Czlowiek Jest istota spoleczna -

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Człowiek Jest istotą społeczną – z tego lapidarnego stwier- dzenia najczęściej wyprowadza się postulat solidarności ludzi we wszystkich sytuacjach. Nie dostrzega się natomiast pod- stawowej treści takiego stwierdzenia, tego, że, człowiek wy- odrębniony ze świata przyrody jest nie tylko organizmem pod- legającym jej prawom, ale istotą podporządkowaną prawom społeczeństwa ludzkiego, które jest zjawiskiem pozaprzyrod- niczym. Zycie gromadne właściwe też jest światu zwierzęce- mu, który w całości podlega prawom przyrody, Jednakże w więzi społecznej ludzi występuje świadomość celu społecznego i ona właśnie .odróżnia świat ludzki od:- świata przyrodniczego . Świadomość celu społecznego w rozwiniętych społeczeń- stwach przybiera postać idei społecznych. Charakterystyczną cechą społeczeństwa ludzkiego jest również pojawienie się w stosunkach międzyludzkich rzeczy – narzędzi pracy – i związanego z tym podziału pracy. W ten sposób za pośrednictwem społecznych więzi między ludźmi powstają społeczne układy wzorców, postaw, zacho- wań; mają one charakter pozaprzyrodniczy i rozwijają się na innych zasadach niż zjawiska przyrodnicze, jakkolwiek rządzi nimi podobny mechanizm związków przyczynowo-skutko- wych. Zycie społeczne polega na wzajemnym oddziaływaniu ludzi na siebie, a całokształt tego _ bddziaływania określamy jako stosunki społeczne., W procesie wzajemnego oddziaływania in- dywidualne doświadczenia i nawyki ludzi przekształcają się w społeczne systemy zachowań i reakcji. Aby je poznać, trze- ba badać stosunki społeczne w podstawowych formach dzia- łania ludzkiego, tj. w produkcji i podziale dóbr materialnych. Produkcja jest działalnością ludzką stale się powtarzającą, jest więc procesem, w którym ludzie – wzajemnie na siebie oddziałując – tworzą pewne zobiektywizowane (tj. niezależne Qd danej jednostki) układy zależności, systemy oddziaływań pośrednich, wzory związków oraz świadomych i nieświado- mych postaw. W ramach takich układów człowiek oddziałuje na przyrodę. Taki typ stosunków społecznych nazywamy sto- sunkami prOdukcji. [patrz też: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa