2. Podstawowe pojecia ekonomiczne Podobnie

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Podobnie jak w przyrodzie, tak i w świecie społecznym wy- stępują określone prawidłowości niezależne od woli poszcze- gólnych jednostek ludzkich. I w przyrodzie, i w społeczeń- stwie zdarzenia i procesy nie są bowiem nagromadzone przy- padkowo. Występują między nimi wzajemne uwarunkowania. Jak nauki przyrodnicze są rezultatem działalności badawczej, tak i ekonomia jako nauka powstała i rozwija się w rezultacie badania określonej rzeczywistości oraz systematyzacji nale- życie uzasadnionych twierdzeń i postawionych hipotez. W systemie praw wykrytych przez ekonomię odzwierciedla się, w stopniu osiągalnym przy danym poziomie wiedzy ludz- kiej, społeczny proces gospodarowania. Dzięki naukowemu poznaniu ludzie mogą przewidywać rezultaty swego działania, mogą działać celowo, aby zrealizować stojące przed nimi zada- nia. Jak każda usystematyzowana wiedza, ekonomia operuje własnym aparatem pojęciowym, pewnymi kategoriami, Nie- które z tych pojęć funkcjonują w świadomości ludzi niezależ- nie od tego, jaką treść nadaje im ekonomia; mają wtedy cha- rakter obiegowy, potoczny, i mogą zawierać treści wiedzy po- zornej, nie potwierdzonej w świadomym procesie poznaw- czym. Wystarczy skonfrontować obiegowe znaczenie kilku choćby pojęć, takich jak praca, kapitał, zysk, pieniądz, ze zna- czeniem zdefiniowanym przez ekonomię polityczną, aby się przekonać o dużych rozbieżnościach w ich treści zarejestrowa- nej .na podstawie potocznego doświadczenia i w treści ustalo- nej na drodze poznawczej, naukowej. W dalszych rozdziałach będziemy uwidaczniać te różnice i stopniowo rozszerzać apa- raturę pojęciową stosowaną przez ekonomię polityczną. W ni- niejszym rozdziale ograniczymy się do definicji związanych z interpretacją społecznych warunków produkcji i podziału. , Proces produkcji można zdefiniować jako celową, świado- mą działalność, mającą na celu przystosowanie zasobów przy- rody do potrzeb człowieka. Rezultatem takiej _działalności są dobra zwane produktami, w odróżnieniu od innych użytecz- nych dóbr, które nie są wynikiem produkcji, lecz w gotowej postaci czerpane są z przyrody, jak powietrze, światło słonecz- ne, woda mórz. [patrz też: , okapy kuchenne, animacja z logo, urządzenia gastronomiczne ]

[patrz też: megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja