Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Wzrost ekonomicznej roli panstwa burzuazyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Wzrost ekonomicznej roli państwa burżuazyjnego prowadzi do rozwoju kapitalizmu państwowego, czego wyrazem jest m.in. ciągły wzrost pań- stwowej własności środków produkcji, będącej “kolektywną” własnością burżuazji. Wreszcie przejawem zmiany organizacji sił wytwórczych i zmian w stosunkach rynkowych jest dokonująca się integra- cja gospodarcza krajów kapitalistycznych. Integracja gospo- darcza może mieć na celu stworzenie jednego, ponadnarodo- wego rynku lub rozszerzanie i pogłębianie kooperacji. Inte- gracja gospodarcza krajów kapitalistycznych jest najbardziej zaawansowana w Europie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Wzrost ekonomicznej roli panstwa burzuazyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Dążenie to jest zresztą zrozumiałe, gdyż im wyższe wyka- zywano koszty, tym wyższa suma zysku przypadała przedsiębiorstwu. Próbowano ten’ mankament usunąć wprowadzając pod koniec lat sześćdziesiątych zasady obliczania zysku jako procentu kosztów przerobu, tj. po wyeliminowaniu z kosztów własnych zużycia przed- miotów pracy. Ale i ta forma obliczania udziału zysku, w cenie fabry- cznej ma ujemne strony, gdyż skłania producentów do nadmiernego zwiększania pracochłonności wyrobów (hamuje postęp techniczny). Dalsze usprawnienia ceny fabrycznej pójdą prawdopodobnie w kierunku obliczania zysku jako procentu ceny maksymalnej Je- żeli korzyści z obniżki kosztów produkcji zwiększą W rozsądnej pro- – porcji zysk przedsiębiorstwa, metoda ta skłoni je do racjonalizacji Cena maksymalna to naj wyższa cena, po której może być sprze- dawana dana grupa wyrobów; producent ma w tym przypadku -pra- wo udzielić nabywcy rabatu (może sprzedać, po cenie niższej niż ma- ksymalna). Warunkiem jest, aby nadwyżka zysku osią- gniętego przez przedsiębiorstwo dzięki obniżce kosztów własnych pro- dukcji została użyta głównie na zwiększenie dochodów załogi i zakładu. Cenll zblltu są to ceny, po których przedsiębiorst{va produkcyjne sprzedają środki konsumpcji przedsiębiorstwom handlu hurtowego. Cena. zbytu jest wyższa od dmy fabrycznej o sumę podatku obroto- wego (por. rys. 25). Podatek obrotowy, istniejący w Polsce od 1951 r. i będący główną formą przejmowania przez budżet państwa akumu- lacji finansowej przedsiębiorstw, stanowi narzędzie polityki cen i od- działywania na gospodarkę przedsiębiorstw. Stopa podatku obrotowe- go jest zróżnicowana dla poszczególnych wyrobów oraz dziedzin gos- pOda•rki narodowej. Ceny zbytu środków produkcji są w zasadzie ustalone na pozie- mie ceny fabrycznej (tzn. w oparciu o przeciętne koslty gałęziowe plus 5% zysku) wówczas, gdy środki te nie wychodzą poza sektorgos- podarki państwowej. Jeżeli natomiast są sprzedawane użytkownikom z innych sektorów, wtedy ceny zbytu na środki produkcji kształtowa- ne są analogicznie jak: ceny zbytu na środki konsumpcji. [więcej w: , Kabina pod prysznic, budowa stoisk targowych, domy ekologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Wzrost ekonomicznej roli panstwa burzuazyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Zależności te mogą być i są wykorzystywane przez pań- stwo do osiągania pożądanych z ekonomicznego i społecz- nego punktu widzenia zmian w strukturze konsumpcji. Je- żeli ceny opierają się na społecznie niezbędnych nakładach pracy, to informują konsumentów o tym, jak przy danym dochodzie mogą najlepiej zaspokoić swoje potrzeby. Jeżeli ceny są zgodne z wartością, informują producentów, co• pro- dukować w zwiększonych lub zmniejszonych proporcjach. W okresie wchodzenia gospodarki polskiej w• fazę inten- sywnej industrializacji wewnętrzna struktura systemu cen powinna być tak ukształtowana, aby sprzyjała: a) wzrosto- wi spożycia w ogóle, b) szybszemu zwiększaniu konsumpcji dóbr trwałego użytku i usług. O ile w pierwszej ekstensyw- nej fazie industrializacji nie było możności uwzględnienia w pełni preferencji indywidualnych