6. Rola cen w gospodarce

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

6. Rola cen w gospodarce narodowej Ceny odgrywają aktywną rolę w życiu społecznym. W ra- mach określonego systemu podziału są one istotnym ele- mentem kształtowania struktury produkcji i konsumpcji, wpływają równocześnie na strukturę podziału dochodu na- rodowego. Ceny spełniają w życiu społeczno-ekonomicznym wiele funkcji. Do najważniejszych funkcji zaliczamy infor- macyjną oraz redystrybucyjną. Doskonalenie procesu planowania, zarządzania i kierowania gospodarką narodową. Ceny powinny informować dostawców i odbiorców o wa- runkach, w jakich mogą realizować w sposób optymalny zamierzone zadania (swoje cele), Cena powinna informować producenta-dostawcę o nasileniu popytu na jego towary ze strony odbiorców; tzn. -innych producentów, inwestorów, konsumentów i handlu zagranicznego. Równocześnie cena musi informować odbiorcę o możliwości zaspokojenia jego potrzeb przy danej wielkości podaży i danych dochodach (możliwościach finansowych). Cena towaru może być wspólna dla dostawców i odbiór- ców. Mamy wówczas do czynienia z jednopoziomowym- sy- sternem cen. Zmiana ceny oddziałuje wówczas w dwóch kie- runkach: wzrost ceny danego towaru informuje producen- tów o potrzebie i celowości zwiększenia produkcji, a odbior- ców o konieczności ograniczenia popytu na ten towar. O ile jednak zmiana ceny staje się z reguły bodźcem dla konsu- menta, o tyle w stosunku do producentów muszą być speł- nione pewne dodatkowe warunki. Producent musi być wraś- liwy na poziom i zmianę cen oraz mieć .swobodę działania w określonych granicach ustalonych przez prawo. Producent : jest wrażliwy na zmianę ceny wówczas, gdy ocena przed- siębiorstwa ma charakter jakościowy (np. ustala się ją za pomocą stopy zysku lub rentowności), a- nie tylko ilościo- wy, gdy ma prawo samodzielnie podejmować decyzje wpły- wające na efektywność gospodarowania i poziom korzyści materialnych załogi oraz prawo zmiany struktury produk- cji. [hasła pokrewne: , regały półkowe, parapety granitowe, pufy dla dzieci ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma