Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Ceny artykulów konsumpcyjnych sa wzajemnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Ceny artykułów konsumpcyjnych są wzajemnie zależne. Wynika to z tego, że wszystkie dobra konsumpcyjne są kon- kurencyjne w stosunku do siebie ze względu na ograniczony. poziom siły nabywczej konsumentów, ale jednocześnie są względem siebie substytucyjne (jeden gatunek herbaty jest prawie doskonałym substytutem innego gatunku, bara- nina jest substytutem wołowiny, koniak gruziński jest sub- stytutem koniaku francuskiego itd.). Jeżeli konsument wy- da więcej na jeden towar, będzie mógł kupić mniej innego. Rola cen w gospodarce narodowej Wykorzystując znajomość cenowej elastyczności popytu na poszczególne dobra i usługi można świadomie kształtować strukturę popytu, jednak tylko w pewnych granicach, istnie- ją bowiem dobra o małej elastyczności względem ceny lub w ogóle nie reagujące na jej zmiany (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Ceny artykulów konsumpcyjnych sa wzajemnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Poszczególne procesy techniczne w macierzy technik produkcji zapisano jako kolumny (wektory ‘pionowe), których produkcji składowymi są techniczne współczynniki produkcji. Ponie- waż wyróżniono n rodzajów nakładów (n technicznych współ- czynników produkcji), to zbiór tych wszystkich punktów w n-wymiarowej przestrzeni o współrzędnych al, a2, … , am dla których wartość produkcji jest stała, tworzy izokwantę. Można też określić, że izokwanta produkcji powstaje z rzutu na, jedną ze ścian układu hiperpowierzchni wyznaczonej w n-wymiarowej przestrzeni przez wierzchołki wektorów o n -1 technicznych współczynnikach produkcji. Izokwanta jest więc tworem geometrycznym o takiej właściwości, że każda kombinacja nakładów odpowiadająca punktom leżą- cym na izokwancie daje tę samą wielkość produkcji P. Izo- kwanta może więc być zbiorem alternatyw wybranych spo- śród możliwych proporcji między pracą żywą i pracą uprzed- miotowioną (nakładami inwestycyjnymi). Cechą charaktery- styczną tego zbioru jest to, że każde alternatywne rozwiązanie zapewnia osiągnięcie tego samego rozmiaru produkcji. Wy- chodząc z powyższego określenia otrzymujemy taki kształt izokwanty jak na rys. 26 4. Makroekonomiczna analiza wyboru technik efektywnych Analizę wyboru techniki produkcji rozpoczynamy na wy- śokim stopniu abstrakcji, ‘ponieważ chodzi o interpretację za- sady wyboru technik produkcji z ogólnogospodarczego punktu widzenia. Rachunek ekonomiczny w gospodarce socjalistycz- nej, jak już wspomniano, ma charakter hiei-archtczny, – co oznacza, że gdy jest dokonywany na niższych szczeblach podej- mowania decyzji gospodarczych, musi uwzględniać parametry – wyprowadzone na szczeblach wyższych. W analizie dotyczącej szczebla centralnego konieczne jest określenie dopuszczalne- go stopnia kapitałochłonności techniki produkcji z punktu widzenia globalnych interesów rozwoju gospodarczego i celów ogólnogospodarczych. Ośrodki podejmujące decyzje na wszystkich możliwych szczeblach mogą dokonywać wyboru spośród różnorodnych wariantów technicznych dotyczących zarówno nowych inwe- stycji, jak i modernizacji. Oczywiście wszystkie one będą dą- żyć do maksymalnej wydajności pracy” ale to pociągnie za so- bą wzrost nakładów na uzbrojenie pracy ludzkiej. [przypisy: , regały magazynowe, beton dekoracyjny, podłoga drewniana ]

Comments Off