Druga obiektywna przeslanka centralnego kierowania

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2018

Druga obiektywna przesłanka centralnego kierowania gos- podarką socjalistyczną wynika z prawidłowości rozwoju sił wytwórczych. Mamy tu bowiem do czynienia z rozszerza- niem się społecznego podziału ,pracy, następuje zazębianie się stosunków gospodarczych w formie kooperacji i w in- nych formach, co wymaga ogólnej koordynacji, Pogłębiają się procesy, koncentracji produkcji oraz integracji wewnętrz- nej i zewnętrznej, a tego również nie można pozostawić ży- wiołowym procesom dostosowawczym. Istnieje i stale się powiększa infrastruktura społeczna i techniczna, spraw kul- tury, wypoczynku ludzi .W pracy nie można skutecznie reali- zować bez ogólnej koncepcje i- koordynacji. Potrzebne jest więc- .centralne dysponowanie gospodarką właśnie w celu zapewnienia racjonalnego- gospodarowania. W budownictwie socjalistycznym ciągle poszukuje się naj- bardziej skutecznych metod gospodarowania-przy ograni- czoności zasobów czynników wytwórczych oraz wobec, PQ- trzeby .systematycznego podnoszenia stopy życiowej społe- czeństwa. System socjalistycznego gospodarowania powinien zapewniać rozwój sił wytwórczych, doskonalenie stosunków społecznych, osiąganie wysokiej efektywności ekonomicz- nej gospodarowania i umożliwiać w ten sposób realizację -materialnych i – kulturalnych aspiracji społeczeństwa. Taki system kierowania gospodarką socjalistyczną można stwo- rzyć przy założeniu, że będzie on odpowiadał podstawowym cechom tej gospodarki, a jednocześnie będzie wykorzysty- wał prakseologiczną wiedzę o sprawnym i skutecznym dzia- łaniu. Reformy systemu zarządzania gospodarką przeprowadzane współcześnie w europejskich krajach socjalistycznych wska- zują, że plan centralny jest trwałym składnikiem, wprowa- r dzanych w życie systemów kierowania, co nie oznacza, że, jego rola i metody budowy oraz sposoby pobudzania, jakich .używa, pozostają nie zmienione. Na przykład w ZSRR plan centralny zawiera podstawową nomenklaturę wyrobów. Plany operatywne, bieżące, nie pow- stają przez zwykłe rozpisanie planu centralnego, gdyż nie określa on wszystkich zadań, a stopień samodzielności jed- nostek gospodarczych w dziedzinie podejmowania decyzji ekonomicznych stale się zwiększa. Sredniookresowy plan centralny staje się ogniwem łączącym planowanie operatyw- ne, bieżące, z planowaniem perspektywicznym i z progno- zowaniem. [patrz też: , aranżacje wnętrz, konstrukcje stalowe, kostka granitowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin