Posts Tagged ‘cegła na ścianę’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Dłuższe utrzymy- wanie się takiej sytuacji jest jednak niekorzystne. Dlatego trzeba działać przede wszystkim w kierunku dostosowania wielkości i struktury produkcji do intensywności popytu na dobra i usługi ekonomiczne przez rozbudowę mocy produk- cyjnych lub zmianę struktury wykorzystania mocy już istniejących. Ceny na dobra i usługi krajowe nie mogą być oderwane od cen rynku światowego, gdyż wówczas nie można by oce- niać efektywności produkcji krajowej. Uwzględnienie pozio- mu cen światowych w’ procesie ustalania cen krajowych oznacza, że bierzemy pod uwagę istniejący poziom sił wy- twórczych oraz poziom społecznie niezbędnych nakładów pracy w skali świata. Decydującym jednak argumentem przemawiającym za uwzględnieniem cen światowych przy kształtowaniu cen krajowych jest to, że stanowią one kry- terium weryfikacji nakładów krajowych z punktu widze- nia realnie istniejących możliwości wyboru w zakresie pro- dukcji krajowej, importu i eksportu. Kształtowanie alter- natyw wyboru za pomocą cen pozwala oprzeć produkcję krajową i handel zagraniczny na racjonalnych podstawach. Jest to szczególnie istotne dla krajów małych i średnich, w których efektywność gospodarowania w dużej mierze za- leży od ich miejsca w międzynarodowym podziale pracy. Rekapitulując możemy powiedzieć, że przy ustalaniu ce- ny konkretnego dobra ekonomicznego należy brać pod uwa- gę: 1) społecznie niezbędne nakłady pracy konieczne do wy- tworzenia danego dobra, czyli jego wartość; 2) stosunek po- pytu i podaży danego dobra przy danej cenie; 3) cenę świa- tową danego dobra, W praktyce gospodarczej ustalanie cen opiera się na osią- gnieciach teorii cenY normalnej zwanej też “ceną wyj- ściową”. Ceny normalne oparte są na społecznie niezbęd- nych nakładach ‘pracy i stanowią podstawę kształtowania cen rynkowych, po których sprzedawane są dobra’ ekono- miczne. [podobne: , uprawnienia elektryczne, cegła na ścianę, blachy trapezowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘cegła na ścianę’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Biorąc pod uwagę skalę czasową, przestrzenną i zakres działalności gospodarczej możemy rozróżnić rachunek ma- kroekonomiczny i mikroekonomiczny, długookresowy i krót- kookresowy. Rachunek ekonomiczny może mieć charak- ter względny.Tub bezwzględny. Względny albo porównaw- czy jest wówczas, gdy stosuje się go do porównywania róż- nych wariantów działalności jednorodnej lub o dających się porównywać efektach, charakter bezwzględny (absolutny) zaś ma wówczas, gdy porównuje się nakłady i efekty w różnych dziedzinach, które można porównać ze sobą tylko w formie pieniężnej. Stosunek nakładów do efektów albo dla całego systemu gospodarczego, albo dla jego podsystemów (przedsiębiorstw, zjednoczeń, gałęzi itp.) określa się jako efektywność ekono- miczną pod warunkiem, że zamierzony efekt realizuje dany cel gospodarczy. Jeśli natomiast uzyskuje się samą poprawę efektu, a nie zwiększa stopnia gospodarności, można mówić o wzroście sprawności. Na przykład wzrost wydajności i przy- rost produkcji może być dowodem wzrostu sprawnośCi działa- nia, ale jeśli przyrost produkcji przekracza zapotrzebowanie, to nie daje efektu gospodarczego w postaci wzrostu stopnia zaspokojenia potrzeb. Wszelkie działanie musi więc być i sprawne, i efektywne. Efektywność ekonomiczna jest, wyrazem realizacji zasady racjonalnego gospodarowania, a rachunek ekonomiczny efek- tywności jest metodą mierzenia efektywności. W rozwoju me- tod rachunku ekonomicznego obok ekonomii politycznej waż- ną rolę odgyrwają: teoria informacji cybernetyka, nowo- czesne metody rachunku prawdopodobieństwa, teorie syste- mów, elektroniczna technika obliczeniowa. ‘ Ze względu na konieczność liczenia w skali całej gospo- darki, a również na podmiotową strukturę produkcji, rachu- nek ekonomiczny w gospodarce socjalistycznej ma układ hie- rarchiczny. Hierarchiczna struktura podejmowania decyzji wymaga odpowiedniego rozwiązania problemu dostarczania informacji, a także odpowiedniej oceny wyników pracy każ- dego niższego szczebla. Wszystkie szczeble podejmowania de- cyzji muszą przeprowadzać odpowiedni rachunek. Program działania w skali ogólnogospodarcze] po uwzględ- nieniu kryteriów społeczno-politycznych powinien być rezul- tatem decyzji podjętych na podstawie wielu szczegółowych odmian rachunku ekonomicznego (rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji, rachunek efektywności handlu za- granicznego, rachunek modernizacji i rozwoju branży, lokali- zacji i rozbudowy kompleksów przemysłowych). [hasła pokrewne: , cegła na ścianę, budowa stoisk targowych, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘cegła na ścianę’

