Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Ogólne warunki powstania i rozwoju kapitalizmu, wspólne dla wszystkich krajów, są następujące: 1. Istnienie wolnej najemnej sily roboczej, tj. powstanie nowej klasy społecznej – proletariatu. Wolna, najemna siła robocza powstaje przede wszystkim w wyniku wywłaszczania chłopów pańszczyźnianych. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Należy podkreślić, że poważny wpływ na przyspieszenie re- wolucji naukowo-technicznej ma pokojowe współzawodnictwo między socjalizmem i kapitalizmem, a zwłaszcza między ZSRR i USA. A oto podstawowe cechy współczesnej rewolucji naukowo- technicznej : l. Zmiany w maszynie narzędziowej stwarzają nowy układ, którego istotą jest zespolony, ciągły proces produkcji, oparty na samoregulacji i samosterowaniu dzięki zastosowaniu sprzę- żenia zwrotnego. 2. Zastosowanie energii jądrowej, co – zdaniem wielu uczo- nych – ma większe znaczenie niż wszystkie dotychczasowe odkrycia dotyczące źródeł energii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Ceny poszczególnych towarów mają zapewnić zwrot po- niesionych nakładów, a poza tym powinny zapewnić uzy- skanie środków na dalszy rozwój produkcji tych towarów. Wielkość zawartej w cenie nadwyżki ponad koszty oraz spo- sób jej realizacji nie jest sprawą dowolną. Sposób realiza- cji produktu dodatkowego za pomocą cen w systemie gos- podarczym, w którym rozwój przedsiębiorstw opiera się na zasadzie samofinansowania uzupełnionego kredytem, wy- maga bardziej równomiernego rozdziału produktu dodatko- wego niż w systemie silnej centralizacji decyzji ekonomicz- nych. Sposób realizacji produktu dodatkowego jest obojęt- ny jedynie wówczas, gdy prawie w całości wpływa on do budżetu, skąd przedsiębiorstwa czerpią środki na swój roz- wój. Tak było przy konsekwentnie stosowanej zasadzie dwupoziomówości cen w Polsce i realizacji całej nadwyżki za pośrednictwem cen d6br i usług konsumpcyjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Centralne decyzje gospodarcze odnoszą się do kie- . runków, tempa i zakresu rozwoju całej gospodarki narodo- wej oraz jej struktury. Do podejmowania tego rodzaju de- cyzji nie wystarcza rachunek ekonomiczny oparty na infor- macjach pochodzących ze sprawozdawczości o efektywnoś- ci gospodarowania w okresach minionych. Muszą one opie- rać się na studiach i badaniach efektywnych kierunków po- stępu technicznego, sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i kadr, mocy wytwórczych, bogactw naturalnych, warunków rynku światowego itp. Rachunek taki, w połączeniu z wszechstronnymi badaniami ekonomicznymi, może dać np. odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj-paliwa będzie najbardziej właściwy, tzn. najbardziej ekonomiczny; węgiel czy ropa lub w jakich relacjach obydwa te paliwa; na jakich surow- cach, technikach i technologiach trzeba będzie oprzeć pro- dukcję energii elektrycznej – na węglu kamiennym, bru- natnym, czy ewentualnie zastosować technikę jądrową. Wybór kierunku postępu technicznego, racjonalne wyko- rzystanie czynników produkcji w skali makroekonomicznej oraz w dalszej przyszłości wychodzą poza bieżącą rentow- ność ‘gospodarowania. Z drugiej jednak strony, wybiegające w przyszłość decyzje gospodarcze są ściśle sprzężone z aktual- nymi warunkami ‘gospodarowania. Centralny ośrodek dyspo- zycji gospodarczej nie może się koncentrować jedynie na przyszłych problemach nie mając skutecznego wpływu na bieżącą politykę gospodarczą. Różnice w ustalaniu zasad gospodarowania w teraźniejszości i przyszłości gospodarki powinny się sprowadzać do’ odmiennych metod posfqpowa- ‘nia organu centralnego. Wydaje się, że w tym pierwszym przypadku bardziej’ właściwe są metody związane z syste- mem parametrycznym obserwacja i kształtowanie cen, płac itp.), a w drugim z systemem dyrektyw i norm ogólnych (programy rozwoju i zasady ich realizacji). Przy tym nie chodzi tu tylko o sam problem czasu, ale również o ciągły proces utrzymywania społecznej racjonalności gospodarowa- nia. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Comments Off