Posts Tagged ‘budowa domów’

Okres obliczeniowy m jest suma:

Posted in Uncategorized  by admin
July 2nd, 2018

Okres obliczeniowy m jest sumą: 1) okresu realizacji dane- go zamierzenia rozwojowego (b), 2) okresu eksploatacji. (n). Okres eksploatacji wyznacza się w latach, przy czym jako rok pierwszy (t – 1) przyjmuje się: a) w przypadku inwesty- cji przewidywany pierwszy rok cyklu realizacji, b) w przy- padku prac naukowo-badawczych przewidywany rok rozpo- częcia prac rozwojowych, c) w pozostałych przypadkach – przewidywany rok rozpoczęcia prac wdrożeniowych. W niektórych przypadkach stosuje się różnicową formułę wskaźnika efektywności, określoną wzorem: E = ai(Pt-Kt-Nt), gdzie oznaczenia są takie jak w podstawowej formule rozwi- niętej. Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E ~ o. Read the rest of this entry »

Comments Off