Jak kazda nauka empiryczna, ekonomia

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Jak każda nauka empiryczna, ekonomia – w oparciu o teo- retyczne i metodologiczne dyrektywy – ustala, które spo- śród zbioru obserwowanych faktów są faktami naukowymi, tj. takimi, których istnienie udowodniono dostępnymi meto- dami naukowymi. Opisanie, klasyfikacja i interpretacja fak- tów to stadium empiryczne nauki. Następne stadium – teo- retyczne – to poznawanie istoty faktów i procesów oraz wy- krywanie rządzących nimi prawidłowości. Zadaniem ekono- mii jest więc formułowanie teorii ekonomicznych, tj. uprosz- czonych abstrakcyjnych modeli funkcjonowania obiektywnej rzeczywistości, ujętych w system pojęć i twierdzeń teoretycz- nych. Teorie ekonomiczne wykrywające treść procesów eko- nomicznych pozwalają, w określonych warunkach, przy okre- ślonym stopniu poznania naukowego, na świadome kierowanie społecznymi procesami gospodarowania. Zadania ekonomii politycznej w ujęciu marksistowskim są różne w odniesieniu do systemu ekonomicznego kapitalizmu i systemu socjalistycznego. Zadaniem ekonomii politycznej kapitalizmu jest wykrywanie prawidłowości rządzących po- wstawaniem i rozwojem systemu ekonomicznego kapitalizmu ze szczególnym uwzględnieniem istoty kapitału jako podstawy antagonizmu klasowego tego systemu. Najpełniejsze podsta- wy teoretyczne otrzymała ekonomia polityczna kapitalizmu w Kapitale K. Marksa oraz w pracach F. Engelsa i W.!. Leni- na. Opierając się na bogatym materiale faktograficznym i na dorobku k)asyków ekonomii politycznej Smitha, Ricarda i innych – K. Marks sformułował prawa rozwoju społeczne- go. Marksistowska ekonomia polityczna kapitalizmu stała się od początku swojego istnienia narzędziem walki (klasowej i podstawą strategii ruchu robotniczego. Zupełnie odmiennie określają przedmiot ekonomii pelitycz- nej i jej zadania ekonomiści burżuazyjni. Na przykład ekono- miści reprezentujący kierunek subiektywistyczny, określając w ujęciu burtuazyjnym przedmiot ekonomii politycznej, w centrum analizy stawiają podmiot ekonomiczny – producenta lub konsumenta, a zwła- szcza jego stosunek o rzeczy. Ich zdaniem, ekonomia ma ba- dać postępowanie, cele i motywacje takiego podmiotu działa- jącego w warunkach ograniczoności środków i wielości ce- lów, a tym samym jej rola sprowadza się do analizy .wyboru różnych alternatyw. Podkreślając przede wszystkim rolę su- biektywnych doznań konsumenta, przedstawiciele szkoły su- biektywnej wskazują, że w miarę wzrostu zaspokojenia po- trzeb zainteresowanie podmiotu gospodarczego danym dob- rem maleje i przyrosty użyteczności mają tendencję maleją- cą. W takim ujęciu fakty i procesy ekonomiczne są pozbawio- ne treści społecznych. [przypisy: , kurs prawa jazdy, okapy kuchenne, kostka granitowa ]

[więcej w: stomatolog mokotów, encyklopedia zdrowia, dermatolog na nfz lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów