Jednostkowy koszt wlasny otrzymujemy przez

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Jednostkowy koszt własny otrzymujemy przez podzielenie kosztów całkowitych przez ilość jednostek pro- dukcji. W gospodarowaniu powinno się zmierzać do tego, aby jednostkowy koszt własny zmniejszał się. Można to uzyskiwać różnymi drogami – przez innowacje i usprawnienia organi- zacyjne lub przez manipulowanie skalą produkcji. Jed- nostkowy koszt własny składa się z elementów kosztów sta- łych i kosztów zmiennych. Do kosztów stałych zaliczamy, takle składniki nakładów, które nie reagują na zmiany wielkości produkcji (amortyza- cja środków trwałych, część funduszu płac itp.), a do kosz- tów zmiennych te nakłady, które reagują bezpośrednio na zmiany wielkości produkcji (płace znacznej części pracow- ników, wartość surowców, materiałów i energii). Koszty stałe i zmienne w odniesieniu do jednostki pro- dukcji zmieniają się zatem w różny sposób •w zależności od rozmiarów produkcji. Gdy produkcja rośnie, a koszt stały nie ulega zmianie, to oczywiście koszt stały przeciętny na jedno- stkę produkcji maleje. Koszty zmienne przypadające na jednostkę produktu mogą maleć lub rosnąć. Gdy maleje koszt stały i koszt zmienny, przedsiębiorstwo znajduje się w korzystnych warunkach i może zwiększać rozmiary pro- dukcji. Przy pewnym jednak (wysokim) poziomie wykorzy- stania mocy wytwórczych koszty zmienne jednostkowe za- czną wzrastać (wąskie gardła, godziny nadliczbowe, praca• w• niedzielę). Gdy koszt zmienny kolejnej partii produktu wzrasta, a: koszty stałe maleją IN większym stopniu, to cał- kowity koszt Wytworzenia może dalej maleć. Przy dalszym wzroście produkcji z danego aparatu wytwórczego nastąpi krytyczny moment, od którego .począwszy zacznie wzrastać całkowity koszt wytworzenia dodatkowej partii produktu. Wówczas dalszy wzrost produkcji przestaje być dla przed- siębiorstwa opłacalny. Zwiększanie produkcji w takich wa- runkach może być uzasadnione jedynie preferencjami spo- łecznymi co do danego wyrobu. [patrz też: , maszyny budowlane, regały półkowe, siłowniki hydrauliczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego