Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Dobra, które nie sa produktami,

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Dobra, które nie są produktami, nazywamy dobrami wolnymi, produkty natomiast są dobrami gospodar- czymi, pochodzą z działalności produkcyjnej, a ich ilość jest określonr przez możliwości wytwórcze społeczeństwa. W pro- cesie gospodarowania przeznaczane .są w odpowiednich iloś- ciach do zaspokajania różnych, często konkurencyjnych po-. trzeb, Proces produkcji jako jedyne źródło uzyskiwania dóbr go- . spodarczych ma dwie strony: techniczną i społeczną. Tech- niczna i społeczna strona produkcji wzajemnie się określają, Techniczna strona produkcji wyraża się w rodzaju i po- ziomie technicznego wyposażenia pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Dobra, które nie sa produktami,

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Na proces gospodarowania składa się również, obok produkcji, podział zwany też dystrybucją wytworów pracy społecznej. Formy i kryteria podziału są uzależnione od pa- . nujących w danym czasie układów klas, warstw i grup spo- łecznych. Podział, podobnie jak produkcja, jest aktem spo- łecznym, ma więc z natury rzeczy charakter społeczny i przy- biera różne formy (np. wymiana produktów rolnych lub transakcje kupna-sprzedaży). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Dobra, które nie sa produktami,

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Mówi się więc, że pracuje rolnik, tokarz, spawacz, ale mianem pracy określa się też dzia- łalność urzędnika w ministerstwie, nauczyciela w szkole, mu- zyka w filharmonii i śpiewaczki na scenie. Z ekonomicznego punktu widzenia pracą w ścisłym znaczeniu tego określenia jest tylko świadome oddziaływanie człowieka ‘na przyrodę w celu przyswojenia jej zasobów, tj. wydatkowanie ludzkiej si- ły roboczej w procesie produkcji. Inne, równie użyteczne dzia- łania ludzkie, potocznie też nazywane pracą, są w istocie usłu- gami, to jest oddziaływaniem na człowieka. Usługi zaspokajają ludzkie potrzeby pozaprodukcyjne, np. takie, jak poczucie’ bezpieczeństwa, ładu, spokoju, organizacji życia społecznego; tego rodzaju potrzeby zaspokajają np. usługi milicjanta, .pra- cewników wymiaru sprawiedliwości i administracji państwo- wej. Potrzebę przeżyć artystycznych zaspokajają literaci, pla- stycy, aktorzy itd. Trudność w precyzyjnym określeniu produkcji jako materialnej polega na tym, że w procesie podziału pracy doszło do rozbicia produkcji na tysiące, a nawet miliony prac cząstko- wych. Na przykład w procesie wytwarzania samochodu, ob- rabiarki czy tkaniny elanowej poszczególni pracownicy wy- konują tak drobne czynności, że trudno je później powiązać bezpośrednio ,z końcowym efektem. Trudno zaliczyć do bez- pośrednich wytwórców np. kreślarza w biurze konstrukcyj- nym, wydającego narzędzia w magazynie, dyrektora do spraw ekonomicznych organizującego zaopatrzenie i zbyt w przed- siębiorstwie. Co do tego, że produkuje tokarz, frezer, lakier- nik, piecowy, nie ma wątpliwości. W rzeczywistości ludzie wykonujący zarówno czynności pierwszej, jak i drugiej grupy są wytwórcami określonych efektów materialnych, są bowiem cząstką robotnika zespołowego albo inaczej – robotnika łącz- nego. Robotnik zespołowy to zespół ludzi wykonujących wszy- stkie prace cząstkowe niezbędne do wytworzenia danego do- – bra materialnego. Skuteczne oddziaływanie na przyrodę w celu zawłaszczenia Srodki jej substancji, tj. w celu przystosowania jei zasobów do po- produkcji trzeb. człowieka, wymaga, stosowania określonych rodzajów pracy żywej, tj. bieżąco wydatkowanej siły roboczej, Różne rodzaje pracy – zawody, jak dziś mówimy – wyodrębniły się historycznie w procesie podziału pracy, [podobne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Dobra, które nie sa produktami,

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Konkretnym formom pracy, poszczególnym rodzajom czynności, towarzyszą odpo- wiednie zespoły środków materialnych, będące rezultatem pracy wcześniejszej, które określa się, mianem środków pro- dukcji. W zespole środków materialnych stosowanych w procesie Przedmiot produkcji, tj. w procesie zmiany formy materii, należy rozróż- pracy nić te środki, których formę się zmienia, i te, za pomocą któ- rych dokonuje się tej zmiany. Pierwszą grupę środków naz- wiemy przedmiotami pracy (praca dokonuje zmiany ich for- my), drugą zaś środkami pracy. Przedmioty pracy to “tworzy- wo”, jak by powiedział technolog. Przedmiotami pracy są więc zasoby naturalne przyrody w stanie surowym lub wstęp- nie przetworzonym. Przedmioty pracy dzieli się na półfabry- katy i surowce. Środki pracy służą do zmiany formy materii, do nadawania przedmiotowi pracy pożądanej postaci, do zmiany tworzywa w wytwory. W tym procesie środki pracy mogą spełniać dwo- jaką funkcję: jedne, bezpośrednio służące do przekształcania przedmiotu pracy, są narzędziami pracy, drugie zaś służące temu pośrednio to urządzenia pomocnicze. Narzędzia pracy to przedmioty specjalnie przystosowane do wykonywania okre- ślonej czynności (np. młót y, piły, noże, kotły, mikroskopy, transformatory, lokomotywy) będące pośrednikiem w oddzia- ływaniu żywej siły, roboczej na’ obrabiany przedmiot. Urzą- dzenia pomocnicze to takie urządzenia, jak budynki, kanały, drogi, mosty. Na proces produkcji składają się trzy zasadnicze elementy: 1) praca produkcyjna, czyli celowa działalność człowieka w procesie produkcji, 2) przedmioty pracy przekształcane w procesie pracy, 3) środki, pracy. 3. Społeczne siły wytwórcze i stosunki ekonomiczne. Sposób produkcji Skuteczność oddziaływania na przyrodę, mierzona efektami w postaci różnorodnych produktów zależy od społecznych sił wytwórczych. Społeczne siły wytwórcze, określają poten- cjał produkcyjny każdego społeczeństwa, a co za tym idzie stopień zaspokojenia jego potrzeb. Społeczne siły wytwórc;ze to dynamiczne połączenie człowieka i jego zdolności ze środ- kami pracy. [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Comments Off

« Previous Entries