Ekonomie polityczna wspomaga i jest

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Ekonomię polityczną wspomaga i jest przez nią wspierana socjeto- gia, nauka o prawach rządzących strukturami społecznymi i. rozwojem społecznym. Jak wskazano wcześniej, przedmiotem ekonomii politycz- nej jest ta część struktury społecznej, która wyrasta na podłożu pro- dukcji i podziału. Determinuje ona jednocześnie inne formy stosun- i ków społecznych i w tym sensie ekonomia polityczna jest kluczem do ich zrozumienia. Socjologia stara się objąć całość stosunków spo- lecznych, a więc również i te części nadbudowy, którymi ekonomia już się nie interesuje. W dążeniu do całościowego ujęcia, stosunków społecznych socjologia korzysta z pomocy ekonomii, ale i sama do- starcza ekonomii swoich uogólnień, które mogą potwierdzać i wery- fikować tezy i teorie ekonomiczne. Do zespołu nauk ekonomiczno-społecznych zalicza się również eko- nomiki branżowej. Zajmują się one przenoszeniem ogólnych ekono- micznych zasad gospodarowania do poszczególnych, wyspecjalizowa- nych dziedzin działalności gospodarczej. Uwzględniając specyfikę bran- ży opisują i interpretują zjawiska i procesy ekonomiczne w oparciu o prawa wykryte przez ekonomię polityczną. Ekonomia polityczna a inne nauki ekonomiczno-społeczne Ogólnie można powiedzieć, że nauki ekonomiczne spełniają funkcję poznawczą, prakseologiczną (instrumentalną) i ideo- logiczną. Funkcja poznawcza pozwala na wykrycie praw eko- nomicznych i skonstruowanie optymalnego modelu rozwoju ekonomicznego systemu socjalistycznego, podejmowanie go- spodarczych decyzji strategicznych. Funkcja instrumentalna pozwala na wyposażenie podmiotów gospodarczych (podej- mujących decyzje) w odpowiednie naukowe zasady racjonal- nego działania, w umiejętność budowy modeli operacyjnych stanowiących podstawę bieżącej polityki gospodarczej. Wresz- cie funkcje ideologiczne spełnia ekonomia polityczna wów- czas, .kiedy daje podstawy poznania. praw rządzących rozwo- jem ekonomicznym społeczeństw, wskazuje kierunki przecho- dzenia do wyższych, bardziej póstępowych form gospodarki. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KAPITALISTYCZNEGO SPOSOBU PRODUKCJI 1. Warunki powstania i rozwoju kapitalistycznego sposobu produkcji Z chwilą gdy istniejące stosunki produkcji hamują dalszy roz- wój sił wytwórczych, pojawiają się siły społeczne stawiające sobie za cel obalenie istniejących stosunków produkcji, tj. zmianę formy własności środków produkcji. Zmiany takie do- konują się w drodze rewolucji społecznych. [podobne: , producent drzwi, telewizja przemysłowa, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

[przypisy: medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz, choroba co to jest ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz