Posts Tagged ‘apartamenty wynajem nieruchomości’

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania ekonomii politycznej W codziennym doświadczeniu stykamy się stale, uświadamia- jąc to sobie lub nie zdając sobie z tego sprawy, z faktami (zdarzeniami! decyzjami) i procesami (szeregi współzależnych faktów rozpatrywane w ruchu) ekonomicznymi, takimi jak wytwarzanie różnych dóbr, transport, Wymiana, rozdyspono- wanie środków i dochodów, określanie czasu wytwarzania, wybór metody i miejsca produkcji, podjęcie pracy, wybór za- wodu. Fakty, decyzje i procesy gospodarcze. mogą mieć cha- rakter lokalny, ogólnokrajowy i ogólnoświatowy. Z faktami i procesami ekonomicznymi występują często łącznie fakty i procesy .techniczne. Gdy oba te typy procesów są ze sobą po- wiązane, współzależne i wzajemnie uwarunkowane, mamy do czynienia z procesami techniczno-ekonomicznymi. Procesem techniczno-ekonomicznym jest na przykład pro- dukcja, Składają się na nią działania techniczne związane z użyciem odpowiednich środków rzeczowych, odpowiedniej technologii, oraz działania ekonomiczne, takie m.in. jak okre- ślanie ilości i jakości zamierzonego efektu oraz proporcji za- stosowania poszczególnych środków czy wybór-metody osią- gania celu przy danych środkach. Produkcja jest odwiecznym procesem techniczno-ekono- micżnym, podobnie jak podział jej rezultatów w celu zaspo- kojenia potrzeb ludzkich. Produkcja i podział jako podsta- wowe formy działalności człowieka składają się na społeczny proces gospodarowania. Przyczyną podejmowania produkcji jest to, że przyroda nie zaspokaja w sposób bezpośredni po- trzeb człowieka i przystosowanie jej zasobów do jego potrzeb wymaga określonego oddzaaływania, podział natomiast wynika Z potrzeby rozdzielenia rezultatów produkcji między członków danej społeczności, ponieważ nie wszyscy uczestni- czą w społecznym procesie produkcji, a spośród bezpośred- nich wytwórców żaden nie wytwarza wszystkiego stosownie do swoich potrzeb. Produkcja jest podstawą bytu człowieka. Człowiek oddzia- łując na przyrodę stworzył nową, odmienną od rzeczywistości przyrodniczej rzeczywistość, którą określa się jak świat spo- łeczny, jako byt społeczny. [przypisy: , szkoła jazdy Lublin, biuro detektywistyczne, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Comments Off

Posts Tagged ‘apartamenty wynajem nieruchomości’

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Centralne decyzje gospodarcze odnoszą się do kie- . runków, tempa i zakresu rozwoju całej gospodarki narodo- wej oraz jej struktury. Do podejmowania tego rodzaju de- cyzji nie wystarcza rachunek ekonomiczny oparty na infor- macjach pochodzących ze sprawozdawczości o efektywnoś- ci gospodarowania w okresach minionych. Muszą one opie- rać się na studiach i badaniach efektywnych kierunków po- stępu technicznego, sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i kadr, mocy wytwórczych, bogactw naturalnych, warunków rynku światowego itp. Rachunek taki, w połączeniu z wszechstronnymi badaniami ekonomicznymi, może dać np. odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj-paliwa będzie najbardziej właściwy, tzn. najbardziej ekonomiczny; węgiel czy ropa lub w jakich relacjach obydwa te paliwa; na jakich surow- cach, technikach i technologiach trzeba będzie oprzeć pro- dukcję energii elektrycznej – na węglu kamiennym, bru- natnym, czy ewentualnie zastosować technikę jądrową. Wybór kierunku postępu technicznego, racjonalne wyko- rzystanie czynników produkcji w skali makroekonomicznej oraz w dalszej przyszłości wychodzą poza bieżącą rentow- ność ‘gospodarowania. Z drugiej jednak strony, wybiegające w przyszłość decyzje gospodarcze są ściśle sprzężone z aktual- nymi warunkami ‘gospodarowania. Centralny ośrodek dyspo- zycji gospodarczej nie może się koncentrować jedynie na przyszłych problemach nie mając skutecznego wpływu na bieżącą politykę gospodarczą. Różnice w ustalaniu zasad gospodarowania w teraźniejszości i przyszłości gospodarki powinny się sprowadzać do’ odmiennych metod posfqpowa- ‘nia organu centralnego. Wydaje się, że w tym pierwszym przypadku bardziej’ właściwe są metody związane z syste- mem parametrycznym obserwacja i kształtowanie cen, płac itp.), a w drugim z systemem dyrektyw i norm ogólnych (programy rozwoju i zasady ich realizacji). Przy tym nie chodzi tu tylko o sam problem czasu, ale również o ciągły proces utrzymywania społecznej racjonalności gospodarowa- nia. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Comments Off

« Previous Entries