Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Ceny hurtowe to ceny, po których przedstebtorstwa hurtowe sprzedają towary konsumpcyjne jednostkom organizacyjnym handlu detalicznego. Ceny te są wyisze od ceny zbytu o wielkość marży hur- towej. Marża ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obrotu hurto- wego zapewniając jednocześnie zysk tym przedsiębiorstwom. Cenll detaliczne są to ceny ustalane na środki konsumpcji .oraz na te środki produkcji, które są przedmiotem sprzedaży rynkowej. Są to więc ceny, po których dobra ekonomiczne sprzedawane są ostatecz- nym odbiorcom – konsumentom. Cena detaliczna jest wyższa od ce- ny hurtowej o marżę detaliczną. Marża ta przeznaczona jest na pokry- cie kosztów działalności przedsiębiorstw handlowych oraz pozwala im osiągnąć określony zysk. Świadome kształtowanie przez państwo struktury cen de- talicznych jest ważnym instrumentem polityki społecznej i gospodarczej. Państwo może w ten sposób wpływać na rentowność produkcji poszczególnych wyrobów, a także kształtować strukturę popytu ze strony odbiorców końco- wych, w tym i ludności. poskonalenie zarządzania wymaga ulepszania istniejącego systemu cen jako decydującego ele- mentu wśród ekonomicznych instrumentów kierowania go- spodarką riarodową. Kierunek zmian systemu cen powinien być taki, aby lepiej służyły one dostosowywaniu produkcji do .potrzeb rynku krajowego i zagranicznego, zmniejszaniu zużycia surowców i materiałów oraz optymalnemu wykorzy- staniu zdolności produkcyjnych. System cen powinien też stworzyć niezbędne warunki prawidłowego rachunku na- kładów i wyników. Waga cen jako instrumentu ekonomicznego skłania do za- chowania wysokiego stopnia centralizacji decydowania o ich poziomie i strukturze. Proponuje się 7 trzy sposoby ustala- nia cen: l) ceny towarów grupy A, tzn. ceny podstawowych ;arty- kułów konsumpcyjnych, usług- oraz podstawowych surow- ców ustalane ser przez rząd jako obowiązujące, 2) ceny towarów grupy EJ, obejmującej określone przez rząd grupy środków produkcji i konsumpcji, ustala Pań- Stwowa Komisja Cen jako ceny maksymalne (producent może sprzedawać towary tej grupy po cenach niższych), 3) ceny towarów grupy C obejmujące pozostałe środki produkcji i konsumpcji ustalane sq na podstawie umowy• między producentami i odbiorcami. [przypisy: , hurtownia szkła, tanie odbitki, aranżacja wnętrz ]

[patrz też: medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz, choroba co to jest ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz