Natomiast najpowszechniejsze za- stosowanie znalazla

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Natomiast najpowszechniejsze za- stosowanie znalazła zasada trzecia (podział według pracy), która w większym stopniu niż pozostałe umożliwia łączenie stosunków podziału ze stosunkami produkcji za pośred- nictwem materialnego zainteresowania ludzi wynikami ich pracy. Odpowiada ona warunkom gospodarki socjalistycznej, w której nie występuje jeszcze dostateczna ilość powszech- nie dostępnych dóbr, uwzględnia strukturę społeczeństwa i skłonności jednostek. Człowiek potrzebuje satysfakcji moralnej i materialnej, uznania jego zdolności, kwalifikacji, wysiłku wydatkowa- nego. w czasie pracy itp. Gdy przy ustalaniu poziomu płacy nie weźmie się tego pod uwagę, najprawdopodobniej na- stąpi spadek wydajności pracy. Jeżeli zasada jednakowej płacy za jednakową pracę nie- będzie realizowana powszech- nie, wystąpi zjawisko płynności siły roboczej. Pamiętajmy jednak, że płaca pełni funkcję narzędzia kierowania ludź- mi w procesie produkcji zgodnie z wymaganiami tego pro- cesu i decyzjami ośrodka ustalającego zadania. Mogą zatem następować odchylenia od prawa podziału według pracy. bę- dące wynikiem oddziaływania preferencji społecznych co do wyższej. rangi pewnych branż, przedsiębiorstw, zawo- dów. Odchylenia te są 1ednak czasowe i wynikają ze szcze- gólnych warunków gospodarczych. W miarę wyrównywania ,J się poziomu rozwoju sił wytwórczych w poszczególnych dziedzinach wytwórczości będzie zanikała potrzeba specjal- nego traktowania pewnych branż, przedsiębiorstw czy za- wodów. Prawo podziału według ilości i jakości pracy nie zakłada, że płaca stanowi całkowity ekwiwalent wydatkowanej pra- cy żywej, a zakłada jedynie konieczność zachowania odpo- wiednich proporcji między wkładem pracy i płacą, proporcji, które trzeba uwzględnić w ogólnym funduszu płac. ł Ogólny fundusz płac w skali całego kraju stanowi część i dochodu narodowego i obejmuje wszelkie wynagrodzenia z tytułu pracy. Jak wiadomo, dochód narodowy dzieli się na fundusz spożycia i fundusz akumulacji: Relacja między nimi w znacznym stopniu zależy od bieżącej struktury pro- dukcji oraz aktualnej skali potrzeb konsumpcyjnych społe- czeństwa. [przypisy: , wyposażenie łazienki, prace dekarskie, regały metalowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz