Posts Tagged ‘apartamenty wynajem nieruchomości’

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania ekonomii politycznej W codziennym doświadczeniu stykamy się stale, uświadamia- jąc to sobie lub nie zdając sobie z tego sprawy, z faktami (zdarzeniami! decyzjami) i procesami (szeregi współzależnych faktów rozpatrywane w ruchu) ekonomicznymi, takimi jak wytwarzanie różnych dóbr, transport, Wymiana, rozdyspono- wanie środków i dochodów, określanie czasu wytwarzania, wybór metody i miejsca produkcji, podjęcie pracy, wybór za- wodu. Fakty, decyzje i procesy gospodarcze. mogą mieć cha- rakter lokalny, ogólnokrajowy i ogólnoświatowy. Z faktami i procesami ekonomicznymi występują często łącznie fakty i procesy .techniczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘apartamenty wynajem nieruchomości’

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

Centralne decyzje gospodarcze odnoszą się do kie- . runków, tempa i zakresu rozwoju całej gospodarki narodo- wej oraz jej struktury. Do podejmowania tego rodzaju de- cyzji nie wystarcza rachunek ekonomiczny oparty na infor- macjach pochodzących ze sprawozdawczości o efektywnoś- ci gospodarowania w okresach minionych. Muszą one opie- rać się na studiach i badaniach efektywnych kierunków po- stępu technicznego, sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i kadr, mocy wytwórczych, bogactw naturalnych, warunków rynku światowego itp. Rachunek taki, w połączeniu z wszechstronnymi badaniami ekonomicznymi, może dać np. odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj-paliwa będzie najbardziej właściwy, tzn. najbardziej ekonomiczny; węgiel czy ropa lub w jakich relacjach obydwa te paliwa; na jakich surow- cach, technikach i technologiach trzeba będzie oprzeć pro- dukcję energii elektrycznej – na węglu kamiennym, bru- natnym, czy ewentualnie zastosować technikę jądrową. Wybór kierunku postępu technicznego, racjonalne wyko- rzystanie czynników produkcji w skali makroekonomicznej oraz w dalszej przyszłości wychodzą poza bieżącą rentow- ność ‘gospodarowania. Z drugiej jednak strony, wybiegające w przyszłość decyzje gospodarcze są ściśle sprzężone z aktual- nymi warunkami ‘gospodarowania. Centralny ośrodek dyspo- zycji gospodarczej nie może się koncentrować jedynie na przyszłych problemach nie mając skutecznego wpływu na bieżącą politykę gospodarczą. Różnice w ustalaniu zasad gospodarowania w teraźniejszości i przyszłości gospodarki powinny się sprowadzać do’ odmiennych metod posfqpowa- ‘nia organu centralnego. Wydaje się, że w tym pierwszym przypadku bardziej’ właściwe są metody związane z syste- mem parametrycznym obserwacja i kształtowanie cen, płac itp.), a w drugim z systemem dyrektyw i norm ogólnych (programy rozwoju i zasady ich realizacji). Przy tym nie chodzi tu tylko o sam problem czasu, ale również o ciągły proces utrzymywania społecznej racjonalności gospodarowa- nia. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Comments Off

Posts Tagged ‘apartamenty wynajem nieruchomości’

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

Różnicowanie płac w oparciu o. takie kry- teria, jak narodowość, wiek, płeć itp. nie wchodzą oczywiście w rachubę Ize względów zasadniczyeh, ustrojowych. Utrzy- muje się W. pewnym zakresie kryterium geograficzne z uwa- gi na różnice w kosztach utrzymania w różnych regionach kraju, w Polsce nie ma ono jednak większego znaczenia. Na- tomiast znaczną rolęw kształtowaniu struktury płac odgry- wają specjalne preferencje społeczne przyznawane pewnym dziedzinom działalności. Pod ich wpływem płace czasami od- chylają się od tych, jakie by się ukształtowały pod wpływem kryterium wkładu pracy. Te dodatkowe kryteria stosuje się w celu pobudzenia migracji pracowników, aby ułatwić wy- konywanie zadań w dziedzinach gospodarki uznanych za ważniejsze od innych. Zarówno strukturę płac w skali gospodarki narodowej, jak l wewnętrzną strukturę p acy można ocemać zarowno w odniesieniu do przyjętych zasad jej-kształtowania, jak i do ce- lów polityki gospodarczej, którym ma służyć. Pozwala to odkryć, czy struktura płac jest proporcjonalna, czy istnieją w niej dysproporcje. Kryteria oceny mogą być różne, gdyż. płaca pełni szereg funkcji i każdą z tych funkcji można przy- jąć jako podstawę takiej oceny.Ponieważ bodźcowa funkcja płac wyraża najogólniejszą i zarazem najistotniejszą jej ce- chę: proponuje się stosowanie jej do oceny prawidłowej . struktury, tj. proporcjonalności płac. Proporcjonalny układ płac to taki wewnętrzny układ pewnej ilości odpowiednio do- branych poziomów płac pracowników, za pomocą którego można’ wywołać pożądane skutki ‘ekonomiczne. Gdy. płace występują w układach wywołujących skutki riepożądane, mówi się wówczas o dysproporcji plac. W praktyce istnieje struktura wyjściowa płac, która po- wstaje w drodze usta lema stawek taryfowych płac; l struktura wynikowa, tj. płace pobierane przez poszczególnych pracowników. Ponieważ płaca wynikowa nie jest zwykłą wie- lokrotnością stawek płacy, między obydwiema strukturami istnieją nawet duże różnice. Różnice te są nieuchronne, ale ich skala nie może być dowolna, gdyż podważałoby to zasady wartościowania pracy wyrażone w stawkach taryfowych płac. [podobne: , siłowniki hydrauliczne, apartamenty wynajem nieruchomości, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off