Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Drożdże występują często na owocach, w śluzowatych wyciekach itp. oraz wywołują w płynach zawierających cukier fermentację alkoholową (s. 298). Drożdże winne, Saccharomuces ellipsoideus, zimują w postaci spor w glebie; stąd dostają się na jagody i w ten sposób do moszczu; natomiast drożdże piwne, Saccharomuces cereuisiae, znane są tylko z hodowli, Oba gatunki mają liczne rasy, które hodowane są w czystych kulturach i znajdują zastosowanie przemyśle farmaceutycznym. Pewne drożdże obfitują w tłuszcze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Kapitalistyczny sposób produkcji W okresie pierwszej rewolucji przemysłowej przewrót tech- niczny dokonał się przede wszystkim w przemyśle lekkim, a zwłaszcza w przemyśle tekstylnym. Rozwój przemysłu lek- kiego stwarzał ogromne zapotrzebowanie na maszyny, a wzrost wydajności pracy w tym przemyśle zmniejszał zapo- trzebowanie na siłę roboczą. Stwarzało to zarówno możliwości, jak i konieczność rozwoju przemysłu ciężkiego. Proporcje między przemysłem lekkim i ciężkim zaczęły .sie zmieniać w zasadniczy sposób. W wysoko rozwiniętych krajach kapitali- stycznych (a w XX w. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Znając gałęziowe techniczne współczynniki inwestycji moż- na by – w celu poprawienia ogólnogospodarczego współ- czynnika kapitałochłonności – skierować nakłady inwesty- cyjne do tych gałęzi, w których ich efektywność jest najwyż- sza. Można by w ten sposób w pewnym zakresie poprawić ogólnogospodarczy współczynnik kapitałochłonności. Jednak- że konieczność r ealtzacji potrzeb społeczeństwa określonych W strukturze rzeczowej końcowego popytu nie pozwala na taki manewr (jeśli istnieją ograniczenia dostosowywania struktury rzeczowej przez eksport jednych dóbr i import in- nych, na które jest popyt). Pozostając przy gałęziowej struk- turze produkcji określonej w narodowym planie gospodar- czym trzeba więc szukać możliwości poprawy ogólnogospo- darczej efektywności w konkretnych rozwiązaniach technicz- no-ekonomicznych projektowanych inwestycji; tj. przez wy- bór technik produkcji o odpowiedniej kapitałochłonności i wydajności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Strukturę płac można również rozpatrywać w układzie pionowym l poziomym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z różnicami płac na przykład w ra- mach. jednego zawodu – od robotnika do inżyniera. Układ tej struktury jest prawidłowy wtedy, ,gdy stwarza zachętę materialną do podnoszenia kwalifikacji i zajmowania bar- dzie] odpowiedzialnych stanowisk. Poziomy układ płac to róż- nice płac w tym samym zawodzie lub różnych zawodach mię- dzy przedsiębiorstwami czy branżami. Różnice te wynikają właśnie m.in. ze specjalnych preferencji społecznych. lub z innych przyczyn (np. uciążliwość pracy w .danej branży czy przedsiębiorstwie) . Wewnętrzna struktura płacy kształtuje się pod wpływem systemów płac stosowanych w konkretnych warunkach. Mo- żemy tu rozróżnić płacę podstauiouxi, nazywaną czasem gwa- rantowaną, i płacę uzupełniającą •(ruchomą), będącą elemen- tem zm:iennym. Doświadczenie uczy, że znaczny udział płacy podstawowej sprzyja stabilizacji pracowników i jest odpo- wiedni w przy,padku prac wykonywanych ciągle. Natomiast• znaczny udział części ruchomej w płacy jest bardziej odpo- wiedni w przypadkach zadań stale zmienianych, sytuacji awa- ryjnych itp. Dlatego w pełni ‘uzasadniony jest postulat utrzymania zde- cydowanej przewagi płacy zasadniczej w porównaniu z jej częścią ruchomą (zmienną) – premiami, nagrodami itp. W na- szej polityce płacowej, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych, proporcje te były w rażący sposób naruszane. Udział części rucho~ej płacy wynosił nieraz połowę zarobku pracownika: Płaca zasadnicza powinna być uzależniona od poziomu kwa- lifikacji oraz podstawowego zakresu zadań pracownika. Pre- mia (ruchoma część płacy) jest potrzebna po to, aby można było rekompensować wysiłek pracownika ponad “normę” i dlatego jej wysokość powinna się w określony sposób wią- zać ze skalą tego wysiłku. Jeśli natomiast chodzi o kadrę kierowniczą w gospodarce, która działa z upoważnienia państwa i powinna: sprawować swoje funkcję zgodnie z interesem ogólnospołecznym, uza- sadniony wydaje się postulat płacy stałej, [hasła pokrewne: , blaty granitowe, wirtualne biuro, pufy dla dzieci ]

Comments Off