Posts Tagged ‘aranżacje wnętrz’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólne warunki powstania i rozwoju kapitalizmu, wspólne dla wszystkich krajów, są następujące: 1. Istnienie wolnej najemnej sily roboczej, tj. powstanie nowej klasy społecznej – proletariatu. Wolna, najemna siła robocza powstaje przede wszystkim w wyniku wywłaszczania chłopów pańszczyźnianych. 2. Nagromadzenie kapitału w rękach nielicznych – powsta- nie nowej klasy, społecznej, burżuazji. Kapitał będący w po- l siadaniu burżuazji służy do zatrudniania siły roboczej ofero- wanej przez proletariat. Nagromadzenie kapitału umożliwia- [ące rozwój kapitalizmu dokonuje, się dzięki tzw. pierwotnej .akumulacji kapitału. 3. Powstanie i rozwój rynku wewnętrznego i światowego. W kapitalizmie bowiem produkcja jest ze swej istoty produk- cją towarową, na rynek. Wraz z rozwojem kapitalizmu tworzy się i rozszerza rynek. Już w wiekach XV – XVI istotną rolę w ,żywiołowym po- wstawaniu elementów kapitalizmu w feudalnych krajach Europy Zachodniej odgrywał kapitał kupiecki (handlowy). Kapitał handlowy w przedkapitalistycznych sposobach pro- dukcji pośredniczył między producentem a konsumentem, między poszczególnymi regionami kraju i między krajami. Rozwój kapitału handlowego przyspieszył wzrost produkcji Tak czy inaczej, doszło do tego, że pierwsi nagromadzili bo- gactwa, a drudzy ostatecznie mieli do sprzedania tylko własną skórę. (K. Marks KapitaZ, t. I, Warszawa 1951, s. 771). Powstanie i rozwój kapitalizmu towarowej i rozwój rynku zarówno w tym sensie, że zwięk- szała się ilość aktów kupna i sprzedaży na rynku, jak i w sen- sie przestrzennego rozszerzania rynku. Kapitał handlowy przyspieszał powstawanie kapitalizmu m.in. dzięki temu, że nie ograniczał się tylko do roli pośredni- ka w wymianie. Zaczął podporządkowywać sobie producen- tów, co przyspieszyło powstawanie kapitału produkcyjnego, tj. kapitału przemysłowego. Przekształcanie kapitału handlo- wego w przemysłowy dokonywało się przez system nakładczy (dostarczanie producentom surowców i odbieranie od nich go- towej produkcji). [przypisy: , dezynsekcja warszawa, przydomowe oczyszczalnie, aranżacje wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacje wnętrz’

Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Samofinansowanie przedsiębiorstw dokónuje się też w poważnym stopniu z odpi- sów amortyzacyjnych dzięki stosowaniu tzw. amortyzacji przyspieszonej. Odpisy amortyzacyjne gromadzone są jako tzw. fundusze niepodzielne, które wolno zużywać tylko na ce- le inwestycyjne. W okresie kapitalizmu monopolistycznego szczególnej wa- gi nabiera eksport kaptitalu . Stwarza on rownoczesme wiek- sze możliwości eksportu towarów do krajów zaciągających po- życzki. Eksport kapitału jest dokonywany w celu osiągnięcia zysków monopolistycznych; staje się też podstawą ekspansji gospodarczej i politycznej monopoli i państw imperialistycz- nych. Wzrost eksportu kapitału i szczególna jego rola w okre- sie kapitalizmu monopolistycznego wynika z tego, że w naj- wyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych o zmonopolizo- wanej gospodarce masa zysku szybko rośnie; nie można jej przeznaczyć na inwestycje, bo dopływ kapitału do gałęzi zmo- nopolizowanych jest utrudniony bądź wręcz niemożliwy (na- wet monopole, które opanowały daną gałąź gospodarki, pow- strzymują się od inwestowania w tę gałąź w celu utrzymania wysokiej stopy zysku i dużej masy zysku). Ponadto eksport kapitału, zwłaszcza do krajów słabiej rozwiniętych, umożliwia łatwiejsze osiąganie zysku monopolowego niż przez jego zain- westowanie w metropolii. Eksport kapitału zmniejsza możliwości inwestycyjne kraju eksportującego, a tym samym może utrudniać utrzymanie pełnego zatrudnienia. Równocześnie jednak raczej zwiększa stopę i masę zysku właścicieli kapitału. Po II wojnie światowej USA w eksporcie kapitału prześci- gnęły wszystkie pozostałe kraje kapitalistyczne, przy czym w niektórych gałęziach produkcji (np. w produkcji maszyn cy- frowych) kapitał amerykański zajmuje dominującą pozycję nawet w Europie Zachodniej. Pojawiła się też i nabrała ogromnego znaczenia nowa forma eksportu kapitału: eksport kapitału państwowego. Przyczyną wystąpienia tej formy eks- portu kapitału były obawy kapitału prywatnego przed nacjo- nalizacją w krajach, w których został on ulokowany, oraz to, że kapitałowi państwowemu łatwiej jest przełamywać opory krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. [podobne: , aranżacje wnętrz, przydomowa oczyszczalnia ścieków, wyposażenie łazienki ]

Comments Off

« Previous Entries