Do form postepu technicznego naleza:

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2018

Do form postępu technicznego należą: postęp technologicz- ny i innowacje. Innowacje to zastosowanie w procesie pro- dukcji wiedzy dotychczas nie stosowanej, Do innowacji zali- cza się usprawnienia, wynalazki i wdrożone pomysły racjona- lizatorskie. Postęp technologiczny to ścisłe powiązanie elementów technicznych, które stanowią trwałą jedność funkcjonalną, według dokładnie ustalonego rytmu i ściśle określonego po- rządku. Postęp technologiczny może oznaczać takie zmiany w realizacji operacji technicznych, które pozwalają na zmniej- szenie normy zużycia materiałów, technicznych norm czaso- wych, pozwalają osiągnąć takie parametry urządzeń i innych produktów wyjściowych, które zapewniają realizację celów gospodarczych zgodnie z zasadą racjonalności. Postęp techno- logiczny, jak każda forma postępu technicznego, musi podno- sić efektywność ekonomiczną. Efektywność procesu technolo- gicznego jest funkcją jakości nowej technologii i doskona- łości organizacji. . Postęp techniczny będący procesem techniczno-ekonomicz- nym można klasyfikować z punktu widzenia kryteriów eko- nomicznych i technicznych. Z technicznego punktu widzenia można wyodrębnić takie sposoby wprowadzania postępu technicznego, jak mechanizacja, automatyzacja, elektryfikac- ja, chemizacja, technika atomowa, półprzewodniki, elektroni- ka. Z ekonomicznego punktu widzenia za kryterium klasyfi- kacji bierze się zmianę relacji między pracą żywą i uprzed- miotowioną (tj. stopień ich substytucji) i wyróżnia się postęp I techniczny kapitałochłonny, kapitałooszczędny i neutralny Typy postępu techntcznego W technikach wytwarzania odznaczający się głównie wzrostern kapitałochłonności, który jest warunkiem wzrostu wy- dajności pracy, nie wyczerpuje możliwych relacji występują- cych w długim okresie-w siłach wytwórczych .W długookre- sowym trendzie postępu technicznego mogą występować róż- ne tendencje. Najlepiej sprawę tę zilustruje wykres (rys. 30): Na osi rzędnych odłożono wydajność pracy na osi dciętych zaś techniczne uzbrojenie pracy zKrzywe fi i 11 to funkcje za- gregowanej wydajności przy różnych poziomach wiedzy ludz- kiej. Kształt ich można łatwo zinterpretować żnając zależność wyrażoną w analizowanej poprżednio izokwancie produkcji. Wynikało z niej, że przy przechodzeniu do metod kapitało- chłonnych wydajność pracy rosła w tempie malejącym (ros- nące trudności substytucji). Dlatego krzywe wydajności są funkcją rosnącą W tempie malejącym. [podobne: , identyfikacja wizualna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, budowa stoisk targowych ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja