Jesli gospodarka socjalistyczna zarówno ze

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Jeśli gospodarka socjalistyczna zarówno ze względów spo- łecznych, jak i ekonomicznych kieruje się zasadą pełnego za- trudnienia, czego tutaj nie uzasadniamy, to racjonalności gos- podarowania pracą ludzką nie :można pozostawić wyłącznie autonomicznym decyzjom przedsiębiorstw. Jednak problemu tego, jak i wielu podobnych, nie da się rozwiązać bez udziału przedsiębiorstw w podejmowaniu tegorodzaju decyzji. Wiele decyzji gospodarczych. może zapadać właśnie w przedsiębiorstwie, pod warunkiem, że ogólne cele rozwo- jowe gospodarki są prawidłowe i że stosuje się odpowiednie środki ich realizacji – zarówno nakazowe, jak i . parame- tryczne. Przedsiębiorstwo, a zwłaszcza duża jednostka go- spodarcza (zjednoczenie czy kombinat), ma duży zakres swo- body wyboru ekonomicznego w zakresie techniki wytwarza- nia, struktury produkcji w ramach przyjętych lub opracowy- wanych. programów rozwoju branży i gałęzi. Wybór ekono- miczny w ramach przedsiębiorstwa to właśnie między innymi porównywanie nakładów z efektami. Panuje na ogół zgodne przekonanie, że na dokonywanie wyboru ekonomicznego w przedsiębiorstwie pozwala para- metryczny system kierowania gospodarką. To zaś sprowadza się do warunków kształtowania się cen. Tezy tej nie można kwestionować. Wątpliwości mogą dotyczyć współistniejącego z systemem parametrycznym systemu dyrektywno-nakazo- wego. Sądzi się na ogół, że samodzielność zapewnia przed- siębiorstwu system parametryczny (tzn. pośrednie me- tody kierowania gospodarką), a dyrektywy i nakazy samo- dzielność tę ograniczają. Wydaje się, że problem, choć oczy- wiście nie tak prosty, polega na nieporozumieniu lub na nie- właściwym rozumieniu istoty socjalistycznego gospodarewa- nia. Dyrektywy mogą być zarówno złe, jak i dobre, ale to nie może podważać samej ich zasady, gdyż rachunek ekonomicz- ny sensu stricto nie może w każdym przypadku być wystar- -czającą podstawą podejmowania decyzji. Przecież i elementy układu parametrycznego mogą dostarczać fałszywych infor- macji. Chodzi więc o to, aby zarówno system nakazowo-dy- rektywny, jak i parametryczny były właściwe, tzn. zgodne z kierunkami i celami rozwoju społeczno-gospodarczego. Plan inwestycyjny gospodarki narodowej byłby chyba mglistą prognozą, gdyby decyzje w tym zakresie po- zostawiono wyłącznie przedsiębiorstwom. [patrz też: , meble kuchenne, surówki bawełniane, blacha trapezowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja