Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Konieczność wolnej konkurencji wynikała z następujących czynników: a) zlikwidowane zostały przywileje i ograniczenia feudalne, co pozwoliło na swobodny dopływ kapitału do każ- dej dziedziny działalności gospodarczej; b) poza nielicznymi wyjątkami własność kapitału była ‘indywidualna, a właściciel kapitału sprawował funkcję kierownika niewielkiego przed- siębiorstwa; w efekcie w poszczególnych dziedzinach działal- ności gospodarczej powstała ogromna liczba przedsiębiorstw, a żadne z nich nie miało istotnego wpływu na podaż danych towarów: c) liczne male przedsiębiorstwa nie mogły zatem mieć istotnego wpływu na podaż, nie mogły też narzucać cen na wytwarzane przez siebie towary; ceny kształtowały się żywiołowo i w rezultacie ceny określonego towaru w danym rejonie były jednolite. Wszystkie przedsiębiorstwa konku- rowały między sobą o osiągnięcie możliwie wysokiego zysku i o zdobycie możliwie dobrej pozycji na rynku. W pewnym etapie rozwoju kapitalistycznego sposobu pro- dukcji wolna konkurencja odgrywała pozytywną rolę; przy- spieszała rozwój sił wytwórczych, pobudzała przedsiębior- czość, prowadziła do obniżki kosztów produkcji, przyspiesze- nia akumulacji i postępu technicznego oraz koncentracji i cen- tralizacji produkcji. . 4. Kapitalizm monopolistyczny O przejściu kapitalizmu do stadium monopolistycznego zade- cydował przede wszystkim rozwój Sił wytwórczych, główrnie i produkcji W przemyśle ciężkim, oraz wolna konkurencja eliminująca firmy słabsze, a wyróżniająca firmy zasobne w kapitał. Pro- wadziło to do przyspieszenia koncentracji i centralizacji ka- pitału i produkcji 10, a jednocześnie było ich warunkiem. W wyniku szybkiego rozwoju sił wytwórczych oraz koncen- tracji i centralizacji produkcji, kapitał coraz szybciej rozprze- strzeniał się na kuli ziemskiej; zmieniały się również prawne i własnościowe formy przedsiębiorstw kapitalistycznych. Za- miast małych przedsiębiorstw należących do pojedynczych kapitalistów zaczęły powstawać spółki akcyjne będące włas- nością anonimowych akcjonariuszy. Współwłaścicielami przedsiębiorstwa akcyjnego stają się wszyscy ci, którzy mają jego akcje. Wielkość kapitału zakła- dowego i rozmiary produkcji uniezależniają się od wielkości indywidualnego kapitału. [patrz też: , giełda tworzyw sztucznych, cyklinowanie bezpyłowe, blacha trapezowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Monopol pełny – ajest to zjawisko wyjątkowe ma względnie dużą swobodę regulowania podaży i ceny. Nie jest to jednak swo- boda zupełna, gdyż musi się on liczyć m.in. z cenami dobór Dobra substytucyjne to dobra mogące zaspokoić tę samą potrze- bę. Dobrami substytucyjnymi są np. maslo, smalec, margaryna; SUbsty- tucyjne są też usługi kolei i linii autobusowych. itd. Kapitalistyczny sposób produkcji substytucyjnych. Przy monopolu pełnym, a tym bardziej przy . monopolu naturalnym, istnieje możliwość ingerencji państwa w politykę cen. Ponadto nawet w sytuacji monopolu pełnego czy naturalnego pewien wpływ na wysokość ceny monopolo- wej mogą mieć organizacje konsumentów. W sytuacji oligopolu konkurencja cenami również zazwy- czaj nie występuje. Konkurencja taka byłaby bowiem dla wszystkich jej uczestników bardzo niszcząca. Dlatego w sy- tuacji oligopolu istnieje. zjawisko tzw. przywództwa cenowe- go. Monopol naj silniejszy ustala cenę na dane dobro, a inne; monopole do tej ceny się stosują. Nie oznacza to jednak, że nie ma wówczas/konkurencji. Konkuruje się o ilość podaży danego artykułu, a tym samym o sumę osiąganego zysku, za pornocą m.in. znaków- firmowych (ludzie przyzwyczajają się do nabywania artykułów o określonym znaku firmowym), estetyką i opakowaniem towarów oraz ich jakością. Poważną rolę odgrywa reklama mająca na celu odebranie klienteli kon- kurencyjnym monopolom. Ponadto oligopole wytwarzające ten sam towar mają różne koszty produkcji jednostki towaru. Konkurencja między monopolami może też mieć na celu osiągnięcie wzrostu podaży, a tym samym i sumy zysku, przez zmianę – za pomocą reklamy – struktury – wydatków kon- sumentów. Ponadto między monopolami toczy się konkuren- cja o surowce, postęp techniczny i wysoko kwalifikowaną siłę roboczą, w kartelach i w syndykatach w kwoty produkcyjne, w trustach i koncernach o stanowiska w zarządach. Toczy się też konkurencja między monopolami a przedsię- biorstwami nie zmonopolizowanymi. [przypisy: , nieruchomości na wynajem, blacha trapezowa, nagrzewnice powietrza ]

Comments Off

« Previous Entries