Organizacja gospodarki narodowej W organizacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2018

Organizacja gospodarki narodowej W organizacji gospodarki narodowej można wyodrębnić kil- ka układów biorąc jako podstawę kryterium funkcji, jakie. spełniają poszczególne układy. Przede wszystkim istnieje układ polityczny, w ramach którego występują partie i stron- nictwa polityczne. W Polsce kierowniczą rolę w życiu spo- łeczno-gospodarczym spełnia PZPR, która współdziała ze stronnictwami politycznymi. W ramach układu politycznego podejmowane są decyzje O programie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz o zasadniczych sposobach jego realizacji., Układ ten zapewnia też kierownicze kadry niezbędne do realizacji całokształtu zadań społeczno-gospodarczych. Następnie w strukturze or- ganizacyjnej gospodarki narodowej, występuje układ parla- mentarny i samorządowy, który reprezentują takie insty- tucje, jak Sejm PRL, rady narodowe wszystkich szczebli, samorząd robotniczy i inne formy samorządu. Układ ten za- pewnia współdziałanie -społeczeństwa w kierowaniu gospo- darką narodową. Wreszcie mamy układ zarządzający, do którego można zaliczyć Radę Państwa, Rząd oraz jego mi- nisterstwa, komitety i komisje, a następnie t jednoczenia i różne przedsiębiorstwa. Układ ten spełnia funkcje wyko- nawcze w odniesieniu do układu programującego rozwój społeczno-gospodarczy i decydującego o sposobach jego urze- czywistniania. Układ zarządzający odznacza się tym, że występuje czę- ściowo wewnątrz gospodarki, a częściowo na zewnątrz. Jego część zewnętrzną określa się jako gospodarczą administrację państwową, a wewnętrzną jako zarząd gospodarczy. Wystę- powanie obu podukładów w zarządzaniu gospodarką socja- listyczną stanowi jej trwałą cechę. Wynika to z oczywistych założeń ustrojowych socjalizmu, które przewidują z jednej strony, że państwo pozostaje właścicielem środków pro- dukcji, a z drugiej – że podmioty gospodarujące wyposa- żone są w osobowość prawną i działają na zasadzie rozra- chunku gospodarczego. Występowanie obu podukładów za- rządzających gospodarką socjalistyczną ma, jak stwierdziliś- my charakter stabilny. Jednakże ich rola i zakres spełnia- nych funkcji zmieniają się. [podobne: , mobilne piaskowanie, rusztowania aluminiowe, ochrona mienia ]

[patrz też: medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz, choroba co to jest ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz