W miare rozwoj u sil

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miarę rozwoj u sił wytwórczych i powol- nego przechodzenia od zbieractwa i myślistwa do uprawy ziemi i hodowli następował podzial na plemiona pasterskie i rolnicze, a więc poszczególne wspólnoty-zaczęły specjalizo- wać się w określonych rodzajach produkcji. Był to pierwszy wielki społeczny podział pracy. Podstawą jego były zazwy- czaj naturalne warunki, W których żyły poszczególne groma- dy, prowadził do rozwoju i utrwalenia wymiany między wspólnotami. Podział pracy rozwijał się również wewnątrz. wspólnot l wynikał Z przesłanek o charakterze technicznym. Wraz z samodzielnych upowszechnieniem uprawy ziemi i rozwoju hodowli musiał wytwórców się rozszerzyć zakres wytwarzanych produktów, rozwijające się rzemiosło oddzielone zostało od rolnictwa, usamodzielniło Się, Proces ten nazywamy wielkim podzialem pracY. Pogłębianie się podziału pracy nie mogło jednak stworzyć dostatecznych przesłanek do pojawienia się wymiany towa- rowej wewnątrz wspólnoty. Dopiero rozpad wspólnoty, wy- odrębnienie własnościowe i usamodzielnienie się poszczęgól- nyc producentow, stworzyło warunki pojawienia się i rozwoju wymiany towa- rowej. Tylko bowiem samodzielni wytwórcy posiadający własne środki produkcji mogą swobodnie dysponować pro- duktami swojej pracy, wymieniać je na inne potrzebne im towary. Tak więc rozwój społecznego podziału pracy oraz wy- odrębnienie własnościowe i usamodzielnienie się indywidual- nych producentów w wyniku powstania i rozwoju własności prywatnej stworzyły przesłanki powstania produkcji towaro- wej. Rozpowszechnienie się regularnej wymiany towarów prowadziło z .kolei do pogłębienia się społecznego podziału pracy i wyodrębnienia działalności handlowej. Organizowa- niem wymiany zaczęli się zajmować kupcy pośredniczący mię- dzy poszczególnymi producentami. Głównymi ośrodkami wy- miany towarowej między rolnictwem a rzemiosłem stały się miasta skupiające liczne rzesze różnorodnych rzemieślników i kupców. W miarę rozwoju społecznego podziału pracy i zmiany form produkcji własności zmieniają się także formy produkcji towarowej. towarowa Produkcję towarową drobnych producentów wytwarzających towary za pomocą własnych środków produkcji i dzięki włas- nej pracy, na własny rąchunęk w celu sprzedaży ich na ryn- ku. [przypisy: , Ogrzewanie podłogowe, wywóz śmieci, nieruchomości na wynajem ]

Comments Off

PRODUKCJA TOWAROWA, PIENIADZ I PRAWO

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRODUKCJA TOWAROWA, PIENIĄDZ I PRAWO WARTOSCI 1. Istota gospodarki towarowej Analizę kapitalistycznego sposobu produkcji musimy rozpo- cząć od zbadania istoty produkcji towarowej, tzn. podstawo- wych jej kategorii i praw ekonomicznych – towaru, war- tości i pieniądza. Jest to konieczne, gdyż kapitalistyczny spo- sób produkcji ukształtował się w wyniku rozwoju produkcji towarowe i stanowi jej najwyższe stadium. Produkcja materialnych środków zaspokajania potrzeb ludzkich ulega ciągłym zmianom wraz z rozwojem społeczeń- stwa. W procesie jej rozwoju możemy odróżnić dwie zasadni- cze formy: produkcję naturalną i produkcję towarową. Pierwotną formulą produkcji społecznej jest produkcja na- turalna. Poszczególni wytwórcy indywidualnie lub zbiorowo wytwarzają produkty konieczne, do zaspokojenia własnych potrzeb lub dó przekazania innym konsumentom nie w dro- dze wymiany (sprzedaży), ale jako spełnienie przymusowej powinności czy ofiary. Produkcja naturalna występuje więc jako forma powszechna i panująca w ramach wspólnoty pier- wotnej, systemu niewolniczego, stosunków feudalnych na wsi. Występuje także i w późniejszych formacjach społeczno-go- spodarczych, zwłaszcza na wsi w gospodarstwach słabiej po- wiązanych z rynkiem. Przez produkcję towarową rozumiemy taką organizację go- spodarki – produkcji i wymiany – w której powszechną i dominującą pozycję zajmuje wytwarzanie różnorodnych dóbr materialnych przez odosobnionych producentów na wy- mianę, drogą kupna i sprzedaży, a nie na własny bezpośredni użytek, W wyniku wymiany towarowej produkt -przechodząc z rąk producenta do rąk nabywcy zmienia właściciela. Produ- cent nie jest więc użytkownikiem wytworzonego przez siebie towaru, a użytkownik nie jest jego producentem. Nieodzownymi warunkami kształtowania się produkcji to- warowej były: 1) rozwój społecznego podziału pracy, 2) wy- odrębnienie i odosobnienie samodzielnych wytwórców, wyłą- cznych właścicieli wytwarzanych przez siebie produktów. Produkcja miała więc charakter naturalny. Wymian produktów pojawiała się wówczas tylko sporadycznie w stosunkach mię- dzy wspólnotami. [patrz też: , kurs prawa jazdy Lublin, szamba ekologiczne, agencja interaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »