Ceny normalne powinny tez uwzgledniac

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Ceny normalne powinny też uwzględniać potrzeby równowagi popytu i podaży w długich okresach. W dysku- sjach na temat kształtowania cen (w Polsce, ZSRR i w in- nych krajach socjalistycznych) wysuwano różne propozycje konstruowania ceny normalnej jako- podstawy ceny rynko- wej. Przedstawimy tu najczęściej wysuwane koncepcje ce- ny normalnej: gdzie: Pl – cena oparta na wartości; c – koszt środków produkcji; V -:- koszt płac na jednostkę produktu; M – produkt dodatkowy w go- spodarce narodowej; V – fundusz płac w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej. Jest to formuła, która ma zapewnić kształ- towanie się cen dóbr ekonomicznych zgodnie z ich wartością. Druga koncepcja sugeruje oparcie cen na cenie produkcji. Cena danego produktu składałaby się z kosztów produkcji plus narzut aku- mulacji wynikający z relacji wartości. środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa do globalnej wartości tych środków w gospodarce na- rodowej. Pamiętarny, że cena każdego dobra składa się z kosztu jego wy- tworzenia oraz z pewnej nadwyżki. Istotnym problemem polityki cen jest właściwa redystrybucja produktu dodatkowego (M). między po- szczeg6lne działy i gałęzie gospodarki narodowej. Wymaga to uwzględ- nienia w cenie normalnej (wyjściowej) części wytworzonego w gospo- darce narodowej produktu dodatkowego stanowiącej nadwyżkę ponad koszty produkcji. Jeżeli za podstawę ustalania cen przyjmuje się war- tość produktów i usług, to narzut produktu dodatkowego (M) dokony- wany jest proporcjonalnie do udziału płacy (V) w koszcie danego produktu, w stosunku do ogólnej sumy płac (V) wydatkowanej w sfe- rze produkcji materialnej w całej gospodarce narodowej. Można to zapisać: Pl = c+V+M•V c+v pz = c+v+M, C+V gdzie: Z – cena oparta na cenie produkcji (pozostałe oznaczenia jak we wzorze Trzecia koncepcja proponuje kształtowanie cen zgodnie z zasadą jcosztu krańcowego. Jako koszt krańcowy proponuje się przyjąć śred- I ni koszt zmienny w grupie przedsiębiorstw produkujących najdrożej. . Można to ująć w formułę: Ps = k+K, gdzie: Ps – cena normalna oparta na-koszcie krańcowym; k. – średni koszt zmienny danego wyrobu w grupie naj droższych producentów; K. -suma kosztów zmiennych w gospodarce narodowej; K. – suma kosztów stałych w gospodarce narodowej. [przypisy: , dostawcy silników elektrycznych w Polsce, schody magazynowe, tanie odbitki ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa