Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Wzrost ekonomicznej roli panstwa burzuazyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wzrost ekonomicznej roli państwa burżuazyjnego prowadzi do rozwoju kapitalizmu państwowego, czego wyrazem jest m.in. ciągły wzrost pań- stwowej własności środków produkcji, będącej “kolektywną” własnością burżuazji. Wreszcie przejawem zmiany organizacji sił wytwórczych i zmian w stosunkach rynkowych jest dokonująca się integra- cja gospodarcza krajów kapitalistycznych. Integracja gospo- darcza może mieć na celu stworzenie jednego, ponadnarodo- wego rynku lub rozszerzanie i pogłębianie kooperacji. Inte- gracja gospodarcza krajów kapitalistycznych jest najbardziej zaawansowana w Europie. Te nowe formy organizacji sił wytwórczych, nie likwidując sprzeczności burżuazyjnych sto- sunków produkcji, zapewniają jednak określone sukcesy go- spodarcze. Wyrazem dotychczasowego przebiegu ogólnego kryzysu ka- pitalizmu były m.in. wojny imperialistyczne. rewolucja so- cjalistyczna oraz rozpad systemu kolonialnego. Wynikiem ogólnego kryzysu kapitalizmu jest też współistnienie i współ- zawodnictwe systemu socjalistycznego l kapitalistycznego. Współzawodnictwo dwóch systemów jest m.in. siłą napę- dową nie spotykanej nigdy dotąd dynamiki rozwoju gospo- darczego. Niestety, w wyniku polityki okrajów imperialistycz- nych, szczególnie USA, prowadziło ono do wyścigu zbrojeń. Ogólny kryzys, kapitalizmu, współistnienie dwu systemów społeczno-ekonomicznych oraz ich współzawodnictwo trwają i trwać będą długi czas: od powstania pierwszego państwa socjalistycznego aż do ostatecznego upadku ustroju kapitali- stycznego. Najostrzejszym wyrazem ogólnego kryzysu kapitalizmu l jego pogłębiania się jest odpadanie niektórych kraj6w od systemu kapitalistycznego i ich dołączanie się do systemu so- cjalistycznego. Po drugiej wojnie światowej do systemu so- cjalistycznego przyłączyło się kilka krajów Europy i Azji, a w bliższym nam czasie i Ameryki. Warto przy tym podkreślić, że jeśli po Rewolucji Październikowej w Rosji ówczesne pań- stwa imperialistyczne dokonały otwartej interwencji zbroj- nej, to w ostatnim okresie, ze względu na siłę światowego sy- stemu socjalistycznego i światowego ruchu komunistycznego oraz postępowego, państwa imperialistyczne nie zawsze od- ważają się na otwartą interwencję. Nie odważyły się podjąć interwencji zbrojnej przeciwko dzisiejszym krajom demokra- cji ludowej, a nawet USA nie zdecydowały się na otwartą interwencję zbrojną przeciwko Kubie. [hasła pokrewne: , budowa stoisk targowych, Układanie kostki brukowej Warszawa, agencja interaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Wzrost ekonomicznej roli panstwa burzuazyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dążenie to jest zresztą zrozumiałe, gdyż im wyższe wyka- zywano koszty, tym wyższa suma zysku przypadała przedsiębiorstwu. Próbowano ten’ mankament usunąć wprowadzając pod koniec lat sześćdziesiątych zasady obliczania zysku jako procentu kosztów przerobu, tj. po wyeliminowaniu z kosztów własnych zużycia przed- miotów pracy. Ale i ta forma obliczania udziału zysku, w cenie fabry- cznej ma ujemne strony, gdyż skłania producentów do nadmiernego zwiększania pracochłonności wyrobów (hamuje postęp techniczny). Dalsze usprawnienia ceny fabrycznej pójdą prawdopodobnie w kierunku obliczania zysku jako procentu ceny maksymalnej Je- żeli korzyści z obniżki kosztów produkcji zwiększą W rozsądnej pro- – porcji zysk przedsiębiorstwa, metoda ta skłoni je do racjonalizacji Cena maksymalna to naj wyższa cena, po której może być sprze- dawana dana grupa wyrobów; producent ma w tym przypadku -pra- wo udzielić nabywcy rabatu (może sprzedać, po cenie niższej niż ma- ksymalna). Warunkiem jest, aby nadwyżka zysku osią- gniętego przez przedsiębiorstwo dzięki obniżce kosztów własnych pro- dukcji została użyta głównie na zwiększenie dochodów załogi i zakładu. Cenll zblltu są to ceny, po których przedsiębiorst{va produkcyjne sprzedają środki konsumpcji przedsiębiorstwom handlu hurtowego. Cena. zbytu jest wyższa od dmy fabrycznej o sumę podatku obroto- wego (por. rys. 25). Podatek obrotowy, istniejący w Polsce od 1951 r. i będący główną formą przejmowania przez budżet państwa akumu- lacji finansowej przedsiębiorstw, stanowi narzędzie polityki cen i od- działywania na gospodarkę przedsiębiorstw. Stopa podatku obrotowe- go jest zróżnicowana dla poszczególnych wyrobów oraz dziedzin gos- pOda•rki narodowej. Ceny zbytu środków produkcji są w zasadzie ustalone na pozie- mie ceny fabrycznej (tzn. w oparciu o przeciętne koslty gałęziowe plus 5% zysku) wówczas, gdy środki te nie wychodzą poza sektorgos- podarki państwowej. Jeżeli natomiast są sprzedawane użytkownikom z innych sektorów, wtedy ceny zbytu na środki produkcji kształtowa- ne są analogicznie jak: ceny zbytu na środki konsumpcji. [więcej w: , Kabina pod prysznic, budowa stoisk targowych, domy ekologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries