Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Drożdże występują często na owocach, w śluzowatych wyciekach itp. oraz wywołują w płynach zawierających cukier fermentację alkoholową (s. 298). Drożdże winne, Saccharomuces ellipsoideus, zimują w postaci spor w glebie; stąd dostają się na jagody i w ten sposób do moszczu; natomiast drożdże piwne, Saccharomuces cereuisiae, znane są tylko z hodowli, Oba gatunki mają liczne rasy, które hodowane są w czystych kulturach i znajdują zastosowanie przemyśle farmaceutycznym. Pewne drożdże obfitują w tłuszcze. Większość drożdży jest bezbarwna, pewne zaś gatunki twcrzą czerwono zabarwione kolonie. Zgodnie z przytoczonymi przykładami dla wszystkich P toascomy cet es j est charakterys tycz n e, ż e •zygo t a prawie zawsze prz e- Renauda) kształca się wp rost w as cu s i że nie występują owocniki. Z nielicznymi wyjątkami są one haplontami nie przechodzącymi przemiany pokoleń. Rośliny lecznicze: Saccharomyces cerevisiae• (FP III: Faex medicinalis). 2. Eucscomycetes Jako typowy przykład sposobu rozmnażania sie Euascomycetes omówimy przede wszystkim Pyronema confluens. Grzyb ten występuje na starych wypalonych miejscach w lesie, gdzie tworzy matowoczerwone soczewkowate owocniki o Średnicy kilku milimetrów. W zawiązkach owocników nabrzmiewają szczytowe komórki strzępek g a m e t o f i t Ó w tworząc pęcherzowate, • wielojądrowe gametangia zwane as k ogo— n arni [legnie, ryc. 462 A, og]; każde z nich ma na szczycie wydłużoną, zgiętą, wielojądrową brodawkę, t r i c h o g y n e [włostek, t]. komórka jest właśnie zaczątkiem worka, w którym teraz w końcu oba jądra z es p a ł a j ą si ę, po czym komórka wyrasta w buławkowaty, początkowo jeszcze jednojądrowy w o r ek (ascus), diploidalne sporangium. Z jądra jego przez trzykrotny podział połączony z re d u k c j ą powstaje 8 jąder; dookoła nich przez swobodne powstawanie komórek (s. 34) oddziela się 8 haploidalnych, obłonionych zarodników. [patrz też: , odzież bhp, blaty granitowe, klimatyzatory przenośne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie pierwszej rewolucji przemysłowej przewrót tech- niczny dokonał się przede wszystkim w przemyśle lekkim, a zwłaszcza w przemyśle tekstylnym. Rozwój przemysłu lek- kiego stwarzał ogromne zapotrzebowanie na maszyny, a wzrost wydajności pracy w tym przemyśle zmniejszał zapo- trzebowanie na siłę roboczą. Stwarzało to zarówno możliwości, jak i konieczność rozwoju przemysłu ciężkiego. Proporcje między przemysłem lekkim i ciężkim zaczęły .sie zmieniać w zasadniczy sposób. W wysoko rozwiniętych krajach kapitali- stycznych (a w XX w. i w krajach socjalistycznych) udział przemysłu ciężkiego w rozwoju gospodarki stał się decydują- cy. Wzrost roli przemysłu ciężkiego i jego dynamiczny roz- wój był m.in. wynikiem dalszego rozwoju wynalazczości, a jednocześnie wynalazczość tę pobudzał. AutomatyzacJa Tempo postępu technicznego, zarówno w krajach socjalis- tycznych, jak i w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych, jest współcześnie niesłychanie szybkie. Najistotniejszą cechą współczesnego rozwoju techniki jest zastosowanie me- chanizmów samoczynnie kierujących i regulujących, tj. auto- matyzacja produkcji. Automatyzacja zapewnia samoczynny przebieg produkcji według zadanego programu, eliminuje pra- cę fizyczną, a w dużym stopniu i pracę umysłową. Pełna lub kompleksowa automatyzacja, jakkolwiek występuje dzisiaj jeszcze dość rzadko, ogranicza ingerencję ludzką w produkcji tylko do nadzoru i konserwacji urządzeń. Współczesny postęp techniczny prowadzi do tzw. ciągłości procesu produkcyjnego. Zautomatyzowany proces produkcji jest nieprzerwany od po- dania surowca do wytworzenia gotowego produktu, co pozwa- la naskrócenie cyklu produkcyjnego. Obecnie postęp zarówno techniczny, jak organizacyjny rozwija się przede wszystkim dzięki nauce. Równocześnie szybko wzrastają ludzkie kwalifikacje. Podczas gdy w XIX w., a tym bardziej w wiekach poprzednich, postępu technicznego dokonywali przede wszystkim ludzie bezpośrednio pracujący w zakładach produkcyjnych, to dzisiaj naj istotniejsze osiąg- nięcia techniczne uzyskiwane są dzięki współpracy ogromnej liczby naukowców wszystkich specjalności oraz ścisłego współ- działania wielu gałęzi produkcji. Rozwój badań naukowych stał się podstawą rozwoju sił wytwórczych. [podobne: , Układanie kostki brukowej Warszawa, Studnie głębinowe, blaty granitowe ]

Comments Off

« Previous Entries