konsumentów, o tyle obecnie, w fazie zwiększenia roli intensywnych czynników wzrostu, jest to koniecznością, Nieuwzględnianie indywi- dualnych preferencji konsumentów stało się pod koniec lat sześćdziesiątych czynnikiem hamującym dynamikę i efek- tywność wzrostu gospodarczego w Polsce. Brak dostosowa-. nia struktury produkcji i podaży do struktury popytu ogra- nicza popyt efektywny, zmniejsza wykorzystanie mocy pro- dukcyjnych, osłabia zapotrzebowanie na postęp techniczny. Aby system cen sprzyjał kształtowaniu się właściwych proporcji w produkcji i spożyciu oraz postępowi techniczno- -ekonomicznemu, konieczne jest kształtowanie relacji cen zgodnie z relacjami wartości. Umożliwia to prowadzenie rachunku ekonomicznego opartego na jednolitych zasadach ‘zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu przed- siębiorstw. Ceny w rachunku ekonomicznym służą do usta- lenia optymalnych warunków realizacji danego zadania gos- podarczego, tzn. do osiągnięcia danego efektu przy minima- lizacji nakładów. Jest tak dlatego, gdyż ceny uwzględnia- jące wartości dóbr zachęcają do oszczędzania relatywnie drogich środków produkcji i zastępowania ich tańszymi, których jest pod dostatkiem. [przypisy: , organizacja imprez, klimatyzacja warszawa, budowa stoisk targowych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Wzrost ekonomicznej roli panstwa burzuazyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Biorąc pod uwagę skalę czasową, przestrzenną i zakres działalności gospodarczej możemy rozróżnić rachunek ma- kroekonomiczny i mikroekonomiczny, długookresowy i krót- kookresowy. Rachunek ekonomiczny może mieć charak- ter względny.Tub bezwzględny. Względny albo porównaw- czy jest wówczas, gdy stosuje się go do porównywania róż- nych wariantów działalności jednorodnej lub o dających się porównywać efektach, charakter bezwzględny (absolutny) zaś ma wówczas, gdy porównuje się nakłady i efekty w różnych dziedzinach, które można porównać ze sobą tylko w formie pieniężnej. Stosunek nakładów do efektów albo dla całego systemu gospodarczego, albo dla jego podsystemów (przedsiębiorstw, zjednoczeń, gałęzi itp.) określa się jako efektywność ekono- miczną pod warunkiem, że zamierzony efekt realizuje dany cel gospodarczy. Jeśli natomiast uzyskuje się samą poprawę efektu, a nie zwiększa stopnia gospodarności, można mówić o wzroście sprawności. Na przykład wzrost wydajności i przy- rost produkcji może być dowodem wzrostu sprawnośCi działa- nia, ale jeśli przyrost produkcji przekracza zapotrzebowanie, to nie daje efektu gospodarczego w postaci wzrostu stopnia zaspokojenia potrzeb. Wszelkie działanie musi więc być i sprawne, i efektywne. Efektywność ekonomiczna jest, wyrazem realizacji zasady racjonalnego gospodarowania, a rachunek ekonomiczny efek- tywności jest metodą mierzenia efektywności. W rozwoju me- tod rachunku ekonomicznego obok ekonomii politycznej waż- ną rolę odgyrwają: teoria informacji cybernetyka, nowo- czesne metody rachunku prawdopodobieństwa, teorie syste- mów, elektroniczna technika obliczeniowa. ‘ Ze względu na konieczność liczenia w skali całej gospo- darki, a również na podmiotową strukturę produkcji, rachu- nek ekonomiczny w gospodarce socjalistycznej ma układ hie- rarchiczny. Hierarchiczna struktura podejmowania decyzji wymaga odpowiedniego rozwiązania problemu dostarczania informacji, a także odpowiedniej oceny wyników pracy każ- dego niższego szczebla. Wszystkie szczeble podejmowania de- cyzji muszą przeprowadzać odpowiedni rachunek. Program działania w skali ogólnogospodarcze] po uwzględ- nieniu kryteriów społeczno-politycznych powinien być rezul- tatem decyzji podjętych na podstawie wielu szczegółowych odmian rachunku ekonomicznego (rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji, rachunek efektywności handlu za- granicznego, rachunek modernizacji i rozwoju branży, lokali- zacji i rozbudowy kompleksów przemysłowych). [hasła pokrewne: , cegła na ścianę, budowa stoisk targowych, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries