Posts Tagged ‘brama garażowa’

Trzeba tu jednak zastrzec, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 2nd, 2018

Trzeba tu jednak zastrzec, że rachunek nie może -być jedyną podstawą analizy; ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do ‘projektów o znaczeniu strategicznym, gdzie mogą występować czynniki i skutki niewymierne. np. spo- łeczne lub polityczne. Jednakże nawet w takich przypadkach rachunek sprzyja osiągnięciu większej precyzji oceny nakła- dów i efektów. W ‘metodach i formach rachunku ekonomicz- nego powinno się uwzględniać makroekonomiczny’ punkt wi- dzenia odpowiednio wyceniając poszczególne elementy i na- stępnie stosując odpowiednie algorytmy. ORGANIZAcJA I ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ SOCJALISTYCZNĄ Organizacja gospodarki narodowej to obiektywnie uwarun- kowane, celowe grupowanie rzeczy i ludzi w wyodrębnione instytucje powiązane ze sobą w określony sposób. Insty- tucje będące poszczególnymi członami tej organizacji są wy- posażone w normy postępowania, które stanowią o ich obo- wiązkach i prawach. Zarządzanie, czyli kierowanie postę- powaniem ludzi i decydowanie o rzeczach, odbywa się w da- nym układzie organizacyjnym obejmującym strukturę insty- tucjonalną gospodarki i państwa. Organizacja, kierowanie i zarządzanie gospodarką socjali- styczną opierają się na dwóch zasadniczych założeniach, Pierwsze z nich wyraża się w tezie o jedności polityki i gos- podarki. Polityka odgrywa rolę nadrzędną wobec gospodar- ki. Jedność polityki i gospodarki oraz dialektyczny związek między nimi ma podstawowe znaczenie jako fundamentalna przesłanka tworzenia struktur gospodarczych oraz metod kierowania i zarządzania w skali zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych jej ogniw. Założenie drugie .można wy- prowadzić z prakseologii; mówi ono o zapewnieniu spraw- ności i skuteczności działań gospodarczych, co między inny- mi wymaga rozgraniczenia praw i obowiązków poszczegól- nych instytucji w strukturze organizacyjnej gospodarki na- rodowej. Organizacja i zarządzanie gospodarką narodową opierają się na celowym układzie instytucji w sferze bazy i nadbudowy oraz na odpowiadających socjalizmowi meto- dach kierowania i zarządzania w dziedzinie produkcji, po- działu, wymiany i konsumpcji. [patrz też: , hurtownia szkła, brama garażowa, konstrukcje stalowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘brama garażowa’

Trzeba tu jednak zastrzec, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 2nd, 2018

Rozdział funkcji pomiędzy te• podukłady zależy od charakteru i rangi zadań, które po- dejmuje gospodarka, a również od potencjału, jakim dyspo- nuje. Przy tym zakłada się, że .określone rozwiązania kompe- tencyjne powinny odpowiadać warunkom, gospodarki socja- listycznej, co równocześnie wiąże się z zapewnieniem więk- szej skuteczności działań gospodarczych. Na tej właśnie dro- dze poszukuję się najlepszych rozwiązań systemowych w .dziedzinie planowania i zarządzania gospodarką. Kierowąnie i zarządzanie gospodarcze polega na wykony- waniu przez określony zespół. kierowniczy wyspecjalizowa- nych i fachowych funkcji polegających na przewidywaniu, obiektywna planowaniu, koordynacji, ,kontroli, .inicjatywie, nowator- prawidłowość stwie, nadzorze, rozkazodawstwie, prżystosowywaniu się do warunków wewnętrznych i zewnętrznych w społecznym. procesie gospodarowania. Kierowanie i zarządzanie gospodarką socjalistyczną ma. charakter scentralizowany lub inaczej, ogólnonarodowy czy ogólnospołeczny, przy czym używamy tych określeń ja- ko synonimów. Pojęcie: centralne kierowanie gospodarką jest dość często opacznie rozumiane. Nie można go utożsa- miać tylko z kompetencjami’ instytucji centralnych, gdyż ich funkcje zmieniają się i on same również się zmieniają: Centralne kierowanie gospodarką socjalistyczną, niezależnie od tego, jakie ma konkretne formy w tym samym czasie w różnych krajach oraz w różnym czasie w tym samym kra- ju, oparte jelit na przesłankach obiektywnych. Należą do nich, jak wiadomo, społeczne formy własności środków pro- dukcji oraz społeczny charakter sił wytwórczych. Skoro własność produkcji jest społeczna, muszą jej odpowiadać ‘sposoby wykorzystania, gospodarowania, tj. muszą one być. również ogólnospołeczne. Nieodzownym warunkiem i instru- mentem zarządzania staje się plan ogólnogospodarczy, a pań- stwo, będąc właścicielem środków produkcji, w imieniu spo- łeczeństwa pełni funkcje gospodarcze. Centralne kierowa- nie gospodarką socjalistyczną jest zatem nieodłączną cechą . socjalistycznych stosunków ekonomicznych. [więcej w: , kolektory słoneczne, brama garażowa, uprawnienia elektryczne ]

Comments Off