Posts Tagged ‘agencja interaktywna’

W tym procesie niecala plazma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W tym procesie niecała plazma zostaje zużyta na wytworzenie spor, tak że spory leżą pogrążone w pozostałej peryplazmie, Po otwarciu się worka na szczycie askospory zostają wyrzucane na cdległoś& kilku centymetrów wskutek rozpływania się peryplazmy i kurczenia elastycznej błony komórkowej; następnie są rozsiewane przez prądy po- wietrza i wyrastają w nowe rośliny. W międzyczasie komórka hacvzyka zespoliła się z komórką trzoneczka i przelała do niej swe jądro (D) albo też jądro komórki trzoneczka wwędrowało do komórki haczyka; ten sposób powstała znów kom ó rk a o jądrach sprzężonych, która teraz może tak samo, po wytworzeniu haczyka, rozwinąć się w zawiązek worka. Przez powtarzanie tego procesu powstają całe pęki worków na każdym końcu odgałęzień strzępek workotwórczych. Organy płciowe już podczas kopulacji zostają osnute luźną warstwą haploidalnych strzępek otulających. Strzępki te rosną równocześnie ze strzępkami workotwórczymi (ryc. 430) i tworzą owocnik. Wypuszczają one płonne nici, w Sta w ki (paraphysae, ryc. 456 p), które razem z workami tworzą powierzchniową warstwę, hymenium (ryc. 476). Charakterystyczne w tym zjawisku jest to, że po kopulacji gametangiów nie od razu następuje zespalanie się jąder, lecz że z e s p a— lan ie s ię plazmy (plazmogamia) i ze- spalanie się jąder (kariogamia) są od— d al one od siebie w czasie i prze— s trze ni oraz oddzielone przez stadium jąder sprzęż ony Ch. Zwyczajne więc występowanie obok siebie dwu jąder różnych pod wzglę— dem płciowym nie wystarcza tu jeszcze do wywołania kariogamii. Nie wiadomo jeszcze zupełnie, jakie warunki ją w końcu wywołują. Jądra, które wreszcie łączą się, nie są już oczywiście jądrami płciowyini, lecz dalekim ich potomstwem. Zatem w konsekwencji j e d ne j plazmogamii następują liczne kariogamie. Zamiast opisanego zapłodnienia mogą występować procesy będące różnymi upr os zc ze niami lub z astępstwami aż do zupełnego braku orga— nów płciowych Oraz kopulacji tylko dwóch wegetatywnych kornÓrek strzępki. [hasła pokrewne: , Opakowania kartonowe, wynajem busów, agencja interaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘agencja interaktywna’

W tym procesie niecala plazma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wzrost ekonomicznej roli państwa burżuazyjnego prowadzi do rozwoju kapitalizmu państwowego, czego wyrazem jest m.in. ciągły wzrost pań- stwowej własności środków produkcji, będącej “kolektywną” własnością burżuazji. Wreszcie przejawem zmiany organizacji sił wytwórczych i zmian w stosunkach rynkowych jest dokonująca się integra- cja gospodarcza krajów kapitalistycznych. Integracja gospo- darcza może mieć na celu stworzenie jednego, ponadnarodo- wego rynku lub rozszerzanie i pogłębianie kooperacji. Inte- gracja gospodarcza krajów kapitalistycznych jest najbardziej zaawansowana w Europie. Te nowe formy organizacji sił wytwórczych, nie likwidując sprzeczności burżuazyjnych sto- sunków produkcji, zapewniają jednak określone sukcesy go- spodarcze. Wyrazem dotychczasowego przebiegu ogólnego kryzysu ka- pitalizmu były m.in. wojny imperialistyczne. rewolucja so- cjalistyczna oraz rozpad systemu kolonialnego. Wynikiem ogólnego kryzysu kapitalizmu jest też współistnienie i współ- zawodnictwe systemu socjalistycznego l kapitalistycznego. Współzawodnictwo dwóch systemów jest m.in. siłą napę- dową nie spotykanej nigdy dotąd dynamiki rozwoju gospo- darczego. Niestety, w wyniku polityki okrajów imperialistycz- nych, szczególnie USA, prowadziło ono do wyścigu zbrojeń. Ogólny kryzys, kapitalizmu, współistnienie dwu systemów społeczno-ekonomicznych oraz ich współzawodnictwo trwają i trwać będą długi czas: od powstania pierwszego państwa socjalistycznego aż do ostatecznego upadku ustroju kapitali- stycznego. Najostrzejszym wyrazem ogólnego kryzysu kapitalizmu l jego pogłębiania się jest odpadanie niektórych kraj6w od systemu kapitalistycznego i ich dołączanie się do systemu so- cjalistycznego. Po drugiej wojnie światowej do systemu so- cjalistycznego przyłączyło się kilka krajów Europy i Azji, a w bliższym nam czasie i Ameryki. Warto przy tym podkreślić, że jeśli po Rewolucji Październikowej w Rosji ówczesne pań- stwa imperialistyczne dokonały otwartej interwencji zbroj- nej, to w ostatnim okresie, ze względu na siłę światowego sy- stemu socjalistycznego i światowego ruchu komunistycznego oraz postępowego, państwa imperialistyczne nie zawsze od- ważają się na otwartą interwencję. Nie odważyły się podjąć interwencji zbrojnej przeciwko dzisiejszym krajom demokra- cji ludowej, a nawet USA nie zdecydowały się na otwartą interwencję zbrojną przeciwko Kubie. [hasła pokrewne: , budowa stoisk targowych, Układanie kostki brukowej Warszawa, agencja interaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries