Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Konieczność wolnej konkurencji wynikała z następujących czynników: a) zlikwidowane zostały przywileje i ograniczenia feudalne, co pozwoliło na swobodny dopływ kapitału do każ- dej dziedziny działalności gospodarczej; b) poza nielicznymi wyjątkami własność kapitału była ‘indywidualna, a właściciel kapitału sprawował funkcję kierownika niewielkiego przed- siębiorstwa; w efekcie w poszczególnych dziedzinach działal- ności gospodarczej powstała ogromna liczba przedsiębiorstw, a żadne z nich nie miało istotnego wpływu na podaż danych towarów: c) liczne male przedsiębiorstwa nie mogły zatem mieć istotnego wpływu na podaż, nie mogły też narzucać cen na wytwarzane przez siebie towary; ceny kształtowały się żywiołowo i w rezultacie ceny określonego towaru w danym rejonie były jednolite. Wszystkie przedsiębiorstwa konku- rowały między sobą o osiągnięcie możliwie wysokiego zysku i o zdobycie możliwie dobrej pozycji na rynku. W pewnym etapie rozwoju kapitalistycznego sposobu pro- dukcji wolna konkurencja odgrywała pozytywną rolę; przy- spieszała rozwój sił wytwórczych, pobudzała przedsiębior- czość, prowadziła do obniżki kosztów produkcji, przyspiesze- nia akumulacji i postępu technicznego oraz koncentracji i cen- tralizacji produkcji. . 4. Kapitalizm monopolistyczny O przejściu kapitalizmu do stadium monopolistycznego zade- cydował przede wszystkim rozwój Sił wytwórczych, główrnie i produkcji W przemyśle ciężkim, oraz wolna konkurencja eliminująca firmy słabsze, a wyróżniająca firmy zasobne w kapitał. Pro- wadziło to do przyspieszenia koncentracji i centralizacji ka- pitału i produkcji 10, a jednocześnie było ich warunkiem. W wyniku szybkiego rozwoju sił wytwórczych oraz koncen- tracji i centralizacji produkcji, kapitał coraz szybciej rozprze- strzeniał się na kuli ziemskiej; zmieniały się również prawne i własnościowe formy przedsiębiorstw kapitalistycznych. Za- miast małych przedsiębiorstw należących do pojedynczych kapitalistów zaczęły powstawać spółki akcyjne będące włas- nością anonimowych akcjonariuszy. Współwłaścicielami przedsiębiorstwa akcyjnego stają się wszyscy ci, którzy mają jego akcje. Wielkość kapitału zakła- dowego i rozmiary produkcji uniezależniają się od wielkości indywidualnego kapitału. [patrz też: , giełda tworzyw sztucznych, cyklinowanie bezpyłowe, blacha trapezowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Monopol pełny – ajest to zjawisko wyjątkowe ma względnie dużą swobodę regulowania podaży i ceny. Nie jest to jednak swo- boda zupełna, gdyż musi się on liczyć m.in. z cenami dobór Dobra substytucyjne to dobra mogące zaspokoić tę samą potrze- bę. Dobrami substytucyjnymi są np. maslo, smalec, margaryna; SUbsty- tucyjne są też usługi kolei i linii autobusowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Jeśli gospodarka socjalistyczna zarówno ze względów spo- łecznych, jak i ekonomicznych kieruje się zasadą pełnego za- trudnienia, czego tutaj nie uzasadniamy, to racjonalności gos- podarowania pracą ludzką nie :można pozostawić wyłącznie autonomicznym decyzjom przedsiębiorstw. Jednak problemu tego, jak i wielu podobnych, nie da się rozwiązać bez udziału przedsiębiorstw w podejmowaniu tegorodzaju decyzji. Wiele decyzji gospodarczych. może zapadać właśnie w przedsiębiorstwie, pod warunkiem, że ogólne cele rozwo- jowe gospodarki są prawidłowe i że stosuje się odpowiednie środki ich realizacji – zarówno nakazowe, jak i . parame- tryczne. Przedsiębiorstwo, a zwłaszcza duża jednostka go- spodarcza (zjednoczenie czy kombinat), ma duży zakres swo- body wyboru ekonomicznego w zakresie techniki wytwarza- nia, struktury produkcji w ramach przyjętych lub opracowy- wanych. programów rozwoju branży i gałęzi. Wybór ekono- miczny w ramach