Posts Tagged ‘domy ekologiczne’

Dazenie to jest zreszta zrozumiale,

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Dążenie to jest zresztą zrozumiałe, gdyż im wyższe wyka- zywano koszty, tym wyższa suma zysku przypadała przedsiębiorstwu. Próbowano ten’ mankament usunąć wprowadzając pod koniec lat sześćdziesiątych zasady obliczania zysku jako procentu kosztów przerobu, tj. po wyeliminowaniu z kosztów własnych zużycia przed- miotów pracy. Ale i ta forma obliczania udziału zysku, w cenie fabry- cznej ma ujemne strony, gdyż skłania producentów do nadmiernego zwiększania pracochłonności wyrobów (hamuje postęp techniczny). Dalsze usprawnienia ceny fabrycznej pójdą prawdopodobnie w kierunku obliczania zysku jako procentu ceny maksymalnej Je- żeli korzyści z obniżki kosztów produkcji zwiększą W rozsądnej pro- – porcji zysk przedsiębiorstwa, metoda ta skłoni je do racjonalizacji Cena maksymalna to naj wyższa cena, po której może być sprze- dawana dana grupa wyrobów; producent ma w tym przypadku -pra- wo udzielić nabywcy rabatu (może sprzedać, po cenie niższej niż ma- ksymalna). Warunkiem jest, aby nadwyżka zysku osią- gniętego przez przedsiębiorstwo dzięki obniżce kosztów własnych pro- dukcji została użyta głównie na zwiększenie dochodów załogi i zakładu. Cenll zblltu są to ceny, po których przedsiębiorst{va produkcyjne sprzedają środki konsumpcji przedsiębiorstwom handlu hurtowego. Cena. zbytu jest wyższa od dmy fabrycznej o sumę podatku obroto- wego (por. rys. 25). Podatek obrotowy, istniejący w Polsce od 1951 r. i będący główną formą przejmowania przez budżet państwa akumu- lacji finansowej przedsiębiorstw, stanowi narzędzie polityki cen i od- działywania na gospodarkę przedsiębiorstw. Stopa podatku obrotowe- go jest zróżnicowana dla poszczególnych wyrobów oraz dziedzin gos- pOda•rki narodowej. Ceny zbytu środków produkcji są w zasadzie ustalone na pozie- mie ceny fabrycznej (tzn. w oparciu o przeciętne koslty gałęziowe plus 5% zysku) wówczas, gdy środki te nie wychodzą poza sektorgos- podarki państwowej. Jeżeli natomiast są sprzedawane użytkownikom z innych sektorów, wtedy ceny zbytu na środki produkcji kształtowa- ne są analogicznie jak: ceny zbytu na środki konsumpcji. [więcej w: , Kabina pod prysznic, budowa stoisk targowych, domy ekologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy ekologiczne’

Dazenie to jest zreszta zrozumiale,

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

A jeśli sięgnąć do przykładów skrajnych, to warto przypomnieć, że nawet w systemie gospodarki jugosłowiańskiej przedsiębiorstwo, zanim dokona podziału dochodu na własne cele, najpierw musi uregulować swoje zobowiązania względem państwa czy wywiązać się ze świadczeń na rzecz funduszy społecznych. Kierowanie gospodarką socjalistyczną odbywa się, w ra- mach wieloszczeblowej struktury organizacyjnej. Na poszcze- gólnych szczeblach zapadają określone decyzje gospodarcze, a do ich podejmowania nieodzowne jest posługiwanie się ra- chunkiem ekonomicznym. Rachunek ekonomiczny jest uni- wersalną – choć nie jedyną – metodą uzasadniającą bądź kontrolującą decyzje’ gospodarcze bez względu na szczebel zarządzania gospodarką socjalistyczną. Specyficzną odmianą rachunku ekonomicznego jest roz- rachunek gospodarczy będący metodą planowego zarządzania wyodrębnionymi jednostkami gospodarczymi. Rozrachunek gospodarczy jako kategoria- ekonomiczna eko- nomii politycznej socjalizmu odnosi się wyłącznie do ogólno- narodowej (państwowej) formy własności środków produkcji i polega na wyodrębnieniu ,z majątku ogólnospołecznego ma- jątków podmiotów gospodarujących, które wyposażone są w osobowość prawną. Wyodrębnienie jednostek gospodarczych – przedsiębiorstw polega na: wyposażeniu ich w osobowość prawną, prze- kazaniu do ich dyspozycji środków trwałych i obrotowych, pokrywaniu własnych wydatków z przychodów swej gospo- darczej działalności, materialnym zainteresowaniu załogi, i kierownictwa w racjonalnym .gospodarowaniu. Rozrachunek gospodarczy stanówi również metodę gospo- rujących niezależnie od socjalistycznej formy własności środ- ków produkcji i polega na stosowaniu takich środków dzia- łania, które skutecznie wpływają na poprawę efektywności gospodarowania. Rozrachunek’ gospodarczy w przedsiębior- stwie jest narzędziem dokonywania wyborów w ramach obo- wiązujących dyrektyw i reguł postępowania, a także spełnia funkcje kontrolne i funkcje pobudzania do skutecznych eko- nomicznie działań gospodarczych. Podobnie jak rachunek ekonomiczny, ale w odniesie- niu do przedsiębiorstwa jako całości, rozrachunek gospodarczy może spełniać rolę narzędzia wyboru, gdyż polega na po- dejmowaniu decyzji na podstawie porównywania nakładów i wyników, co daje możliwość oceny zamierzenia gospodar- czego. Jest on narzędziem kontrolowania gospodarności przed- siębiorstwa, gdyż złe gospodarowanie nie zapewni środków na pokrycie własnych wydatków, z wyjątkiem sytuacji pla- nowanego deficytu. [podobne: , tworzywa sztuczne, domy ekologiczne, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments Off