnych Rachunek ekonomiczny do porównania nakładów i wyników w różnych wariantach działalności gospodarczej i do przygotowania racjonalnej de- cyzji. [patrz też: , domy z drewna cena, tanie odbitki, kołki sprężyste ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Ekonomia polityczna nie zajmuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
February 9th, 2018

Zarządzanie przedsiębiorst- ‘wem opiera ‘się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Kierownik czy dyrektor przedsiębiorstwa jest pełnomocni- kiem państwa. Załoga przedsiębiorstwa uczestniczy w współ- rządzeniu nim -głównie za pośrednictwem samorządu robot- niczego. Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa wiąże się z wy- posażeniem go w osobowość prawną, co daje mu prawo do za- wierania umów i podejmowania zobowiązań. Znaczy to, że działa ono na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, po- nosząc pełną ekonomiczną odpowiedzialność za skutki swej działalności gospodarczej. Określa się to mianem rozrachun- ku gospo.darczego, co oznacza, że przedsiębiorstwo musi po- krywać swoje wydatki z własnych przychodów. Przedsiębiorstwa mogą być jedno- lub wielozakładowe, Formy przy czym w drugim przypadku nie jest konieczny warunek przedsiębiorstw i ich ewolucja, jedności miejsca. Potrzebę organizowania przedsiębiorstw wielozakładowych wywołuje koncentracja produkcji, która może polegać na stwarzaniu w tegę typu przedsiębiorstwach pionowych powiązań produkcyjnych, tj. od surowców do go- towego wyboru, lub powiązań poziomych – w oparciu o je- den wyrób. Charakter i wielkość przedsiębiorstwa socjalistycznego uzależnione są od poziomu rozwoju sił wytwórczych oraz od tego, jakie kryteria służą do określenia racjonalności gospo- darowania. W polsce do 1958 r. struktura zarządzania przemysłem była trzy- szczeblowa: ministerstwo, centralny zarząd, przedsiębiorstwo. W tym też roku przeprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej. Cen- tralne zarządy zostały przekształcone w zjednoczenia, w założeniu miały to być bowiem jednostki ekonomiczne reprezentujące przed- siębiorstwa i działające na zasadzie rozrachunku gospodarczego. Za- sady te nie’ zostały konsekwentnie zrealizowane, gdyż w ślad za zmia- ną charakteru zjednoczeń nie przeprowadzono reform w ‘dziedzinie centralnego planowania i zarządzania gospodarką. Vi rezultacie zjed- noczenia spełniały, podwójną rolę: zwierzchnika administracyjnego i reprezentanta przedsiębiorstw, z tym że dominowała pierwsza z tych funkcji. [przypisy: , domy z drewna cena, podłogi drewniane, fotele gabinetowe ]

Comments Off