Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Ceny hurtowe to ceny, po których przedstebtorstwa hurtowe sprzedają towary konsumpcyjne jednostkom organizacyjnym handlu detalicznego. Ceny te są wyisze od ceny zbytu o wielkość marży hur- towej. Marża ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obrotu hurto- wego zapewniając jednocześnie zysk tym przedsiębiorstwom. Cenll detaliczne są to ceny ustalane na środki konsumpcji .oraz na te środki produkcji, które są przedmiotem sprzedaży rynkowej. Są to więc ceny, po których dobra ekonomiczne sprzedawane są ostatecz- nym odbiorcom – konsumentom. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Jeśli nakłady inwestycyjne (lin) zaoszczędzone w wyniku wyboru mniej kapitałochłonnych technik produkcji nie po- większą funduszu konsumpcji, wówczas mogą być przezna- czone na powiększenie rozmiarów dochodu narodowego ponad pierwotnie ustalony poziom bez naruszania założonego pozio- mu konsumpcji i nieprzekraczalnego funduszu inwestycji. Oszczędności netto (LIin) skierowane na cele rozwojowe nie mogą być w całości przeznaczone na inwestycje nadprogra- mowe, poniewaź przy pełnym za:trudnieniu wystąpiłby brak siły roboczej niezbędnej do realizacji tych dodatkowych nad- programowych inwestycji: Dlatego część oszczędności Llin trzeba przeznaczyć na dalszą modernizację w obiektach sta- rych, o niższej kapitałochłonności, aby zwolnić siłę roboczą potrzebną do eksploatacji inwestycji nadprogramowych zrea- lizowanych z funduszu Lliń. Ostatecznie Llin podzieli się na Llinp (inwestycje nadprogramowe) i Llin. (inwestycje moder- nizacyjne starych zakładów w celu uzyakarria siły roboczej). Część oszczędności netto, Llin, kierujemy na modernizację (punkt M” na rys. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Dyrektywne metody kierowania gospodarką polegają na Rola metod dyrektywnych tym, że szczebel centralny wyznacza przedsiębiorstwom szczegółowe zadania, w metodach parametrycznych natomiast wykorzystuje się kategorie towarowo-pieniężne (cena, procent itp.). W oparciu o te kategorie szczebel centralny konstruuje parametry dla przedsiębiorstw w ten sposób, aby ogranicżyć szczegółowe dyrektywy i za pomocą parametrów -pobudzić przedsiębiorstwa do działalności gospodarczej po- żądanej z ogólnospołecznego punktu widzenia. Wzrasta w ten sposób samodzielność [ednostek gospodarujących, co z jednej strony wyraża się w stwarzaniu przedsiębiorstwom warunków skłaniających je do racjonalnego gospodarowania (przez oprocentowanie środków trwałych i obrotowych, kre- dyty inwestycyjne itp.), a z drugiej – w dawaniu im pra- wa do samodzielnych decyzji w dziedzinie inwestycji, płac, zbytu wytwarzanych wyrobów. Ani przesłanki teoretycznę, na których opiera się socja- listyczny sposób produkcji, ani współczesne doświadczenie, nie – upoważniają do stwierdzenia, jakoby wybór systemu gospodarowania sprowadzał’ się do alternatywy: supercen- tralizacja lub superdecentralizacja. Alternatywą nie jest też tzw. układ “mieszany” czy “systemy pośrednie”. Opar- Ciem dla kształtowania’ rzeczywistych systemów gospodaro- wania jest zasada centralizmu demokratycznego. Polega ona na tym, że nadrzędną rangę nadaje się interesom ogólnospo- łecznym, których zapewnienie gwarantuje ośrodek centralnej dyspozycji, przy jednoczesnym respektowaniu samodzielnoś- ci i inicjatywy organizacji gospodarczych. W strukturae organizacji gospodarki głównym ogniwem jest przedsiębiorstwo. W dalszej części zajmiemy się waż- nieJszymi• problemami przedsiębiorstwa socjalistycznego w przemyśle. 2. Przedsiębiorśtwo podstawowym ogniwem gospodarki Zanim w historycznym procesie gospodarowania powstało przedsiębiorstwo, najpierw występowało gospodąrstwo, któ- rego różne formy istnieją również współcześnie. Gospodar- stwo to specyficzna historycznie forma organizacyjnego zes- polenia ludzi iraeczy, której celem jest zaspokojenie potrzeb jego uczestników. Zgodnie z tym określeniem możemy wy- .mienić: gospodarstwo rolne złączone z domowym; gospodar- stwo domowe, gospodarkę miejską w obrębie granic miasta, gospodarkę narodową. [przypisy: , aranżacja wnętrz, Hale magazynowe, projektowanie wnętrz Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

W gospodarce socjalistycznej w płacy.znajdują odbicie sto- sunki najmu pracy i prawo- podziału funduszu indywidual- ~ego spożycia według zasady ilości i jakości pracy. W go- spodarce społecznej płaca pełni szereg funkcji: 1) określa realny poziom, zaspokojenia potrzeb pracowni- ków (funkcja dochodowa); 4) wpływa na kształtowanie kosztów (lub ceny wyrobu); 5) występuje w funkcji bodźca ekonomicznego; 6) jest narzędziem podziału funduszu indywidualnego spo- życia; 5) stanowi narzędzie kierowania ludźmi w procesie pro- dukcji (zgodnie z wymaganiami tego procesu i wola ośrodka dyspozycji zadań). Pracodawcą jest państwo, płacobiorcą człowiek wolny, po- siadacz siły roboczej, i współwłaściciel środków produkcji. Prawidłowości kształtowania się poziomu płac oraz kryte- ria różnicowania udziału pracowników w indywidualnym funduszu spożycia wymagają bliższego wyjaśnienia. 2. Prawo podziału funduszu indywidualnego spożycia . według ilości i jakości świadczonej pracy W gospodarce socjalistycznej budowanej w oparciu o zespół przesłanek ideologicznych, politycznych i ekonomicznych, również zastosowanie odpowiedniej’ zasady podziału indy- widualnego .funduszu spożycia pozostaje kwestią świadome- go wyboru. Jednakże wybór ten, oparty na owych prze- słankach, musi być dokonywany w konfrontacji z doświad- czeniem wynikającym z konkretnych warunków – pozio- mu rozwoju sił Wytwórczych i stosunków ekonomicznych. Teoretycznie biorąc, w socjalizmie podział funduszu spo- życia może, się opierać pp. na następujących zasadach: a) każdy pracujący otrzyma jednakową płacę, b) każdy otrzymuje płacę zależnie od swych potrzeb, .c) wysokość płac wyznaczają efekty pracy, tzn. jej ilość i jakość’. Wszystkie te zasady zostały wystarczająco sprawdzone w dotychczasowej praktyce budownictwa socjalistycznego. Stosowania pierwszej zasady (zasady egalitaryzmu) zanie- chano. Tego rodzaju podział nie może -być sprawiedliwy, gdyż zakłada jednakowe wynagrodzenie za niejednakową pracę; a więc nie skłania do wydajniejszej pracy przez materialne zainteresowanie jej wynikami. Drugą zasadę (podział według potrzeb) na obecnym etapie stosuje się w ograniczonym zakresie. [podobne: , aranżacja wnętrz, naprawa aparatów cyfrowych, podłoga drewniana ]

Comments Off