przedsiębiorstwa to właśnie między innymi porównywanie nakładów z efektami. Panuje na ogół zgodne przekonanie, że na dokonywanie wyboru ekonomicznego w przedsiębiorstwie pozwala para- metryczny system kierowania gospodarką. To zaś sprowadza się do warunków kształtowania się cen. Tezy tej nie można kwestionować. Wątpliwości mogą dotyczyć współistniejącego z systemem parametrycznym systemu dyrektywno-nakazo- wego. Sądzi się na ogół, że samodzielność zapewnia przed- siębiorstwu system parametryczny (tzn. pośrednie me- tody kierowania gospodarką), a dyrektywy i nakazy samo- dzielność tę ograniczają. Wydaje się, że problem, choć oczy- wiście nie tak prosty, polega na nieporozumieniu lub na nie- właściwym rozumieniu istoty socjalistycznego gospodarewa- nia. Dyrektywy mogą być zarówno złe, jak i dobre, ale to nie może podważać samej ich zasady, gdyż rachunek ekonomicz- ny sensu stricto nie może w każdym przypadku być wystar- -czającą podstawą podejmowania decyzji. Przecież i elementy układu parametrycznego mogą dostarczać fałszywych infor- macji. Chodzi więc o to, aby zarówno system nakazowo-dy- rektywny, jak i parametryczny były’ właściwe, tzn. zgodne z ‘kierunkami i celami rozwoju społeczno-gospodarczego. Plan inwestycyjny gospodarki narodowej byłby chyba mglistą prognozą, gdyby decyzje w tym zakresie po- zostawiono wyłącznie przedsiębiorstwom. [patrz też: , meble kuchenne, surówki bawełniane, blacha trapezowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Na ukształtowanie się jej wpływa również to, jaki model konsumpcji chcemy osiągnąć w przyszłości. Społeczny fundusz spożycia obejmuje nie tylko dobra materialne, ale również usługi nieprodukcyjne, pozwalające na pełniejsze zaspokojenie potrzeb w dziedzinie dóbr kon- sumpcyjnych. Społeczny fundusz spożycia podlega dalszemu podziałowi na fundusz spożycia zbiorowego i fundusz spoży- cia indywidualnego. . Wewnętrznego podziału funduszu spożycia zbiorowego dokonuje się w oparciu o określone preferencje społeczne i określone’ kryteria zaspokajania potrzeb. Z tego funduszu przeznacza się określone środki na’ zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, wypoczynku, które w znacznym stopniu mają charakter konsumpcji zbiorowej. Fundusz spożycia zbiorowego nie wiąże się bezpośrednio z możliwością stosowania zindywidualizowanych bodźców materialnego zainteresowania i jego wpływ na bieżące po- stawy pracowników jest niewielki. Natomiast fundusz spoży- cia indywidualnego powinien być wystarczająco duży, aby istniała realna możliwość skutecznego wykorzy-stania bodź- cowej funkcji płac. Fundusz spożycia indywidualnego jest źródłem funduszu płac, który jest wielkością planowaną z uwzględnieniem pre- ferencji społecznych, potrzeb wzrostu gospodarczego i sytua- . cji politycznej. Ogólny fundusz płac obejmuje płace pracow- ników sfery produkcyjnej i nieprodukcyjnej. Wielkość tego’ funduszu musi być zharmonizowana ze strukturą rzeczową dochodu narodowego, siłą nabywczą pieniądza, masą towa- rów na rynku oraz strukturą popytu. Ogólny fundusz płac dzieli się następnie między poszczególne gałęzie, branże i wreszcie przedsiębiorstwa. Fundusz płac w ,przedsiębiorstwie nie stanowi wielkości statycznej. Jego wielkość wiąże się z dynamiką kształtowania się innych- wielkości ekonomicz- nych w przedsiębiorstwie. Aby można było dostosowywać płace do tych zmieniających się wielkości, powinno się zakła- dać odpowiednią rezerwę funduszu płac. Na wielkość funduszu płac w przedsiębiorstwie wpływa- ją następujące czynniki: 1) rozmiary produkcji; 2) czas nie- litwie zbędny do wytworzenia jednostki wyrobu; 3) struktura za- trudnienia pracowników; 4) zasady wynagradzania, tj. sy- stem płac. [hasła pokrewne: , blacha trapezowa, wyposażenie łazienki, płyta warstwowa ]

Comments Off