Ekonomia polityczna nie zajmuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Ekonomia polityczna nie zajmuje się indywidualnymi ,ak- tarni wyboru celów, środków i metod, lecz aktami wyboru ty- powymi dla danego systemu podmiotów gospodarczych jako całości. Bada też wpływ stosunków społecznych na metody gospodarowania, gdyż racjonalność gospodarowania jest uwa- runkowana społecznie. W inny sposób wyznacza się cele gospodarowania, gdy do- minuje prywatna własność środków produkcji, inaczej też wydatkowane są ogólnospołeczne zasoby środków. Na przy- kład w kapitalizmie celem Jest .mekeymaltzacja zysku i przed- siębiorca kapitalistyczny może realizować swój cel w warun- kach niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych i zaso- bów. W świetle przyjętych w kapitalizmie kryteriów metody postępowania są racjonalne wtedy, gdy zapewniają realizację celu przy minimalnych własnych środkach (w tym przypad- ku idzie o nakład kapitału). Nawet jeśli w działaniu opierano się na nauce w celu obiektywizacji tej kapitalistycznej racjo- nalności, to w praktyce nieosiągalna jest racjonalność global- na, tj. w skali całej gospodarki narodowej. Podstawową przy- czyną tego jest prywatnokapitalistyczne dysponowanie środ- kami na użytek własnych celów kapitalistów. W gospodarce socjalistycznej ogólnospołeczne dysponowa- nie środkami produkcji zmienia zarówno cele, jak i skalę gos- podarowania. Zwiększa. się stopień trudności dokonywania wyboru i ilość wariantów możliwych rozwiązań i dlatego od nauk ekonomicznych wymaga się, aby pełniej i precyzyjniej formułowały zobiektywizowane kryteria oceny celów i sposo- bów ich realizacji. Analiza ekonomiczna staje się przeto pod- . stawowym składnikiem przygotowywania racjonalnych decy- zji, rachunek ekonomiczny zaś instrumentem takiej. analizy. Rachunek ekonomiczny zapewnia ścisłość i wymierność wielkości ekonomicznych będących przedmiotem decyzji. Z rachunkiem mamy więc do czynienia wówczas, kiedy przedstawiamy w postaci ilościowej cel, tj. zamierzony efekt i nakłady środków. Racnumek ekonomiczny jest to system metod potrzebnych Rachunek ekonomiczny do porównania nakładów i wyników w różnych wariantach działalności gospodarczej i do przygotowania racjonalnej de- cyzji. [patrz też: , domy z drewna cena, tanie odbitki, kołki sprężyste ]

[hasła pokrewne: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma