Okres obliczeniowy m jest suma:

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2018

Okres obliczeniowy m jest sumą: 1) okresu realizacji dane- go zamierzenia rozwojowego (b), 2) okresu eksploatacji. (n). Okres eksploatacji wyznacza się w latach, przy czym jako rok pierwszy (t – 1) przyjmuje się: a) w przypadku inwesty- cji przewidywany pierwszy rok cyklu realizacji, b) w przy- padku prac naukowo-badawczych przewidywany rok rozpo- częcia prac rozwojowych, c) w pozostałych przypadkach – przewidywany rok rozpoczęcia prac wdrożeniowych. W niektórych przypadkach stosuje się różnicową formułę wskaźnika efektywności, określoną wzorem: E = ai(Pt-Kt-Nt), gdzie oznaczenia są takie jak w podstawowej formule rozwi- niętej. Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E ~ o. Wyboru wariantu realizacyjnego badanego zamierzenia roz- wojowego dokonuje się według zasady, maksymalizacji wskaź- nika E. Niepewność danych, którymi operuje się w rachunku efek- tywności, można .uwzględniać wykorzystując odpowiednie metody (probabilistyczne i inne) przystosowane do potrzeb tego rachunku w odniesieniu do poszczególnych branż. Nato- miast w uproszczony sposób można uwzględniać problem nie- pewności danych przez obliczenie wskaźnika efektywności E w trzech wersjach: 1) przy pesymistycznych założeniach co do wielkości nakła- dów. i efektów (Ep); 2) przy założeniu tych wielkości na poziomie uznanym za najbardziej prawdopodobny (Er), 3) przy założeniach optymistycznych (Es) Jeśli wielkość Ep spełnia wymaganie efektywności, to wów- czas – mimo niepewności danych – efektywność bezwzględ- ną badanego zamierzenia można, oceniać . pozytywnie. Jeśli wielkość Es nie spełnia wymagania minimalnego, efektyw- ność, zamierzenia _ należy ocenić negatywnie. W pozostałych przypadkach należy obliczyć średnią wskaźników E dla posz- czególnych wariantów. Można przy tym zastosować średnią arytmetyczną lub średnią ważoną, np. o współczynnikach 0,25 dla wielkości Ep i E., zaś 0,5 dla Er: E = O.25Ep+O.5Er+O.25E. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji, badań naukowych i postępu technicznego jest podstawą oceny opty- malnego wyboru. [patrz też: , uprawnienia elektryczne, piec do sauny, budowa domów ]

[patrz też: ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego