Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Ceny hurtowe to ceny, po których przedstebtorstwa hurtowe sprzedają towary konsumpcyjne jednostkom organizacyjnym handlu detalicznego. Ceny te są wyisze od ceny zbytu o wielkość marży hur- towej. Marża ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obrotu hurto- wego zapewniając jednocześnie zysk tym przedsiębiorstwom. Cenll detaliczne są to ceny ustalane na środki konsumpcji .oraz na te środki produkcji, które są przedmiotem sprzedaży rynkowej. Są to więc ceny, po których dobra ekonomiczne sprzedawane są ostatecz- nym odbiorcom – konsumentom. Cena detaliczna jest wyższa od ce- ny hurtowej o marżę detaliczną. Marża ta przeznaczona jest na pokry- cie kosztów działalności przedsiębiorstw handlowych oraz pozwala im osiągnąć określony zysk. Świadome kształtowanie przez państwo struktury cen de- talicznych jest ważnym instrumentem polityki społecznej i gospodarczej. Państwo może w ten sposób wpływać na rentowność produkcji poszczególnych wyrobów, a także kształtować strukturę popytu ze strony odbiorców końco- wych, w tym i ludności. poskonalenie zarządzania wymaga ulepszania istniejącego systemu cen jako decydującego ele- mentu wśród ekonomicznych instrumentów kierowania go- spodarką riarodową. Kierunek zmian systemu cen powinien być taki, aby lepiej służyły one dostosowywaniu produkcji do .potrzeb rynku krajowego i zagranicznego, zmniejszaniu zużycia surowców i materiałów oraz optymalnemu wykorzy- staniu zdolności produkcyjnych. System cen powinien też stworzyć niezbędne warunki prawidłowego rachunku na- kładów i wyników. Waga cen jako instrumentu ekonomicznego skłania do za- chowania wysokiego stopnia centralizacji decydowania o ich poziomie i strukturze. Proponuje się 7 trzy sposoby ustala- nia cen: l) ceny towarów grupy A, tzn. ceny podstawowych ;arty- kułów konsumpcyjnych, usług- oraz podstawowych surow- ców ustalane ser przez rząd jako obowiązujące, 2) ceny towarów grupy EJ, obejmującej określone przez rząd grupy środków produkcji i konsumpcji, ustala Pań- Stwowa Komisja Cen jako ceny maksymalne (producent może sprzedawać towary tej grupy po cenach niższych), 3) ceny towarów grupy C obejmujące pozostałe środki produkcji i konsumpcji ustalane sq na podstawie umowy• między producentami i odbiorcami. [przypisy: , hurtownia szkła, tanie odbitki, aranżacja wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘aranżacja wnętrz’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Jeśli nakłady inwestycyjne (lin) zaoszczędzone w wyniku wyboru mniej kapitałochłonnych technik produkcji nie po- większą funduszu konsumpcji, wówczas mogą być przezna- czone na powiększenie rozmiarów dochodu narodowego ponad pierwotnie ustalony poziom bez naruszania założonego pozio- mu konsumpcji i nieprzekraczalnego funduszu inwestycji. Oszczędności netto (LIin) skierowane na cele rozwojowe nie mogą być w całości przeznaczone na inwestycje nadprogra- mowe, poniewaź przy pełnym za:trudnieniu wystąpiłby brak siły roboczej niezbędnej do realizacji tych dodatkowych nad- programowych inwestycji: Dlatego część oszczędności Llin trzeba przeznaczyć na dalszą modernizację w obiektach sta- rych, o niższej kapitałochłonności, aby zwolnić siłę roboczą potrzebną do eksploatacji inwestycji nadprogramowych zrea- lizowanych z funduszu Lliń. Ostatecznie Llin podzieli się na Llinp (inwestycje nadprogramowe) i Llin. (inwestycje moder- nizacyjne starych zakładów w celu uzyakarria siły roboczej). Część oszczędności netto, Llin, kierujemy na modernizację (punkt M” na rys. 29) uzyskując wyższą kapitałochłonność w starych obiektach i zwalniając siłę roboczą o rozmiarach LlZnp. Drugą część oszczędności, Llin, kierujemy na nowe nad- programowe inwestycje (na rys. 28 punkt C), w których za- trudniona tam siła robocza LlZnp wytworzy dodatkowy do- chód w wysokości d 3. W ostatecznym rezultacie kolejne weryfikacje projektowa- nych metod wytwarzania zapewniły maksymalizację celu (LlD+d), tj. przejście na izokwantę produkcji odpowiadają- cą wyższemu poziomowi dochodu narodowego. Proces weryfikacji metod wytwarzania można kontynuo- wać, aż do wyczerpania się możliwości zwiększania dochodu a Oszczędności można też skierować na dozbrojenie istniejących procesów technicznych, co spowoduje wzrost wydajności i przy tym samym stanie zatrudnienia nastąpi wzrost dochodu d. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji przy danych środkach. Możliwości te pochodzą z różnic w stopach substytucji technikach stosowanych i projektowa- nych i wyczerpują się po wyrównaniu stóp substytucji. Ok- re~y zwrotu określone przez stopy substytucji rosną na sku-, , tek wyczerpania się “łatwych” warunków substytucji w eks- ploatowanych obiektach. [więcej w: , aranżacja wnętrz, kamery monitoring, Gotowe projekty domów ]

Comments Off

« Previous Entries