Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Dobra, które nie sa produktami,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dobra, które nie są produktami, nazywamy dobrami wolnymi, produkty natomiast są dobrami gospodar- czymi, pochodzą z działalności produkcyjnej, a ich ilość jest określonr przez możliwości wytwórcze społeczeństwa. W pro- cesie gospodarowania przeznaczane .są w odpowiednich iloś- ciach do zaspokajania różnych, często konkurencyjnych po-. trzeb, Proces produkcji jako jedyne źródło uzyskiwania dóbr go- . spodarczych ma dwie strony: techniczną i społeczną. Tech- niczna i społeczna strona produkcji wzajemnie się określają, Techniczna strona produkcji wyraża się w rodzaju i po- ziomie technicznego wyposażenia pracy. w specyfice stosowa- nych procesów technologicznych, w stopniu opanowania przy- rody. Tę stronę procesów produkcji badają nauki przyrodni- cze i techniczne. Społeczną strcm.ę produkcji bada ekonomia polityczna. Roz- patrując proces produkcji od strony społecznej dostrzega się produkcji przede. wszystkim ludzi w ich wzajemnych stosunkach, po- wiązaniach, zależnościach, kooperacji, ludzi umiejscowionych w określonej strukturze społecznej, z jakimś systemem ce- lów, interesów, oceny postaw i działań. Człowiek wytwarza zawsze społecznie, a więc produkcja, w której bierze udział, jest społecznie określona. Ekonomia polityczna bada społecz- ną stronę produkcji- aby wykryć prawidłowości tkwiące . w społecznych powiązaniach jednostek ludzkich w produkcji na określonym szczeblu rozwoju. Ostatecznym celem każdej produkcji jest zaspokojenie po- trzeb uwarunkowanych nie tylko biologicznie, fizjologicznie, ale i historycznie. Potrzeby człowieka wzrastają wraz z roz- wojem ekonomicznym i społecznym. Zaspokajanie tych stale rosnących potrzeb jest nie tylko naturalnym celem, ale rów- nież warunkiem rozwoju i doskonalenia procesu produkcji oraz jego siłą napędową. W procesie zaspokajania potrzeb na- stępuje nie tylko reprodukcja procesów życia, ale i rozwój, przechodzenie do wyższych form społecznego bytu. . Stopień zaspokojenia potrzeb zależy nie tylko od rezultatów Podział społecznego procesu produkcji, ale i od form podziału jej wy- ników. [hasła pokrewne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Dobra, które nie sa produktami,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wystąpiły zmiany we władaniu ludźmi i środkami pro- dukcji. Wykształcił się nowy sposób produkcji – feudalizm. W feudalizmie ziemia, podstawowy środek produkcji, ma nie- jako dwóch właścicieli: najwyższego feudała _j króla – i in- nych posladaczy prywatnych albo zbiorowych (kościół, za- kony). Bezpośredni wytwórca – chłop – też miał przydzie- lony kawałek ziemi dla własnego użytkowania, ale jako , poddany i przypisany do tej ziemi Oddawał panu feudalnemu w postaci danin i odrobków, a w późniejszym okresie feuda- lizmu w postaci renty pieniężnej, część produktów z upra- wianej przez siebie ziemi. Takie stosunki produkcji zapew- niały jednak większy niż w niewolnictwie stopień zaintere- sowania bezpośredniego wytwórcy produkcją, co sprzyjało efektywnemu zastosowaniu wydajniejszych narzędzi i metod uprawy. Rozwój sił wytwórczych w okresie feudalizmu (znano już wtedy np. tokarkę, ciągarkę do drutu, walcownie metali, sto- sowano energię wodną do pracochłonnych robót, używano że- laza lanego, rozwinęło się włókiennictwo) wymagał zdecydo- wanie innej struktury społecznej. Związek wytwórcy ze środ- kami produkcji na zasadzie feudalnego poddaństwa nie wy- zwalał, nie dynamizował możliwości, które tkwiły w nowym jakościowo poziomie sił wytwórczych. Nowe narzędzia, nowe formy kooperacji, uepołecznienie pracy, wzrost roli inwencji i przedsiębiorczości – wszystko to rozsadzało struktury feudalne. Kolejnym sposobem produkcji o nowej, jakościowo innej, Kapitalizm jedności sił wytwórczych i stosunków ekonomicznych jest kapitalizm. Podstawowymi klasami społecznymi są w kapita- lizmie klasa posiadaczy środków, produkcji i klasa ludzi wol- nych, ale pozbawionych środków produkcji. Przymus ekono- miczny zmuszający tę drugą klasę do zdobywania środków utrzymania jest podstawą sprzedaży siły robocze] na takich . samych zasadach, na jakich odbywa się sprzedaż dóbr wy- twarzanych na rynek, a nie na zaspokojenie potrzeb produ- centa. [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Comments Off

« Previous Entries