Posts Tagged ‘chłodnictwo warszawa’

Miejsce ekonomii politycznej w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Miejsce ekonomii politycznej w zespole nauk ekonomiczno-społecznych Ekonomia polityczna jest nauką o społecznych prawach go- spodarowania. Formy gospodarowania będące odbiciem zmian w materialnym bycie społeyzeństwa określają różnorodne zja- wiska życia społecznego. Są one’ przedmiotem wielu nauk ekonomiczno-społecznych. Miejsce ekonomii politycznej wśród tych nauk wyznacza rola przedmiotu badań ekonomii, rola materialnego życia społeczeństwa w całokształcie przejawów i form tego życia. Kategorie ekonomiczne Ekonometria Cybernetyka ekonomiczna Ekonomia a socjologia Ekonomia polityczna a ekonomiki branżowe Przedmiot ekonomii politycznej Ważnymi dyscyplinami naukowymi, które uzupełniają i weryfikują teorie ekonomiczne, a także dostarczają narzędzi niezbędnych do op- tymaliza-cji działań gospodarczych, są statystyka matematyczna i eko- nometria. Ekonometria ustala ilościowe prawidłowości w zjawiskach ekonomicznych. Wyciągając wnioski co do tych związków i prawidło- wości trzeba uwzględniać prawa ekonomiczne, toteż ekonomia poli- tyczna wskazuje ekonometrii kierunek badań i dostarcza wiedzy o mo- żliwych związkach przyczynowo-skutkowych. Ekonomia polityczna ustala czynniki rozwoju ekonomicznego i prawa rządzące tym rozwo- jem, ekonometria zaś w oparciu o dane statystyczne buduje funkcje, w których np. wielkość wynikowa wzrostu (np. dochód narodowy) bę- dzie zmienną zależną, a np. zatrudnienie i aparat wytwórczy zmien- nymi niezależnymi. Jak już mówiliśmy, związki i zależności powstające w procesach ekonomiczno-społecznych tworzą skomplikowane szeregi oddziaływań przyczynowo-skutkowych, tj. sprzężeń. Cybernetyka bada właśnie ta- kie układ)” powiązań. jest nauką o funkcjonowaniu układów sprzężo- nych. Cybernetyka może więc pomagać ekonomii ‘W systematyzacji procesów i oddziaływań (sprzężeń) i spełnia wówczas rolę po- znawczą. Może również, służyć praktyce gospodarczej. System socja- listyczny umożliwia sterowanie całą gospodarką, ponieważ w oparciu o poznane zależności elementów procesu gospodarczego można je ze- stawiać w odpowiednie układy sprzężeń tak, aby zapewnić świadome J kierowanie całą gospodarką, [przypisy: , regały półkowe, wywoływanie zdjęć, chłodnictwo warszawa ]

Comments Off