Biorac pod uwage skale czasowa,

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Biorąc pod uwagę skalę czasową, przestrzenną i zakres działalności gospodarczej możemy rozróżnić rachunek ma- kroekonomiczny i mikroekonomiczny, długookresowy i krót- kookresowy. Rachunek ekonomiczny może mieć charak- ter względny.Tub bezwzględny. Względny albo porównaw- czy jest wówczas, gdy stosuje się go do porównywania róż- nych wariantów działalności jednorodnej lub o dających się porównywać efektach, charakter bezwzględny (absolutny) zaś ma wówczas, gdy porównuje się nakłady i efekty w różnych dziedzinach, które można porównać ze sobą tylko w formie pieniężnej. Stosunek nakładów do efektów albo dla całego systemu gospodarczego, albo dla jego podsystemów (przedsiębiorstw, zjednoczeń, gałęzi itp.) określa się jako efektywność ekono- miczną pod warunkiem, że zamierzony efekt realizuje dany cel gospodarczy. Jeśli natomiast uzyskuje się samą poprawę efektu, a nie zwiększa stopnia gospodarności, można mówić o wzroście sprawności. Na przykład wzrost wydajności i przy- rost produkcji może być dowodem wzrostu sprawnośCi działa- nia, ale jeśli przyrost produkcji przekracza zapotrzebowanie, to nie daje efektu gospodarczego w postaci wzrostu stopnia zaspokojenia potrzeb. Wszelkie działanie musi więc być i sprawne, i efektywne. Efektywność ekonomiczna jest, wyrazem realizacji zasady racjonalnego gospodarowania, a rachunek ekonomiczny efek- tywności jest metodą mierzenia efektywności. W rozwoju me- tod rachunku ekonomicznego obok ekonomii politycznej waż- ną rolę odgyrwają: teoria informacji cybernetyka, nowo- czesne metody rachunku prawdopodobieństwa, teorie syste- mów, elektroniczna technika obliczeniowa. Ze względu na konieczność liczenia w skali całej gospo- darki, a również na podmiotową strukturę produkcji, rachu- nek ekonomiczny w gospodarce socjalistycznej ma układ hie- rarchiczny. Hierarchiczna struktura podejmowania decyzji wymaga odpowiedniego rozwiązania problemu dostarczania informacji, a także odpowiedniej oceny wyników pracy każ- dego niższego szczebla. Wszystkie szczeble podejmowania de- cyzji muszą przeprowadzać odpowiedni rachunek. Program działania w skali ogólnogospodarcze] po uwzględ- nieniu kryteriów społeczno-politycznych powinien być rezul- tatem decyzji podjętych na podstawie wielu szczegółowych odmian rachunku ekonomicznego (rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji, rachunek efektywności handlu za- granicznego, rachunek modernizacji i rozwoju branży, lokali- zacji i rozbudowy kompleksów przemysłowych). [hasła pokrewne: , cegła na ścianę, budowa stoisk targowych, Domy z drewna ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin