Posts Tagged ‘biuro detektywistyczne’

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania ekonomii politycznej W codziennym doświadczeniu stykamy się stale, uświadamia- jąc to sobie lub nie zdając sobie z tego sprawy, z faktami (zdarzeniami! decyzjami) i procesami (szeregi współzależnych faktów rozpatrywane w ruchu) ekonomicznymi, takimi jak wytwarzanie różnych dóbr, transport, Wymiana, rozdyspono- wanie środków i dochodów, określanie czasu wytwarzania, wybór metody i miejsca produkcji, podjęcie pracy, wybór za- wodu. Fakty, decyzje i procesy gospodarcze. mogą mieć cha- rakter lokalny, ogólnokrajowy i ogólnoświatowy. Z faktami i procesami ekonomicznymi występują często łącznie fakty i procesy .techniczne. Gdy oba te typy procesów są ze sobą po- wiązane, współzależne i wzajemnie uwarunkowane, mamy do czynienia z procesami techniczno-ekonomicznymi. Procesem techniczno-ekonomicznym jest na przykład pro- dukcja, Składają się na nią działania techniczne związane z użyciem odpowiednich środków rzeczowych, odpowiedniej technologii, oraz działania ekonomiczne, takie m.in. jak okre- ślanie ilości i jakości zamierzonego efektu oraz proporcji za- stosowania poszczególnych środków czy wybór-metody osią- gania celu przy danych środkach. Produkcja jest odwiecznym procesem techniczno-ekono- micżnym, podobnie jak podział jej rezultatów w celu zaspo- kojenia potrzeb ludzkich. Produkcja i podział jako podsta- wowe formy działalności człowieka składają się na społeczny proces gospodarowania. Przyczyną podejmowania produkcji jest to, że przyroda nie zaspokaja w sposób bezpośredni po- trzeb człowieka i przystosowanie jej zasobów do jego potrzeb wymaga określonego oddzaaływania, podział natomiast wynika Z potrzeby rozdzielenia rezultatów produkcji między członków danej społeczności, ponieważ nie wszyscy uczestni- czą w społecznym procesie produkcji, a spośród bezpośred- nich wytwórców żaden nie wytwarza wszystkiego stosownie do swoich potrzeb. Produkcja jest podstawą bytu człowieka. Człowiek oddzia- łując na przyrodę stworzył nową, odmienną od rzeczywistości przyrodniczej rzeczywistość, którą określa się jak świat spo- łeczny, jako byt społeczny. [przypisy: , szkoła jazdy Lublin, biuro detektywistyczne, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biuro detektywistyczne’

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Istotnym źródłem akumulacji były również pożyczki pań- Stwowe,które do- nywały się dwiema metodami: 1. Nowoczesne, scentralizowane państwa zaciągały u wła- ścieieli kapitału pieniężnego pożyczki na utrzymanie aparatu państwowego, prowadzenie wojen, budowę dróg i kanałów, organizowanie centralnej poczty itp. Srodki na spłatę długów i procentów państwo uzyskiwało dzięki ściąganiu podatków od wszystkich obywateli, Następował zatem transfer boga- Ictwa i środków pieniężnych od ogółu obywateli do rąk naj- bogatszych. 2. Oprócz zaciągania pożyczek państwo udzielało kredytu kapitalistom na uruchamianie manufaktur czy fabryk. Po- życzki te, udzielane ze skarbu państwa, były zazwyczaj nisko oprocentowane, a często umarzane i również stanowiły źródło bogacenia się kapitalistów. System kolonialny był źródłem akumulacji dla krajów Europy Zachodniej przez cały wiek XIX i połowę wieku XX. System kolo- nialny był również, w okresie póżniejszym niż – w przypadku Europy, także źródłem akumulacji dla USA i Japonii. Kapitalistyczny sposób produkcji Pierwotnej akumulacji służył też ówczesny system podat- kowy. Już w okresie powstawania kapitalizmu stosowano ,po- datki bezpośrednie i podatki pośrednie. Sprzyjające warunki do powstawania rodzimego przemysłu stwarzał system protekcjonizmu celnego. Chronił on przemysł przed konkurencją z zewnątrz; koszty tego ponosił konsu- ment, a bogacił się kapitalista. 2. Rozwól sił wytwórczych w kapitalizmie Elementy kapitalizmu w krajach Europy, a zwłaszcza w Europie Zachodniej, powstały już pod koniec średniowiecza. Dopiero jednak obalenie feudalnego sposobu produkcji przy- spieszyło powstanie nowej, burżuazyjnej formy własności środków produkcji, a wraz z tym klas społeczeństwa kapita- listycznego: proletariatu-i burżuazji. Wraz z powstaniem ka- pitalizmu zaczął się nie spotykany dotychczas rozwój sił wy- twórczych. [więcej w: , lampy ogrodowe, biuro detektywistyczne, agencja detektywistyczna ]

Comments Off