Posts Tagged ‘domki drewniane’

Zakres regulujacej roli prawa wartosci

Posted in Uncategorized  by admin
February 13th, 2018

Zakres regulującej roli prawa wartości ogranicza się więc do ustalenia bieżących proporcji wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych w celu dostosowania ich do aktualne- go popytu. Wpływa to również w pewnej mierze na przy- szłe proporcje produkcyjne, ale nie w sposób decydujący. Prawo wartości wpływa też na ograniczenie lub zwiększe- nie ilości środków na inwestycje perspektywiczne. Nato- miast przyszła struktura mocy produkcyjnych kształtowana jest świadomie w oderwaniu od wymagań prawa wartości. W celu zapewnienia pożądanej struktury gospodarkiw przy- szłości wykorzystuje się mechanizm nakazowego planowa- nia centralnego . Formą realizacji ustalonych w tym zakre- sie założeń są plany pięcioletnie i perspektywiczne (20-let- nie). Mechanizm rynkowy może być wykorzystany w celu bie- żącego dostosowywania produkcji do popytu oraz współ- działania różnych jednostek gospodarczych w trakcie reali- zacji bieżących zadań gospodarczych. Może też wpływać na proporcje podziału środków inwestycyjnych w sensie przed- stawionym poprzednio (por. s. 519). W systemie daleko posu- niętej decentralizacji decyzji. ekonomicznych mechanizm rynkowy wpływa poza tym na kierunki rozwoju gospodar- czego. Siła wpływu tego mechanizmu zależy od tego, jaki zakres samofinansowania rozwoju mają przedsiębiorstwa. W Polsce i w większości europejskich krajów socjalistycz- nych zakres ten jest niewielki (jedynie w Jugosławii i na W ęgrzech jest nieco większy). Gdy mechanizm rynkowy pozostawi się bez kontroli, może to przynosić ujemne skut- ki w zakresie podziału dochodów oraz stosunków produ- cent-odbiorca, co przy monopolistycznej pozycji produ- centów może działać na szkodę konsumentów. Dlatego ko- nieczne jest świadome posługiwanie się – tym mechanizmem, kontrolowanie jego działania przez państwo socjalistyczne, ograniczanie zakresu działania prawa wartości. Należy podkreślić, że treść wszystkich kategorii towaro- wo-pieniężnych, takich jak towar, pieniądz, zysk, koszty itd. występujących w socjalizmie różni się w sposób zasad- niczy od treści tych samych kategorii występujących w ustroju kapitalistycznym. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, domki drewniane, pokrycia dachowe ]

Comments Off