Dluzsze utrzymy- wanie sie takiej

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Suma kilkuletnich czy nawet rocznych nakładów może przewyższać wartość środków inwestycyjnych (zależy bowiem od tego, jakiej wartości środ- ki obrotowe stosuje się w procesie produkcji), ale to wcale nie znaczy, że uzyskany efekt produkcyjny o określonej wartoś- ci jest zwrotem poniesionych nakładów inwestycyjnych. Nie można też okresu zwrotu utożsamiać z amortyzacją, ponie- waż amortyzacja odzwierciedla stopień wartościowego zuży- wania się środków trwałych w całym okresie eksploatacji, fundusz amortyzacji jest źródłem odtworzenia środków trwa- łych po ich zużyciu, a odpisy amortyzacyjne są wliczane do kosztów własnych produkcji w danym przedsiębiorstwie. Prawidłowa interpretacja okresu zwrotu wiąże się z sub- stytucją jednych nakładów przez drugie. W jednym z alter- natywnych procesów technicznych wzrost nakładów na uzbrojenie pracy daje – zgodnie z prawem substytucji – spadek nakładów pracy żywej w czasie eksploatacji obiek- tów (gdyby takie zjawisko nie wystąpiło, mielibyśmy do czy- nienia z procesem technicznym niesprawnym, który trzeba by odrzucić zgodnie ź zasadą racjonalności). Źródłem zwrotu dodatkowych nakładów inwestycyjnych jest więc obniżka kosztów eksploatacji. Koszty eksploatacji sprowadzamy do nakładów pracy żywej, surowców i materiałów, nie wchodzi natomiast w ich skład amortyzacja. Jeśli więc rozpatrywano np. dwie z wielu możliwych tech- nik zapewniających wytworzenie produktu o żądanej ilości i jakości spełniające wymagania co do czasu i miejsca, ale to odrębne problemy, które tu pomijamy, to wstępna analiza sprowadza się do porównania nakładów I i rocznych kosztów eksploatacji Z. Oba rozwiązania mają identyczne okresy eks- ploatacji n i równą co do rozmiarów i rodzaju roczną produk- cję P. Zestawione porównywalne wielkości charakteryzujące oba rozwiązania techniczne projektowanych inwestycji będą się przedstawiać następująco: Kryterium wyboru El pędzie w. tym przypadku wymaga- nie, aby np. El ‘E2′ co sprowadza się do porównania różnic między II i 12 oraz ZI i Z2′ Zgodnie z prawem substytucji i de- finicją techniki sprawnej, jeśli II > 12, to ZI < z; [hasła pokrewne: , cegła na ścianę, sala szkoleniowa, podłogi drewniane ]

Comments Off