Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólne warunki powstania i rozwoju kapitalizmu, wspólne dla wszystkich krajów, są następujące: 1. Istnienie wolnej najemnej sily roboczej, tj. powstanie nowej klasy społecznej – proletariatu. Wolna, najemna siła robocza powstaje przede wszystkim w wyniku wywłaszczania chłopów pańszczyźnianych. 2. Nagromadzenie kapitału w rękach nielicznych – powsta- nie nowej klasy, społecznej, burżuazji. Kapitał będący w po- l siadaniu burżuazji służy do zatrudniania siły roboczej ofero- wanej przez proletariat. Nagromadzenie kapitału umożliwia- [ące rozwój kapitalizmu dokonuje, się dzięki tzw. pierwotnej .akumulacji kapitału. 3. Powstanie i rozwój rynku wewnętrznego i światowego. W kapitalizmie bowiem produkcja jest ze swej istoty produk- cją towarową, na rynek. Wraz z rozwojem kapitalizmu tworzy się i rozszerza rynek. Już w wiekach XV – XVI istotną rolę w ,żywiołowym po- wstawaniu elementów kapitalizmu w feudalnych krajach Europy Zachodniej odgrywał kapitał kupiecki (handlowy). Kapitał handlowy w przedkapitalistycznych sposobach pro- dukcji pośredniczył między producentem a konsumentem, między poszczególnymi regionami kraju i między krajami. Rozwój kapitału handlowego przyspieszył wzrost produkcji Tak czy inaczej, doszło do tego, że pierwsi nagromadzili bo- gactwa, a drudzy ostatecznie mieli do sprzedania tylko własną skórę. (K. Marks KapitaZ, t. I, Warszawa 1951, s. 771). Powstanie i rozwój kapitalizmu towarowej i rozwój rynku zarówno w tym sensie, że zwięk- szała się ilość aktów kupna i sprzedaży na rynku, jak i w sen- sie przestrzennego rozszerzania rynku. Kapitał handlowy przyspieszał powstawanie kapitalizmu m.in. dzięki temu, że nie ograniczał się tylko do roli pośredni- ka w wymianie. Zaczął podporządkowywać sobie producen- tów, co przyspieszyło powstawanie kapitału produkcyjnego, tj. kapitału przemysłowego. Przekształcanie kapitału handlo- wego w przemysłowy dokonywało się przez system nakładczy (dostarczanie producentom surowców i odbieranie od nich go- towej produkcji). [przypisy: , dezynsekcja warszawa, przydomowe oczyszczalnie, aranżacje wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Należy podkreślić, że poważny wpływ na przyspieszenie re- wolucji naukowo-technicznej ma pokojowe współzawodnictwo między socjalizmem i kapitalizmem, a zwłaszcza między ZSRR i USA. A oto podstawowe cechy współczesnej rewolucji naukowo- technicznej : l. Zmiany w maszynie narzędziowej stwarzają nowy układ, którego istotą jest zespolony, ciągły proces produkcji, oparty na samoregulacji i samosterowaniu dzięki zastosowaniu sprzę- żenia zwrotnego. 2. Zastosowanie energii jądrowej, co – zdaniem wielu uczo- nych – ma większe znaczenie niż wszystkie dotychczasowe odkrycia dotyczące źródeł energii. 3 .. Zastosowanie nowych przedmiotów pracy, a zwłaszcza uranu, nowe zastosowania węgla jako surowca w przemyśle chemicznym oraz masowe stosowanie surowców syntetycz- nych. Rozwój sił wytwórczych w kapitalizmie pociąga za sobą zmiany społeczno-ekonomiczne. Zmiany te nie naruszają Jed- nak istoty stosunków produkcji, będących stosunkami wyzys- ku opierającymi się na prywatnej własności środków produk- cji, czy współcześnie – w pewnych granicach – na kolekty- wnj własności burżuazji jako klasy. Zmiany społeczno-eko- nomiczne w kapitalizmie, jak się wydaje, dokonują się obecnie szybciej niż w przeszłości. Wynika to, z jednej strony, ze współczesnej rewolucji naukowo-techniczne] oraz z drugiej – ze współistnienia i współzawodnictwa ekonomicznego socja- lizmu z kapitalizmem. Współczesna rewolucja naukowo-tech- niczna przyspiesza zmiany zarówno ekonomiczne, jak i spo- łeczne w skali całej gospodarki światowej. W kapitalizmie w szybkim tempie zwiększa się rola kapitalizmu państwowe- go i interwencjonizmu państwa. Pod wpływem rozwoju sił wytwórczych zmieniał się me- chanizm działania gospodarki kapitalistycznej. Z tego punktu widzenia rozwój kapitalizmu można podzielić na dwa: 1) kapitalizm wolnokonkurencyjny, 2) kapitalizm monopoli- styczny. Podział ten nie uwzględnia tego, że w okresie powstawania kapitalizmu, szczególnie w okresie pierwotnej akumulacji, dużą rolę w gospodarce odgrywało państwo, dlatego nie był to jeszcze kapitalizm wolnokonkurencyjny. Podobnie w sta- dium kapitałizmu monopolistycznego, szczególnie w ciągu ostatnich 30 lat, pojawiają się nowe zjawiska związane z roz- wojem interwencjonizmu gospodarczego państwa i z rozwo- jem kapitalizmu państwowego. [przypisy: , dezynsekcja warszawa, krzesła obrotowe, elewacje drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries