Posts Tagged ‘bramy garażowe’

Wyobrazmy sobie, ze kierujac sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2018

Wyobraźmy sobie, że kierując się kryterium minimalizacji. kosztów eksploatacji w biurach projektowych zdecydowano się na realizację. drogich projektów (o najwyższym możliwym stopniu uzbrojenia tech- nicznęgo pracy). Suma zgłoszonego zapotrzebowania na środki inwe- stycyjne może wówczas przekroczyć ogólny fundusz, który został prze- znaczony na ten cel. W takiej sytuacji część projektów nie zostanie zrealizowana. Jednocześnie w wyniku realizacji obiektów o wysokim stopniu uzbrojenia pracy zmniejsza Się ilość nowych miejsć pracy, co przy odpowiednim przyroście ‘ludnośc!i w wieku produkcyjnym może być równoznaczne z pojawieniem się bezrobocia (zakładamy, że in- ne dziedziny gospodarki są dostatecznie zaopatrzone w siłę roboczą, a skrócenie dnia. roboczego ze względu na ogólny poziom gospodarczy nie wchodzi w rachubę). “Dochód narodowy zrealizowany w wyniku za- stosowania technik o najwyższym stopniu uzbrojenia pracy nie będzie, przy danych środkach, większy.: gdyż wzrost zapotrzebowania na na westycje był spowodowany wyborem technik bardziej kapitałochłon- nych, a nie wzrostem produkcji. Widzimy więc; że -kryterium minima- lizacji kosztów eksploatacji nie zapewniło efektywności w skali ogól- nogosp~darćzej. Nie wzięto bowiem pod uwagę możliwości efektyw- nego wykorzystania poniesiony.ch na obniżkę kosztów eksploatacji na- kładów inwestycyjnych LII w innych procesach technicznych. Nie uwzględniono relacji między LII jako kosztem efektu, którym była obniżka kosztów eksploatacji, a utraconym efektem (utraconą możli- wością), którym byłby przyrost dochodu w określonych inwestycjach lub efekty modernizacji w dziedzinach. gdzie koszt obniżki nakładów eksploatacyjnych jest niższy 2. Istnieje potrzeba wyznaczenia normatywnego okresu zwrotu dodatkowych nakładów inwestycyjnych, które dla niższych szczebli decyzji będzie określał obszar dopusz- czalnych wartości stopy substytucji pracy żywej nakładami inwestycyjnymi. Oczywiście musi to być normatyw ogólno- gospodarczy, wywodzący się z makroekonomicznej analizy racjonalnego rozdysponowania zasobów’ pracy żywej i in- westycji. [przypisy: , fasady aluminiowe, bramy garażowe, hurtownia wólka kosowska ]

Comments Off