Mimo fragmentarycznosci przedstawionych wyzej okres-

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Mimo fragmentaryczności przedstawionych wyżej okreś- leń postępu technicznego wspólne jest im to, że wiążą ten postęp z produkcją, z gospodarowaniem, a przejawy postępu technicznego podlegają analizie ekonomicznej. Postęp tech- niczny jest więc kategorią ekonomiczną, wchodzi w zakres ekonómii politycznej. Trzeba wyraźnie oddzielić proces wzrostu wiedzy technicz- nej, wyrażający się w rozwoju koncepcji technicznych, od po- stępu technicznego. Nie można też. utożsamiać formy postępu technicznego z jego treścią: np. postęp technologiczny. jest formą postępu technicznego, a utożsamia się go często z samym postępem technicznym,• Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji naukowych powstają nowe informacje o faktach i procesach zachodzących w przyrodzie. Część z nich w wyniku badań stosowanych .stanie się koncepcjami technicznymi, bo będą dawać konkretrie propozycje wdrożenia, tj. zastosowania wie- dzy naukowej. Mimo że rozwój wiedzy jest dorobkiem ogól- noludzkim, nie wszystkie koncepcje techniczne będą do dys- pozycji wszystkich. Część koncepcji w ogóle nie zostanie ujawniona, tj. zarejestrowana w postaci publikacji, paten- tów, opisów itp., ze względu na antagonistyczne sprzeczności w skali światowej. Zarejestrowane koncepcje techniczne sta- nowią dostępny zasób technik potencjalnie nadających się do zastosowania w procesie gospodarczym. Zastosowanie kon- cepcji technicznych, jakimi się rozporządza przy danym sta- nie wiedzy ludzkiej, przekształca je w postęp techniczny. Przez postęp techniczny należy więc rozumieć wszelkiego Todza,ju wdrażanq do procesu gospodarczego wiedzę w po- staci koncepcji technicznych zmieniajqcych warunki produk- cji, podziału i zaspokojenia potrzeb ludzkich zgodnie z zasa- dq rg,cjonalnego działania. Postęp techniczny jest więc poję- ciem względnym i obejmuje tylko koncepcje techniczne eko- nomieżnie zweryfikowane. Inne mogą być potencjalnym ele- mentem postępu i można je określać jako postęp techniczny potencjalny. Weryfikacja ekónomiczna dostępnych koncep- cji musi oczywiście być dynamiczna, dotyczy ekonomicznych efektów zastosowania postępu technicznego w czasie i w przestrzeni oraz w skali mikroekonomicznej i makrcekono- micznej i nie może być traktowana w sensie czysto praktycz- nym. [podobne: , klimatyzacja precyzyjna, krzesła biurowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa