Posts Tagged ‘dmuchańce’

W’ socjalizmie prawo wartosci ‘,dziala

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

W’ socjalizmie prawo wartości ‘,działa nadal. Jednakże sfera jego działania jest jeszcze węższa niż w kapitalizmie monopolistycznym. W warunkach gospodarki socjalistycznej nie istnieje swoboda przepływu kapitału i pracy’ z jednej dziedziny produkcji do drugiej. Ograniczona jest też możli- wość zmiany proporcji: produkcyjnych w już istniejących przedsiębiorstwach. Dotyczy to zwłaszcza produkcji środ- ków produkcji, ił w mniejszym stopniu środków konsumpcji, w przypadku których przedsiębiorstwa mogą same decydo- wać o zmianie proporcji produkcyjnych dostosowując je do intensywności popytu. Również wszystkie ceny (lub ich większość) na dobra ekonomiczne i usługi ustalane są przez państwo. Rola i zakres działania prawa wartości Rozdział środków inwestycyjnych, a także w znacznej mierze sposób wykorzystania istniejących mocy produkcyj- nych, odbywa się w socjalizmie w sposób celowy i świado- my. tzn. planowo. Oznacza to jednak, że proporcje produk- cyjne ustala się zgodnie z potrzebami . społeczeństwa trakto- wanymi długookresowo, a nie tylko z punktu widzenia ich zgodności z krótkookresowymi preferencjami konsumentów. Prawo wartości jest prawem ekonomicznym regulującym ex post optymalny rozdział czasu społecznego zgodnie z aktu- . alnie ujawniającymi się potrzebami społecznymi. Nie może więc ono regulować proporcji długookresowych, tzn. roz- działu środków na inwestycje, w wyniku których nastąpi- łyby zasadnicze zmiany strukturalne w gospodarce i spo- łeczeństwie. Jeżeli plan gospodarczy jest budowany zgod- nie z wymaganiami podstawowego prawa ekonomicznego so- . cjalizmu, ma tę wyższość nad prawem wartości jako regu- latorem proporcji, że może ustalać je uwzględniając już istniej~ce potrzeby społeczne oraz przewidywany kierunek ich zmian. Opierając się jedynie na wymaganiach prawa wartości nie można prawidłowo kształtować przyszłych pro- porcji gospodarczych. Z drugiej jednak strony, planowanie bieżących proporcji produkcji, a także proporcji przyszłych, nie może być ode- rwane od wyrnagań prawa wartości. [hasła pokrewne: , pokrycia dachowe, dmuchańce, dom opieki ]

Comments Off