Posts Tagged ‘aranżacje wnętrz’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
August 16th, 2018

Ogólne warunki powstania i rozwoju kapitalizmu, wspólne dla wszystkich krajów, są następujące: 1. Istnienie wolnej najemnej sily roboczej, tj. powstanie nowej klasy społecznej – proletariatu. Wolna, najemna siła robocza powstaje przede wszystkim w wyniku wywłaszczania chłopów pańszczyźnianych. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacje wnętrz’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
August 16th, 2018

Samofinansowanie przedsiębiorstw dokónuje się też w poważnym stopniu z odpi- sów amortyzacyjnych dzięki stosowaniu tzw. amortyzacji przyspieszonej. Odpisy amortyzacyjne gromadzone są jako tzw. fundusze niepodzielne, które wolno zużywać tylko na ce- le inwestycyjne. W okresie kapitalizmu monopolistycznego szczególnej wa- gi nabiera eksport kaptitalu . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacje wnętrz’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
August 16th, 2018

Współcześnie, nie bez pewnego powodzenia, podobne za- biegi podejmuje kapitalizm. W najwyżej rozwiniętych kra- jach kapitalistycznych przez rozwój systemu państwowo-mo- nopolistycznego, forsowanie polityki pełnego zatrudnienia i wzrost ekonomicznej roli państwa podejmuje się wysiłki, których celem jest dynamizowanie sił wytwórczych, zmniej- szenie sprzeczności klasowych, osłabienie nasilenia walk kla- sowych oraz przedłużanie istnienia burżuazyjnych stosunków produkcji. Wraz ze zwycięstwem Rewolucji Październikowej, która stworzyła warunki rozwoju socjalistycznych stosunków pro- dukcji, rozpoczął się ogólny kryzys kapitalizmu. Do czasu Re- wolucji Październikowej kapitalizm był systemem panującym zarówno w gospodarce, jak i w polityce na całej kuli ziem- skiej. Reprezentował najwyższy poziom rozwoju stosunków produkcji. Ogólny kryzys kapitalizmu nie ma nic wspólnego z kryzysami nadprodukcji. Te bowiem są następstwem sprzecz- ności właściwych kapitalizmowi wynikających z istnieją- cych stosunków produkcji. Ogólny kryzys kapitalizmu ozna- cza natomiast, że światowy system kapitalistyczny stał się systemem schyłkowym, zanikającym, przestał reprezentować. ogólną tendencję dalszego rozwoju ludzkiego społeczeństwa i społecznej produkcji. Ogólną tendencję historycznego roz- woju społecznej produkcji i społeczeństwa ludzkiego zaczął reprezentować system socjalistyczny. Występowanie ogólne- go kryzysu kapitahzmu nie oznacza bynajmniej, że kapita- lizm, tam gdzie nadal istnieje, a szczególnie w krajach naj- wyżej rozwiniętych, nie może osiągać określonych sukcesów produkcyjnych, wynikających z wysokiego poziomu sił wy- twórczych w tych krajach (ogromna akumulacja, wysoki po- ziom kwalifikacji, rozwój nauki, rewolucja naukowo-tech- niczna itp.) oraz z udoskonalonych metod polityki gospodar- czej. Polityka gospodarcza w krajach kapitalistycznych po- sługuje się dzisiaj niejednokrotnie metodami stosowanymi w krajach socjalistycznych (próby świadomego kształtowania proporcji w gospodarce, stosowanie w określonym zakresie polityki społecznej mającej m.in. na celu utrzymanie wyso- kiego poziomu zatrudnienia itp.). Ogólny kryzys kapitalizmu przejawia się również we wzro- ście roli państwa burżuazyjnego w gospodarce, mającym na celu zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego, łagodzenie sprzeczności kapitalizmu; forsowa- nie wzrostu gospodarczego m.in. przez inwestycje z budżetu państwa czy za . pomocą kredytów państwowych, co stwarza- pieniężny popyt rynkowy bezpośrednio na środki produkcji, a pośrednio i na ‘środki konsumpcji. [patrz też: , wyposażenie łazienki, aranżacje wnętrz, torby papierowe z nadrukiem ]

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacje wnętrz’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
August 16th, 2018

Prowadziło to do redystrybucji produktu dodatkowego wytworzonego w przedsiębiorstwach produ- kujących środki produkcji do przedsiębiorstw wytwarzają- cych środki konsumpcji, przy czym nie miało to na celu za- pewnienia szybkiego rozwoju gałęzi wytwarzających. środki konsumpcji. Nadwyżkę realizowaną w dziale II wykorzysty- wano wówczas głównie w celu szybkiego rozwoju działu l. Owczesny układ cen był przejawem biernej roli pieniądza i cen w nadmiernie scentralizowanej gospodarce narodo- wej. W gospodarce socjalistycznej, w której przedsiębiorstwa oceniane są za pomocą wskaźników jakościowych – zysku i rentowności – system cen, powodując określoną redystry- bucję nadwyżki (zysku), informuje producentów oraz. cen- tralne kierownictwo gospodarcze o konieczności zmian w strukturze wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych- lub o celowości przesunięcia środków inwestycyjnych do gałęzi wytwarzających produkty, na które popyt efektyw- ny nie jest zaspokojóny. Racjonalne gospodarowanie wymaga, aby dochody wy- twórców były zależne nie tylko od cen wyrobów gotowych, lecz- i cen środków produkcji. Zaniżone ceny środków pro- dukcji nie zawsze sprzyjają Postępowi technicznemu, często prowadzą do nadmiernego zużycia tych środków (szczególnie przedmiotów pracy) utrudniając lub wręcz uniemożliwifl- jąc efektywne gospodarowanie. Gdy ceny środków produk- cji kształtują się zgodnie ze społecznie niezbędnymi nakła- dami -pracy, wysoka cena danego środka produkcji skłania do szukania’ nowych. rozwiązań, stosowania substytutów, wdrażania postępu technicznego. Koncepcja niskich cen środków produkcji jako warunku’ szybkiego – postępu tech- nicznego nie sprawdziła się w praktyce (poza nielicznymi wyjątkami). Dlatego na początku lat sżeśćdziesiątych przy- stąpiono w krajach socjalistycznych do porządkowania sy- stemu cen środków produkcji kształtując ceny tych dóbr na poziomie zbliżonym do ich wartości. Ceny środków konsumpcji przy danych dochodach nom i- nalnych określają• poziom dochodów realnych ludności. Wzrost cen przy innych czynnikach nie- zmienionych prowa- dzi do spadku dochodów realnych, obniżanie się cen nato- miast- do ich wzrostu. Gdy cena danego dobra czy usługi wzrasta, zmniejsza się ich spożycie, a konsumenci, przerzu- cają się na inne ,dobra lub usługi, poszukują ich substytu- tów. W rezultacie zmienia się struktura wydatków i popytu efektywnego. [patrz też: , płyta warstwowa, rusztowania warszawa, aranżacje wnętrz ]

Comments Off

« Previous Entries